Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing inzake afschaffen lumpsum externe honorering lokale initiatieven

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 september 2007, nr. MC-U- 2794140, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake afschaffen lumpsum externe honorering lokale initiatieven
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;
Na in de brief ‘Voorhang aanwijzing uurtarief medisch specialisten’ (d.d. 9 februari 2007, Kamerstukken II, 2006–2007, 30 800 XVI, nr. 129) en de brief van ‘Waardering voor betere zorg’ (d.d. 13 juni 2007, Kamerstukken II, 2006–2007, 29 248, nr. 37) schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal;
Besluit:
Artikel 1
Deze aanwijzing is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) die wordt geleverd door instellingen voor medisch specialistische zorg en zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren zoals medisch specialisten die bieden, te onderscheiden naar categorieën van specialismen overeenkomstig het onderscheid zoals dat wordt gemaakt in het specialistenregister van de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, zoals dat register luidt op het tijdstip van vaststelling van een tarief of een prestatiebeschrijving door de Nederlandse Zorgautoriteit voor het desbetreffende specialisme.
Artikel 2
De zorgautoriteit schaft, ter uitvoering van deze aanwijzing, per 1 januari 2008 de beleidsregels af die betrekking hebben op de lumpsum externe honorering lokale initiatieven vrijgevestigde medisch specialisten en vrijgevestigde psychiaters.
Artikel 3
Voor de voorlopige en definitieve verrekening van de lumpsum over de jaren waarvoor VWS de raamovereenkomst heeft goedgekeurd, stelt de zorgautoriteit een afwikkelingstraject vast. Daarbij heeft de zorgautoriteit aandacht voor onderhandenwerk ultimo 2007.
Artikel 4
Deze aanwijzing treedt terstond in werking en wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
De
Minister