Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanvaarding voogdij- en gezinsvoogdij-instellingen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2005. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit aanvaarding voogdijen gezinsvoogdij-instellingen
De staatssecretaris van Justitie,
Gelet op artikel 62, aanhef en onder a, van de Wet op de jeugdhulpverlening (Stb. 1980, 360),
Besluit:
1.
Een verzoek van een rechtspersoon tot aanvaarding als voogdij-instelling of als gezinsvoogdij-instelling wordt bij de Minister van Justitie ingediend. Het verzoek gaat vergezeld van de statuten en van het werkplan, bedoeld in artikel 35, eerste lid, onder h, van de Wet op de jeugdhulpverlening.
2.
Over het verzoek worden de kinderrechter en de raad voor de kinderbescherming in het arrondissement waar de instelling haar zetel heeft, gehoord.
Artikel 2
Indien daartoe naar het oordeel van de Minister van Justitie aanleiding bestaat, kan deze van de rechtspersoon verlangen dat hij zijn verzoek mondeling of schriftelijk nader toelicht.
Artikel 3
Het besluit tot aanvaarding op grond van artikel 60, eerste lid, van de Wet op de jeugdhulpverlening vermeldt in elk geval de statutaire naam van de instelling, het gebied waarover haar werkzaamheden zich uitstrekken, alsmede de levens- of wereldbeschouwelijke grondslag.
Artikel 4
Over een voornemen tot intrekking van de aanvaarding worden de kinderrechter en de raad voor de kinderbescherming in het arrondissement waar de instelling haar zetel heeft.
Artikel 5
Van een besluit tot aanvaarding en de afwijzing daarvan, en van een besluit tot intrekking van de aanvaarding, wordt door de Minister van Justitie onverwijld mededeling gedaan aan het samenwerkingsverband, bedoeld in artikel 14 van de Wet op de jeugdhulpverlening in de regio als bedoeld in artikel 4 van die wet, waarin de instelling is gevestigd, alsmede aan de kinderrechter en de raad voor de kinderbescherming in het arrondissement waar de instelling haar zetel heeft.
Artikel 6
In geval de rechtspersoon op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling, op grond van de Beginselenwet voor de kinderbescherming (Stb. 1961, 403) was aanvaard, blijft artikel 1, tweede lid, buiten toepassing voor de behandeling van het eerste verzoek tot aanvaarding krachtens artikel 60 van de Wet op de jeugdhulpverlening. In dit geval wordt het werkplan, bedoeld in artikel 1, eerste lid, in ieder geval zo spoedig mogelijk ingediend.
Artikel 7
Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Besluit aanvaarding voogdij- en gezinsvoogdij-instellingen’ en treedt in werking met ingang van de dag volgende op die waarop het in de Staatscourant is bekendgemaakt.
's-Gravenhage, 8 december 1989
De
staatssecretaris