Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanspraken van schepelingen, die niet verzekerd zijn ingevolge de Ziektewet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 20 augustus 2013. U leest nu de tekst die gold op 19 augustus 2013.
Besluit van 21 november 1967, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 415a, eerste lid, 415b, tweede lid, 415d, tweede lid, 415f en 415g van het Wetboek van Koophandel
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, mede namens Onze Minister van Justitie, van 12 oktober 1967, Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen, Directie Soc. Verz., Afdeling A.Z., No. 60159;
Gelet op de artikelen 415 a , eerste lid, 415 b , tweede lid, 415 d , tweede lid, 415 f en 415 g van het Wetboek van Koophandel;
De Raad van State gehoord (advies van 1 november 1967, No. 58);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 13 november 1967, Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen, Directie Soc. Verz., Afd. A.Z., No. 60643;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
Het naar tijdruimte in geld vastgestelde loon, bedoeld in de artikelen 415a, eerste lid, en 415g, eerste volzin, van het Wetboek van Koophandel , wordt verhoogd met:
a) de geldswaarde van kost aan boord vastgesteld overeenkomstig het bepaalde krachtens artikel 13, tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964; en
b) indien de schepeling, behorende tot het civiele dienstpersoneel, laatstelijk een functie vervulde waarbij voor het bepalen van het hem toekomende loon met het ontvangen van fooien of dergelijke prestaties van derden rekening is gehouden, met het bedrag aan fooien vastgesteld overeenkomstig het bepaalde krachtens artikel 12 van de Wet op de loonbelasting 1964.
2.
In afwijking van het eerste lid wordt het naar tijdruimte in geld vastgestelde loon evenwel niet verhoogd voorzover de in de onderdelen a en b bedoelde bestanddelen eindheffingsbestanddelen zijn als bedoeld in artikel 31, tweede lid, onderdelen b tot en met g, van de Wet op de loonbelasting 1964.
3.
Indien met de schepeling een loon is overeengekomen dat lager is dan het voor in Europa wonende schepelingen geldende loon, wordt de op grond van het eerste en tweede lid vastgestelde geldswaarde van kost aan boord slechts voor tweederde meegeteld.
1.
Als ziekten, bedoeld in artikel 415 b , tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, worden aangewezen:
1. blaar aan de hand;
2. pekelpuist aan de pols;
3. mouwvreter door schuring van oliegoed;
4. duidelijk waarneembare verwonding door openschuren van de huid;
5. tendovaginitis crepitans van vinger- en duimstrekkers;
6. zonnesteek;
7. warmtebevanging;
8. bevriezing;
9. stokerskrampen;
10. prickleyheat;
11. dermatitis solaris;
12. dengue;
13. malaria tropica;
14. zwartwaterkoorts;
15. amoebiasis;
16. febris recurrens;
17. leptospirosis icterohemorrhagica;
18. gele koorts;
19. pest;
20. cholera;
21. pokken;
22. afrikaanse slaapziekte.
2.
Een ziekte als bedoeld in het vorige lid onder 12-22 wordt, tenzij het tegendeel blijkt, geacht verband te houden met de dienstbetrekking, indien zij zich openbaart binnen de hieronder genoemde termijn na het beëindigen der dienstbetrekking. Deze termijn is voor de ziekten als bedoeld onder 12, 21 en 22: veertien dagen; voor de ziekte als bedoeld onder 13: een maand; voor de ziekte als bedoeld onder 14: twee maanden; voor de ziekte als bedoeld onder 15: drie maanden; voor de ziekte als bedoeld onder 16: zestien dagen; voor de ziekte als bedoeld onder 17: tien dagen; voor de ziekte als bedoeld onder 18: zes dagen; voor de ziekten als bedoeld onder 19 en 20: vijf dagen. Op deze termijnen is de Algemene termijnenwet niet van toepassing.
1.
De schepeling, die ingevolge het bepaalde in artikel 415 d , eerste lid, van het Wetboek van Koophandel , recht heeft op geneeskundige behandeling of vergoeding daarvoor, ontvangt die behandeling of vergoeding overeenkomstig de in het land, waar de behandeling wordt verleend, ter zake geldende regelen.
2.
Onder kunstmiddelen, bedoeld in artikel 415 d , eerste lid, van het Wetboek van Koophandel , worden verstaan de hulpmiddelen, op levering of vergoeding waarvan aanspraak bestaat ingevolge de zorgverzekering, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet.
Artikel 4
Bij samenloop over eenzelfde tijdvak en ter zake van eenzelfde arbeidsongeschiktheid, overlijden of aandoening van uitkeringen of voorzieningen als bedoeld in de artikelen 415 a - 415 e van het Wetboek van Koophandel met uitkeringen of voorzieningen ingevolge een andere wettelijke regeling, waaronder begrepen een wettelijke regeling van een andere Mogendheid, worden de eerstbedoelde uitkeringen of voorzieningen slechts verleend, voor zover deze de laatstbedoelde uitkeringen of voorzieningen overtreffen. Het bepaalde in de vorige volzin vindt geen toepassing ten aanzien van samenloop van een uitkering ineens, als bedoeld in artikel 415 e van het Wetboek van Koophandel met een overlijdensuitkering, bedoeld in artikel 1639 l van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 5
Het bedrag, bedoeld in artikel 415g, tweede zin, van het Wetboek van Koophandel , wordt vastgesteld op een bedrag per jaar, dat wordt verkregen door vermenigvuldiging met het getal 260 van het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen met betrekking tot een loontijdvak van een dag, verminderd met de geldswaarde van andere loonbestanddelen als bedoeld in artikel 415g, eerste zin .
Artikel 6
Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit aanspraken van schepelingen, die niet verzekerd zijn ingevolge de Ziektewet.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die, waarop het in het Staatsblad wordt geplaatst en werkt terug tot 1 juli 1967.
Onze Ministers van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Justitie zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
Soestdijk, 21 november 1967
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
De Minister van Justitie,
Uitgegeven de twaalfde december 1967.
De Minister van Justitie,