Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Definities
+ Bezoldiging
+ Wachtgeld
+ Intrekking bestaand besluit
+ Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanvullende regels rechtspositie ambtenaren bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 27 mei 1986, houdende vaststelling van aanvullende regels ten aanzien van de rechtspositie van de ambtenaren bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 12 februari 1986, nr. 26.993 SG/Kab., Directie Personeelszaken/Kabinet;
Overwegende, dat het in verband met de inwerkingtreding van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 ( Stb. 1983, 571) en de invoering van hoofdstuk XI A van het Algemeen Rijksambtenarenreglement ( Stb. 1982, 526) wenselijk is gebleken een nieuwe aanvullende regeling tot stand te brengen betreffende de rechtspositie van de ambtenaren bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst;
Gelet op de artikelen 125, eerste lid en 134, eerste lid, van de Ambtenarenwet 1929 ( Stb. 530);
De Raad van State gehoord (advies van 17 april 1986, nr W04.86.0090);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 16 mei 1986, nr. 28.441 SG/Kab.;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder de ambtenaar: de ambtenaar, bedoeld in artikel 1 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, die is aangesteld bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.
Artikel 2
De bezoldiging van het hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst wordt vastgesteld bij Koninklijk besluit.
Artikel 4
In afwijking van het bepaalde in artikel 6, eerste lid, van het Rijkswachtgeldbesluit 1959 ( Stb. 1959, 319), is de duur van het wachtgeld voor de ambtenaar, aan wie krachtens artikel 96, eerste lid, van het Algemeen rijksambtenarenreglement ontslag is verleend, gelijk aan de diensttijd in de zin van het Rijkswachtgeldbesluit 1959 .
Artikel 12
Het Rechtspositiebesluit Binnenlandse Veiligheidsdienst ( Stb. 1955, 34) wordt ingetrokken.
Artikel 13
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt voor wat betreft de artikelen 5 tot en met 11 terug tot en met 24 augustus 1984.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.
's-Gravenhage, 27 mei 1986
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Uitgegeven de negentiende juni 1986
De Minister van Justitie a.i.,