Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (modulair tariefsysteem voor farmaceutische hulp)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 oktober 2007, nr. MC-U-2805003, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake modulair tariefsysteem voor farmaceutische hulp
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;
Na schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken Tweede Kamer, 2006–2007, 29 359, nr. 101);
Besluit:
Artikel 1
Deze aanwijzing is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet en die wordt geleverd door zorgaanbieders die geneesmiddelen afleveren zoals bedoeld in artikel 1, lid 1, sub s van de Geneesmiddelenwet of waarop de Wet inzake bloedvoorziening van toepassing is, en op de ziektekostenverzekeraars, als omschreven in artikel 1, lid 1, sub f van de Wet marktordening gezondheidszorg.
Ter uitvoering van dit besluit stelt de Nederlandse Zorgautoriteit beleidsregels vast.
1.
De Nederlandse Zorgautoriteit stelt beleidsregels vast voor een nieuw tariefsysteem ter uitvoering van de in artikel 1 bedoelde zorg op basis van prestatiebekostiging. De huidige systematiek met een receptregelvergoeding voor openbare apotheken en het abonnement voor apotheekhoudende huisartsen, inclusief de module ‘scheiden zorg en handel’ wordt beëindigd bij invoering van de nieuwe systematiek.
2.
Het nieuwe tariefsysteem beschrijft een basisprestatie en aanvullende prestaties binnen de reguliere farmaceutische zorg, waarvoor maximumtarieven gelden als bedoeld in artikel 57, vierde lid, onder b, van de Wet marktordening gezondheidszorg.
3.
Het nieuwe tariefsysteem beschrijft een prestatie farmaceutisch consult, bedoeld voor zorgaanbieders die op dit moment geen consult kunnen declareren. De Nza stelt hiervoor de prestatiebeschrijving vast.
4.
Het nieuwe tariefsysteem dient de mogelijkheid te hebben voor zorgaanbieders onderling om contractueel vergoedingen van kosten en inkomen voor onderlinge dienstverlening overeen te komen. Hiervoor geldt een vrij tarief als bedoeld in artikel 57, vierde lid, onder c, van de Wet marktordening gezondheidszorg.
5.
Het nieuwe tariefsysteem dient de mogelijkheid te hebben voor ziektekostenverzekeraars en zorgaanbieders om contractueel aanvullende zorgprestaties overeen te komen. De NZa stelt hiervoor de prestatiebeschrijvingen vast. Voor deze zogenoemde contracteerprestaties geldt een vrij tarief als bedoeld in artikel 57, vierde lid, onder c, van de Wet marktordening gezondheidszorg.
Artikel 3
In de beleidsregel dient te worden bepaald dat de zorgprestaties als bedoeld in artikel 2, lid 5, slechts in rekening mogen worden gebracht als zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars expliciete afspraken hebben gemaakt over de te leveren prestaties, toetsing daarvan en de tarieven voor deze contracteerprestaties en deze in een schriftelijke overeenkomst hebben vastgelegd.
Artikel 4
De invoering van het nieuwe tariefsysteem zal wat betreft de basis- en aanvullende prestaties voor apothekers een structuurwijziging zonder budgettaire gevolgen zijn, vergeleken met de huidige receptregelsystematiek. Daarmee zal de landelijk gemiddelde vergoeding per receptregel onder de nieuwe tariefsystematiek voor apothekers € 6,10 ex btw bedragen. De hieruit voortvloeiende tarieven voor de afzonderlijke basis- en aanvullende prestaties gelden voor alle zorgaanbieders die de in artikel 1 bedoelde zorg leveren.
Artikel 5
Het nieuwe tariefsysteem op basis van prestatiebekostiging voor farmaceutische zorg zoals bedoeld in artikel 2 treedt in werking op 1 juli 2008 . De Nza stelt hiertoe zo spoedig mogelijk de beleidsregels vast. Indien noodzakelijk kunnen het farmaceutisch consult zoals bedoeld in artikel 2, lid 3 en de contracteerprestaties zoals bedoeld in artikel 2, lid 5 enige tijd later aan de beleidsregels worden toegevoegd voor zover dit inwerkingtreding op 1 juli 2008 niet in de weg staat.
Artikel 6
Dit besluit treedt terstond in werking en wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
De
Minister