Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 8 mei 2002. U leest nu de tekst die gold op 7 mei 2002.
Besluit van 8 december 1997, houdende aanwijzing van gevaarlijke afvalstoffen alsmede aanwijzing van afgewerkte olie als afval (Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 4 november 1997, nr.MJZ97566828, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Gelet op artikel 1.1, eerste en tiende lid, van de Wet milieubeheer;
De Raad van State gehoord (advies van 26 november 1997, nr. W08.97.0710;
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 4 december 1997, nr. MJZ97580604, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
In dit besluit wordt verstaan onder:
afgewerkte olie: smeer- en systeemolie die hetzij door vermenging met andere stoffen, hetzij op andere wijze onbruikbaar is geworden voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk was bestemd, tenzij:
a. zich in die olie een gehalte aan polychloorbifenylen van meer dan 0,5 mg/kg per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 of 180, bevindt, of
b. zich in die olie een gehalte aan organische halogeenverbindingen, berekend als chloor, bevindt van meer dan 1000 mg/kg, of
c. het vlampunt van die olie lager is dan 55°C, of
d. die olie na het gebruik waarvoor zij oorspronkelijk was bestemd, vermengd is met andere stoffen dan uitsluitend - al dan niet met water of sediment verontreinigde - lichte of zware stookolie, gasolie of dieselolie; bijlage I , II en III: de bij dit besluit behorende bijlage I , II onderscheidenlijk III.
2.
Onder afgewerkte olie wordt niet verstaan: afgewerkte boor-, snij-, slijp- en walsolie of emulsies daarvan.
Artikel 2
Als afvalstof wordt aangewezen: afgewerkte olie.
Artikel 3
Als gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer worden aangewezen:
a. afvalstoffen die ontstaan bij de in bijlage I , kolom P, vermelde processen en die geheel of gedeeltelijk bestaan uit de afvalstoffen, vermeld in bijlage I , kolom A, tenzij in die bijlage anders is aangegeven;
b. afvalstoffen die geheel of gedeeltelijk bestaan uit stoffen, vermeld in bijlage II , tenzij de concentratie van de stoffen in die afvalstoffen kleiner is dan de in bijlage II daarvoor aangegeven concentratiegrenswaarde.
1.
Het bepaalde in artikel 3 is niet van toepassing met betrekking tot huishoudelijke afvalstoffen die niet zijn afgegeven of ingezameld.
2.
Het bepaalde in artikel 3, onder a, is niet van toepassing met betrekking tot afvalstoffen ten aanzien waarvan de houder van die afvalstoffen heeft aangetoond dat de stoffen, vermeld in bijlage II , zich daarin uitsluitend bevinden in een concentratie die kleiner is dan de in bijlage II daarvoor aangegeven concentratiegrenswaarde, behoudens voor zover het betreft afvalstoffen die ontstaan bij de in bijlage I , kolom P, onder 46, vermelde processen en die geheel of gedeeltelijk bestaan uit de afvalstoffen, vermeld in bijlage I , kolom A, onder 46.1 tot en met 46.8.
3.
Afvalstoffen die ingevolge artikel 3, onder b, van dit besluit worden aangewezen als gevaarlijke afvalstoffen, worden niet als zodanig aangewezen, voor zover dit in bijlage III is bepaald.
Artikel 5
Na inwerkingtreding van dit besluit worden de met toepassing van het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (Stb. 1993, 617) vastgestelde regels en andere besluiten aangemerkt als regels onderscheidenlijk besluiten, vastgesteld met toepassing van dit besluit.
Artikel 6
Het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (Stb. 1993, 617) wordt ingetrokken.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop vier weken zijn verstreken sedert de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst met uitzondering van bijlage I , onder 42 , bijlage III, U.1, onder b.6 en bijlage III, U.2, onder i, voor zover het betreft het onderdeel asbesthoudende bestanddelen, welke onderdelen in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende onderdelen verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 8 december 1997
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer a.i.,
Uitgegeven achttiende december 1997
De Minister van Justitie