Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. De Commissie BZK
+ § 3. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aansluiting bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 15 augustus 2011, nr. 3589139, houdende aansluiting bij bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
Overwegende dat het wenselijk is voor de behandeling van bezwaren inzake personele aangelegenheden bij het Ministerie van Algemene Zaken, gebruik te maken van de bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK als bedoeld in het Besluit instelling bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK;
Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht;
Gehoord het Departementaal Georganiseerd Overleg als bedoeld in artikel 113 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de minister: de minister-president, Minister van Algemene Zaken;
b. het ministerie: het ministerie van Algemene Zaken;
c. medewerker: degene die op basis van een ambtelijke aanstelling werkzaamheden verricht of heeft verricht bij het ministerie van Algemene Zaken;
d. bezwaar: een bezwaar als bedoeld in artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht;
e. de Commissie BZK: de bezwarencommissie personele aangelegenheden Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als bedoeld in het Besluit instelling bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK ;
Artikel 2
De Commissie BZK adviseert de minister over de te nemen beslissing op een bezwaar van een medewerker.
Artikel 3
Het besluit instelling bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK is van toepassing.
Artikel 4
Van de voordrachten van de minister in het kader van artikel 3, vierde lid, tweede en derde volzin, van het Besluit instelling bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK, vindt er ten minste één plaats op basis van een voordracht door het Departementaal Georganiseerd Overleg van het ministerie van Algemene Zaken.
Artikel 5
Over bezwaren waar de bezwarencommissie personele aangelegenheden AZ bij de inwerkingtreding van dit besluit nog geen advies heeft uitgebracht, adviseert de Commissie BZK.
Artikel 6
Het besluit van 1 juli 1996 (nr. 96-065) tot instelling van de bezwarencommissie personele aangelegenheden AZ wordt ingetrokken.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aansluiting bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
De Minister-President,
Minister
De Secretaris-Generaal