{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Definitie
Artikel 2. Aanwijzing personen
Artikel 3. Nautische leerlijnen
Artikel 4. Overgangsrecht
Artikel 4. Inwerkingtreding
Artikel 5. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing en opleidingeisen nautisch personeel scheepvaartverkeerswet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit aanwijzing van personen bevoegd tot het geven van verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen op de bij het Rijk in beheer zijnde scheepvaartwegen en de daarvoor benodigde opleidingseisen (Besluit aanwijzing en opleidingseisen nautisch personeel Scheepvaartverkeerswet)
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
Gelet op de artikelen 2 en 4 van het Besluit verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer;
Besluit:
Artikel 1. Definitie
In dit besluit wordt verstaan onder:
bevoegd gezag: het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Besluit verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer, met uitzondering van het op grond van dat artikel, bij besluit van Onze Minister aangewezen bevoegd gezag;
directeur Kustwacht: de directeur Kustwacht bedoeld in artikel 3 van het Besluit instelling Kustwacht.
Artikel 2. Aanwijzing personen
Voor de toepassing van de artikelen 2 en 4 van het Besluit verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer is, binnen de voor hem vastgestelde taakomschrijving, bevoegd tot het geven van verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen:
a. de persoon die binnen het functiegebouw van het Rijk een functie van medewerker operationeel verkeersmanagement nautisch vervult bij een bevoegd gezag en die:
1. als nautisch verkeersleider op een verkeerscentrale of op een verkeerspost werkzaam is nadat hij de examens, bedoeld in artikel 3 van het Besluit verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer, heeft behaald; of
2. in een andere functie dan nautisch verkeersleider werkzaam is, nadat hij de voor zijn specifieke functie vastgestelde modules van de Nautische leerlijnen, bedoeld in artikel 3, met goed gevolg heeft doorlopen; en
b. de certificaatloods, bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van het Besluit certificaatloodsen, vanaf een andere locatie als bedoeld in onderdeel a, onder 1, binnen het Nederlandse gedeelte van de territoriale zee met uitzondering van de aanloopgebieden, bedoeld in artikel 2, onderdeel d, van het Scheepvaartreglement territoriale zee, na een daartoe strekkende opdracht van de directeur Kustwacht en indien hij in het bezit is van het certificaat VTS-supplement for certified northsea pilots.
1.
De Nautische leerlijnen zijn de ten behoeve van de verdere professionalisering van personen, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, aanhef en onder 2, en van personen die werkzaam zijn bij andere Nederlandse vaarwegbeheerders, ontwikkelde leerlijnen.
2.
De Nautische leerlijnen bestaan uit basismodules en verdiepingsmodules per te onderscheiden kennisveld dat relevant is voor de functievervulling van de in het eerste lid bedoelde personen.
3.
Het bevoegd gezag binnen wiens ambtsgebied de persoon, bedoeld in artikel 2, aanhef en onderdeel a, onder 2, een verkeersaanwijzing kan geven, stelt de voor de betreffende werkzaamheden benodigde modules van de Nautische leerlijnen vast.
1.
Het Besluit landelijke aanwijzing bevoegde personen verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer en de Beleidslijn eisen opleiding nautisch personeel in dienst bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat worden ingetrokken.
2.
De persoon die uiterlijk op 30 september 2011 een van de nautische opleidingen Nautop I, II, 1, 2 of 3 als bedoeld in het eerste lid genoemde besluit of de daar genoemde beleidslijn, met goed gevolg heeft afgerond, voldoet daarmee aan de voor zijn specifieke functie vastgestelde modules van de Nautische leerlijnen.
3.
De persoon die op 30 september 2011 een van de nautische opleidingen Nautop I, II, 1, 2 of 3 volgde als bedoeld in het eerste lid genoemde besluit of de daar genoemde beleidslijn, en deze opleiding uiterlijk op 30 september 2013 met goed gevolg afrondt, voldoet met ingang van de dag dat hij deze opleiding met goed gevolg heeft afgerond aan de voor zijn specifieke functie vastgestelde modules van de Nautische leerlijnen.
4.
Het in het eerste lid genoemde besluit en de daar genoemde beleidslijn blijven tot 1 januari 2012 van toepassing op de persoon die op grond van die regelingen was vrijgesteld van de nautische opleidingen Nautop I, II, 1, 2 of 3.
Artikel 4. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2011.
Artikel 5. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing en opleidingeisen nautisch personeel scheepvaartverkeerswet.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister