Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanpassing zaaksoort II

Besluit aanpassing zaaksoort II
De Minister van Veiligheid en Justitie, namens deze de Raad voor Rechtsbijstand (verder: de raad),
gelet op:
Artikel 48c en 48d van de Wet Justitie-subsidies (Staatsblad 1998, nr. 447);
Hoofdstuk 4B van de Wijzigingswet Wet Justitie-subsidies, Staatsblad 2013, 96);
Artikel 5 van het Besluit vergoeding bewindvoerder schuldsanering (Staatsblad 2013, nr. 308);
Titel III van de Faillissementswet (Staatsblad 1998, nrs. 445 en 447);
Regeling van de Minister van Justitie van 23 juli 2009, nr. 5612426/09 houdende verlening van mandaat aan de Raad voor rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch betreffende het verlenen van subsidies en het vaststellen van beleidsregels dienaangaande (Staatscourant 2009, 11554);
Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand Wsnp (Staatscourant 30 december 2011, 23891);
Art 1, lid 2 van het Reglement register bewindvoerder Wsnp II.
stelt aanvullende regels vast met betrekking tot het bijstellen van zaaksoorten en bijbehorende bewindvoerdersubsidies in het kader van de Wsnp:
Artikel 1
De raad stelt bij aanvang van elke nieuwe Wsnp-zaak de zaaksoort vast en het bijbehorende looptijdonafhankelijke deel van de vergoeding ( artikel 2 Besluit vergoeding bewindvoerder schuldsanering). De raad baseert deze vaststelling op de inhoud van de publicaties inzake de schuldsaneringszaken van de arrondissementsrechtbanken. De raad informeert de bewindvoerder over zijn besluit via het rekening-courantoverzicht dat binnen twee maanden na diens benoeming aan de bewindvoerder wordt toegestuurd.
Artikel 2
Indien de bewindvoerder tijdens de looptijd van de schuldsanering constateert dat de werkelijke zaaksoort afwijkt van de aanvankelijk vastgestelde, dient hij de raad daarover direct te informeren.
Artikel 3
De bewindvoerder verzoekt schriftelijk om aanpassing van de zaaksoort en van de vaststelling van de bijbehorende looptijdonafhankelijke vergoeding, uiterlijk op de dag van de beëindiging van de looptijd van de desbetreffende schuldsanering. Indien de raad daarom verzoekt, stuurt de bewindvoerder documentatie, aan de hand waarvan de raad de zaaksoort opnieuw kan vaststellen.
Artikel 4
De raad kan de bewindvoerder ook actief benaderen met het verzoek informatie beschikbaar te stellen waarmee hij de zaaksoort opnieuw kan vaststellen. De bewindvoerder dient hieraan medewerking te verlenen. Verleent hij geen medewerking, dan kan de raad in voorkomende gevallen een lagere bewindvoerdersubsidie vaststellen en uitbetalen.
Artikel 5
In schuldsaneringen die zijn uitgesproken op of na 1 oktober 2013 waarbij sprake is van ontbinding van een huwelijksgoederengemeenschap of van een geregistreerd partnerschap in gemeenschap van goederen binnen de eerste zesendertig maanden na aanvang van een dubbele zaak, brengt de bewindvoerder de raad zo spoedig mogelijk op de hoogte van de gewijzigde situatie. Indien de raad daarom verzoekt, stuurt hij daartoe bewijsstukken na. De datum waarop het verzoek tot ontbinding is ingediend bij de rechtbank of de datum waarop de beide echtelieden de samenwoning feitelijk hebben verbroken is daarbij bepalend. De aangegeven datum van verbreking van de feitelijke samenwoning moet door de rechter-commissaris aantoonbaar zijn geaccordeerd.
Artikel 6
De raad beslist zo spoedig mogelijk over de aanpassing van de zaaksoort. Besluiten in dit kader zijn vatbaar voor bezwaar als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als ‘Besluit aanpassing zaaksoort II’ en treedt twee dagen na publicatie in de Staatscourant in werking.
Utrecht, 8 oktober 2013
De
Minister
de Raad voor Rechtsbijstand,
Directeur Stelsel,
Directeur Bedrijfsvoering.