Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. definities
Artikel 2. werkingssfeer
Artikel 3. uitvoering
Artikel 4. belasten zorgaanbieders
Artikel 5. vorm waarin beschikbaarheidbijdrage wordt toegekend
Artikel 6. de hoogte van de beschikbaarheidbijdrage
Artikel 7. wijze van verlening en vaststelling beschikbaarheidbijdrage
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidbijdrage 2012)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 21 december 2011, nr. MC-3098541, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake de beschikbaarheidbijdrage 2012
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikelen 7 en 59 van de Wet marktordening gezondheidszorg;
Na op 22 november 2011 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2010/11, 32 620, nr. 33) als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg over de voornemens met betrekking tot de inzet van het instrument beschikbaarheidbijdrage bij de invoering van prestatiebekostiging bij medisch specialistische zorg;
Gelet op de korte aantekeningen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van 6 december 2011, kenmerk 43547/WB;
Gelet op het algemeen overleg met de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 21 december 2011;
Besluit:
Artikel 1. definities
In deze aanwijzing wordt verstaan onder:
a. minister: de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
b. wet: de Wet marktordening gezondheidszorg ;
c. zorgautoriteit: de Nederlandse Zorgautoriteit, genoemd in artikel 3 van de wet;
d. Interimbesluit: Interimbesluit beschikbaarheidbijdrage WMG (Stb. 2011, 589);
e. Aanwijzing transitiemodel: Aanwijzing transitiemodel prestatiebekostiging medisch specialistische zorg 2012 van 29 juli 2011 (Stcrt. 2011, 13950);
f. compensatie voor diensten van algemeen economisch belang: compensatie voor diensten van algemeen economisch belang als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Beschikking van de Commissie nr. 2005/842/EG van 28 november 2005 betreffende de toepassing van artikel 86, lid 2, van het EG-verdrag op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst die aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen wordt toegekend (PbEU L 312);
g. compensatie voor niet-economische diensten van algemeen belang: compensatie voor niet-economische diensten van algemeen belang als bedoeld in Protocol nr. 26 bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
Artikel 2. werkingssfeer
Deze aanwijzing is van toepassing op medisch specialistische zorg als bedoeld in de artikelen 2 en 4 van het Interimbesluit.
Artikel 3. uitvoering
Ter uitvoering van deze aanwijzing stelt de zorgautoriteit waar nodig regels en beleidsregels vast nadat het bij koninklijk besluit op 25 mei 2010 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met de aanvulling met instrumenten voor bekostiging tot wet is verheven en in werking is getreden en nadat het Interimbesluit in werking is getreden.
Artikel 4. belasten zorgaanbieders
De zorgautoriteit belast uitsluitend zorgaanbieders die recht hebben op een positief verrekenbedrag als bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de Aanwijzing transitiemodel met het beschikbaar hebben van de in artikel 4 van het Interimbesluit genoemde vorm van zorg.
1.
De zorgautoriteit kent de beschikbaarheidbijdrage voor academische zorg, brandwondenzorg, spoedeisende hulp en traumazorg als bedoeld in artikel 2 van het Interimbesluit toe in de vorm van compensatie voor diensten van algemeen economisch belang.
2.
De zorgautoriteit kent de beschikbaarheidbijdrage voor post mortem orgaanuitname bij donoren en zorg verleend door het calamiteitenhospitaal als bedoeld in artikel 2 van het Interimbesluit toe in de vorm van compensatie voor niet-economische diensten van algemeen belang.
3.
De zorgautoriteit kent de beschikbaarheidbijdrage ten behoeve van de beschikbaarheid van medisch specialistische zorg bij de transitie van functiegerichte bekostiging naar prestatiegerichte bekostiging als bedoeld in artikel 4 van het Interimbesluit toe in de vorm van compensatie voor diensten van algemeen economisch belang.
1.
De zorgautoriteit berekent de hoogte van de beschikbaarheidbijdrage 2012 voor de vormen van zorg, genoemd in artikel 2 van het Interimbesluit, overeenkomstig de berekeningswijze en parameters die van toepassing zijn in 2011, met dien verstande dat voor academische zorg een korting van € 10 miljoen geldt ten opzichte van het voor die zorg beschikbare bedrag in 2011.
2.
De zorgautoriteit berekent de hoogte van de beschikbaarheidbijdrage voor zorg als bedoeld in artikel 4 van het Interimbesluit, met toepassing van de artikelen 4 tot en met 7 van de Aanwijzing transitiemodel.
1.
De zorgautoriteit voorziet erin dat voor zorg als bedoeld in artikel 2 van het Interimbesluit, haar beleidsregel vordert dat het verlenen en vaststellen van een beschikbaarheidbijdrage ambtshalve geschiedt. Bij de verlening van de beschikbaarheidbijdrage voorziet de zorgautoriteit in de verlening van maandelijkse voorschotten.
2.
De zorgautoriteit voorziet erin dat voor zorg als bedoeld in artikel 4 van het Interimbesluit, haar beleidsregel vordert dat zij de beschikbaarheidbijdrage ambtshalve vaststelt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 4 tot en met 7 van de Aanwijzing transitiemodel. De verlening van de beschikbaarheidbijdrage geschiedt op aanvraag van een zorgaanbieder. De zorgautoriteit voorziet daarbij in de verlening van maandelijkse voorschotten vanaf het moment van de aanvraag, met dien verstande dat de bevoorschotting is gemaximeerd op 15% van het functiegericht budget 2011.
Van de vaststelling van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing van de aanwijzing met de bijbehorende toelichting in de Staatscourant.
De
Minister