Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing inzake invoering uurtarief medisch specialisten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 9 januari 2008. U leest nu de tekst die gold op 8 januari 2008.
Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 juli 2007, MC-U-2786398, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake invoering uurtarief medisch specialisten
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;
Na 9 februari 2007 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2006/07, 30 800 XVI, nr. 129);
Besluit:
Artikel 1
Deze aanwijzing is van toepassing op medisch specialisten.
Onder medisch specialisten wordt verstaan zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren zoals medisch specialisten die bieden, te onderscheiden naar categorieën van specialismen overeenkomstig het onderscheid zoals dat wordt gemaakt in het specialistenregister van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, zoals dat register luidt op het tijdstip van vaststellen van een tarief of een prestatiebeschrijving door de Nederlandse Zorgautoriteit voor het desbetreffende specialisme.
Ter uitvoering van dit besluit stelt de Nederlandse Zorgautoriteit, verder te noemen zorgautoriteit, beleidsregels vast.
1.
De zorgautoriteit voert met ingang van 1 januari 2008 een tarief in voor zorg zoals deze door medisch specialisten wordt geleverd en door aanbieders van medisch specialistische zorg in rekening kan worden gebracht aan ziektekostenverzekeraars en consumenten. Het uurtarief wordt gebaseerd op een normatieve praktijkomvang van € 205.260,– (prijspeil 2006), uitgaande van 1555 declarabele uren op jaarbasis. Het uurtarief is, met verwijzing naar de tabel in de toelichting, bepaald op € 132,– (prijspeil 2006).
2.
De zorgautoriteit voert met ingang van 1 januari 2008 een bandbreedtetarief in voor zorg zoals deze door medisch specialisten wordt geleverd en door aanbieders van medisch specialistische zorg in rekening kan worden gebracht aan instellingen voor medisch specialistische zorg. Dit bandbreedtetarief dient te bestaan uit het normatief uurtarief, bedoeld in het vorige lid, met een marge van plus of min € 6,–.
3.
De zorgautoriteit neemt in beleidsregels met betrekking tot de berekening van kosten van medisch specialistische zorg een bedrag tot uitgangspunt conform het uurtarief van € 132,– als bedoeld in het eerste lid.
4.
De zorgautoriteit voert voor zorg zoals deze door medisch specialisten wordt geleverd waarvoor geen prestatiebeschrijving is vastgesteld of is goedgekeurd in de vorm van diagnose behandeling combinaties prestatiebeschrijvingen in gebaseerd op tijdsbesteding.
Artikel 3
Deze aanwijzing treedt terstond in werking en wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
De
Minister