{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Begrippen en definities
+ Voorwaarden
+ Het kwaliteitsplan
+ Portfolio
+ Controle
Artikel 6
+ Slotbepalingen
+ Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing opleidingsinstellingen Wbtv

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit aanwijzing opleidingsinstellingen Wbtv
Gelet op:
artikel 8 van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Stb. 2007, 375; hierna: de Wbtv);
de artikelen 11, aanhef en onder b, 13 en 14 van het Besluit beëdigde tolken en vertalers (Stb. 2008, 555, hierna: het Besluit btv);
artikel 14 van het Besluit Uitwijklijst Wbtv (Staatscourant 2013 nr. 17541);
artikel 2.2 van de Gedragscode voor tolken en vertalers in het kader van de Wbtv (Stb. 2009, 15358, hierna: de Gedragscode);
de Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 13 januari 2011 tot wijziging van de Regeling houdende aanwijzing tot bewerker en verlening van mandaat en machtiging van de Minister van Justitie aan de raad voor de rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch betreffende het register beëdigde tolken en vertalers, (Stcrt. 19 januari 2011, 1030);
stelt de Raad voor Rechtsbijstand het volgende Besluit aanwijzing opleidingsinstellingen Wbtv vast:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Wbtv: Wet beëdigde tolken en vertalers ;
b. Besluit btv: Besluit beëdigde tolken en vertalers ;
c. Beleid PE: Beleid permanente educatie Wbtv
d. Rbtv: Register beëdigde tolken en vertalers;
e. Uitwijklijst: een lijst van tolken en vertalers, zoals bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Wbtv;
f. Raad: de Raad voor Rechtsbijstand;
g. tolk: een tolk die is ingeschreven in het Rbtv of is geplaatst op de Uitwijklijst;
h. vertaler: een vertaler die is ingeschreven in het Rbtv of is geplaatst op de Uitwijklijst;
i. deskundige: een docent met praktijkervaring;
j. erkende opleiding: een door de Raad aangewezen opleidingsinstelling;
k. kwaliteitsplan: een door een opleiding opgestelde beschrijving van de organisatie van de opleiding en van de wijze waarop de kwaliteit van de opleiding wordt geborgd;
l. opleidingsinstelling: een instelling welke scholingsactiviteiten aanbiedt als bedoeld in artikel 1, sub f van het Besluit PE en voldoet aan de nadere regels gesteld krachtens artikel 3, derde lid van het Besluit PE;
m. relevant: een activiteit is relevant wanneer deze bijdraagt tot het op peil houden of uitbreiden van de competenties uit het ‘Landelijk profiel van eindcompetenties vertalen hbo-opleidingen Vertalen en Tolken Nederland’;
n. scholingsactiviteit: relevante scholing verzorgd door een deskundige waarbij kennisoverdracht centraal staat.
1.
Een opleidingsinstelling dient de Raad schriftelijk te verzoeken om haar aan te wijzen als erkende opleidingsinstelling.
2.
Het schriftelijk verzoek dient te worden onderbouwd met een kwaliteitsplan.
3.
Een verzoek tot aanwijzing wordt afgewezen indien het kwaliteitsplan onvoldoende waarborgen biedt voor de kwaliteit van de scholingsactiviteiten.
Artikel 3
In het kwaliteitsplan worden tenminste de volgende onderdelen uitvoerig beschreven:
a. de visie en strategie van de opleidingsinstelling;
b. de organisatie van scholingsactiviteiten;
c. de wijze waarop scholingsactiviteiten relevant zijn voor tolken en vertalers, en hoe een scholingsactiviteit hiertoe vorm krijgt;
d. de wijze waarop het niveau van een scholingsactiviteit wordt geborgd;
e. de wijze waarop de opleidingsinstelling de inbreng van tolken en vertalers waarborgt bij de totstandkoming, evaluatie en verbetering van een scholingsactiviteit;
f. op welke wijze de deskundigen van de scholingsactiviteiten worden geselecteerd en begeleid;
g. de wijze waarop wordt gecontroleerd dat kennisoverdracht heeft plaatsgevonden;
h. de wijze waarop kwaliteit van de opleidingsinstelling wordt geborgd;
i. de wijze waarop alle informatie van de aangeboden scholingsactiviteiten wordt gearchiveerd.
1.
Een scholingsactiviteit van een erkende opleiding voldoet aan de criteria gesteld krachtens artikel 3 van het Beleid PE.
2.
Van elke individuele scholingsactiviteit wordt een digitaal portfolio bijgehouden.
3.
Het portfolio bevat tenminste:
a. informatie over de doelgroep;
b. informatie over de leerdoelen;
c. beschrijving van de globale inhoud;
d. het lesmateriaal;
e. aantal contacturen (exclusief pauzes, borrel etc.);
f. berekening van het totaal aantal uren studiebelasting;
g. totaal aantal PE-punten;
h. informatie over deskundigen (incl. curriculum vitae);
i. de wijze waarop scholingsactiviteiten worden geëvalueerd.
1.
Om de kwaliteit van erkende opleidingsinstellingen te waarborgen kan de Raad audits uitvoeren.
2.
De erkende opleidingsinstelling overlegt op verzoek van de Raad informatie, zodat een audit kan worden uitgevoerd.
Artikel 6
De Raad kan een aanwijzing tot erkende opleiding intrekken indien:
a. de erkende opleidingsinstelling de Raad daartoe schriftelijk verzoekt;
b. blijkt dat de opleidingsinstelling niet meer voldoet aan het ingediende kwaliteitsplan.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als Besluit aanwijzing opleidingsinstellingen Wbtv.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking in de Staatscourant.
De Raad voor Rechtsbijstand,
Directeur Stelsel
Directeur Bedrijfsvoering