{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. werkingssfeer
Artikel 2. uitvoering
Artikel 3. landelijk kader
Artikel 4. monitoring
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (contractering zelfstandige zorgverleners)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 13 december 2011, nr. MC-U-3097188 op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg houdende aanvulling van de aanwijzing contracteerruimte AWBZ 2012 in verband met contractering zelfstandige zorgverleners
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;
Na op 23 september 2011 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Kamerstukken II 2010/11, 30 597, nr. 213);
Gezien het verslag van een schriftelijk overleg met de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 16 november 2011 (Kamerstukken II 2010/11, 30 597, nr. 235);
In vervolg op mijn aanwijzing van 21 november 2011 op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake contracteerruimte AWBZ 2012 en enkele andere aangelegenheden (Stcrt. 2011, 21600);
Besluit:
Artikel 1. werkingssfeer
Deze aanwijzing is van toepassing op extramurale zorg waarop aanspraak bestaat op grond van de AWBZ , indien en voor zover deze wordt verleend door zelfstandige zorgverleners. Onder een zelfstandige zorgverlener wordt in deze aanwijzing verstaan de natuurlijke persoon als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, sub 1°, van de Wet marktordening gezondheidszorg, die in persoon buiten dienstbetrekking zorg verleent.
Artikel 2. uitvoering
De Nederlandse Zorgautoriteit, verder te noemen zorgautoriteit, stelt ter uitvoering van deze aanwijzing waar nodig regels en beleidsregels vast, zo nodig met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2012.
Artikel 3. landelijk kader
Voor 2012 is, naast de Contracteerruimte AWBZ 2012, ten hoogste € 20 miljoen beschikbaar voor het inkopen van zorg door zorgkantoren bij zelfstandige zorgverleners. De zorgautoriteit hanteert dit bedrag als een landelijk kader, ten aanzien waarvan zij voor zoveel mogelijk op vergelijkbare wijze handelt als ten aanzien van de middelen bedoeld in artikel 9 van mijn aanwijzing van 21 november 2011 inzake de contracteerruimte AWBZ 2012 en enkele andere aangelegenheden (Stcrt. 2011, 21600).
Artikel 4. monitoring
De zorgautoriteit informeert mij in ieder geval in mei 2012 over de ontwikkelingen in de contractering van zelfstandige zorgverleners en verder op die momenten dat dit dienstig is.
Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.
De
Staatssecretaris