Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Besluit aanspraken van schepelingen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 20 augustus 2013. U leest nu de tekst die gold op 19 augustus 2013.
Besluit van 30 november 1967, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 415, vierde lid, 416, eerste lid, onder 2°, 450aa, tweede lid, en 452h van het Wetboek van Koophandel
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, mede namens Onze Minister van Justitie, van 2 oktober 1967, Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen, Directie Soc. Verz., Afd. A.Z., no. 59945;
Gelet op de artikelen 415, vierde lid, 416, eerste lid, onder 2°, 450 aa , tweede lid, en 452 h van het Wetboek van Koophandel;
De Raad van State gehoord (advies van 1 november 1967, Nr. 57);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, mede namens Onze Minister van Justitie, van 22 november 1967, Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen, Directie Soc. Verz., Afdeling Algemene Zaken, no. 60732;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Bij samenloop over eenzelfde tijdvak en ter zake van dezelfde arbeidsongeschiktheid van loon als bedoeld in artikel 415, eerste lid, van het Wetboek van Koophandel met een of meer arbeidsongeschiktheidsuitkeringen op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen , met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of WGA-uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen , danwel met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een inkomensvoorziening op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten , wordt het loon slechts uitbetaald voor zover het de arbeidsongeschiktheidsuitkering, WGA-uitkering of inkomensvoorziening, voor zover deze is verleend ter zake van dezelfde arbeidsongeschiktheid, overtreft.
Artikel 2
Het maximumbedrag, bedoeld in artikel 416, eerste lid, onder 2°, van het Wetboek van Koophandel , wordt vastgesteld op € 11 345.
Artikel 3
De uitkering ineens, bedoeld in artikel 450 aa , eerste lid, van het Wetboek van Koophandel , wordt gesteld op het bedrag, dat voor de betreffende schepeling, al naar gelang de groep, waartoe hij behoort, in de bij dit besluit gevoegde bijlage is vermeld.
1.
Voor de schepeling ter zeevisserij, die verplicht verzekerd is ingevolge de Ziektewet en wiens werkelijke loon afhankelijk is van de vangst of de opbrengst daarvan, geldt voor de toepassing van artikel 415 van het Wetboek van Koophandel als loon, berekend naar de tijdruimte van een maand, het bedrag, dat verkregen wordt door het voor hem geldende dagloon krachtens de Ziektewet te vermenigvuldigen met 313/12.
2.
Voor de schepeling ter zeevisserij, die niet verplicht verzekerd is ingevolge de Ziektewet en wiens werkelijke loon afhankelijk is van de vangst of de opbrengst daarvan, geldt voor de toepassing van de artikelen 415, 415 aen 415 g van het Wetboek van Koophandel als loon, berekend naar de tijdruimte van een maand, het bedrag, dat verkregen wordt door het dagloon, dat voor hem krachtens de Ziektewet zou gelden, indien hij verplicht verzekerd zou zijn ingevolge die wet, te vermenigvuldigen met 313/12.
Artikel 5
Ons besluit van 20 juni 1962, Stb. 216, houdende uitvoering van artikel 452 h van het Wetboek van Koophandel, wordt ingetrokken.
Artikel 6
Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit aanspraken van schepelingen.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die, waarop het in het Staatsblad wordt geplaatst en werkt terug tot 1 juli 1967.
Onze Ministers van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Justitie zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
Soestdijk, 30 november 1967
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
De Minister van Justitie,
Uitgegeven de negentiende december 1967.
De Minister van Justitie,