Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing personen belast met het inzage- en kopieerrecht

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2018. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Algemene Zaken, de Minister van Buitenlandse zaken, de Minister van Justitie, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Minister van Defensie, de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Verkeer en Waterstaat, de Minister van Economische Zaken, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, de Minister voor Jeugd en Gezin en de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, van 7 november 2008, nr. RAD 2008/205N, houdende de aanwijzing van de personen die op grond van artikel 43b, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 zijn belast met het instellen van een nader onderzoek, bedoeld in artikel 43, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 en met het uitoefenen van het inzage- en kopieerrecht met betrekking tot de controledossiers van accountants bedoeld in artikel 43a, eerste en derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001
De Minister van Financiën,
Gelet op artikel 43b van de Comptabiliteitswet 2001;
Besluit:
Artikel 1
Als personen, bedoeld in artikel 43b, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001, voor zover het betreft het in artikel 43, derde lid, bedoelde onderzoek en de in artikel 43a genoemde bevoegdheden, worden aangewezen:
a. de medewerkers van de Rijksauditdienst;
b. de medewerkers van de departementale auditdienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken;
c. de medewerkers van de departementale auditdienst van het Ministerie van Justitie;
d. de medewerkers van de departementale auditdienst van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
e. medewerkers van de Inspectie van het Onderwijs die zijn belast met het (financieel) toezicht op de onderwijsinstellingen en hun accountants;
f. de medewerkers van de departementale auditdienst van het Ministerie van Defensie;
g. de medewerkers van de departementale auditdienst van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat;
h. de medewerkers van de departementale auditdienst van het Ministerie van Economische Zaken;
i. de medewerkers van de Afdeling Interne Controle van de baten-lastendienst SenterNovem van het ministerie van Economisch Zaken;
j. de medewerkers van de departementale auditdienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
k. de medewerkers van de departementale auditdienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Artikel 2
Van 29 augustus 2007 tot 1 oktober 2008 is artikel 1 ook van toepassing op:
a. de medewerkers van de departementale auditdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
b. de medewerkers van de departementale auditdienst van het Ministerie van Financiën;
c. de medewerkers van de directie Coördinatie Auditbeleid Departementen van het ministerie van Financiën;
d. de medewerkers van de departementale auditdienst van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
e. de medewerkers van de departementale auditdienst van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 29 augustus 2007.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing personen belast met het inzage- en kopieerrecht.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister