Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie
+ Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVI
+ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ Hoofdstuk 6. Ministerie van Veiligheid en Justitie
+ Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanpassing wetten inzake verhoging AOW-leeftijd

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 2 augustus 2012 tot wijziging van een aantal wetten in verband met de verhoging van de leeftijd waarop op grond van de Algemene Ouderdomswet recht op ouderdomspensioen ontstaat (Besluit aanpassing wetten inzake verhoging AOW-leeftijd)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 juli 2012, nr. IVV/OOG/12/10289;
Gelet op artikel V, eerste lid, van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 25 juli 2012, no. W12.12.0271/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 augustus 2012, nr. IVV/OOG/2012/11962;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt de Garantiewet Surinaamse pensioenen.]
Artikel II
[Wijzigt de Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960.]
Artikel III
[Wijzigt de Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps.]
Artikel IV
[Wijzigt de Wet bevordering eigenwoningbezit.]
Artikel V
[Wijzigt de Wet inburgering.]
Artikel VI
[Wijzigt de Wet op de huurtoeslag.]
Artikel VII
[Wijzigt de Wet tot het stellen van nadere regels in verband met introductie toeslagregeling ten aanzien van de Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956 en enkele andere overzeese pensioenwetten alsmede actualiseren van die wetten.]
Artikel VIII
[Wijzigt de TNO-wet.]
Artikel IX
[Wijzigt de Visserijwet 1963.]
Artikel X
[Wijzigt de Loodsenwet.]
Artikel XI
[Wijzigt de Wet privatisering Spoorwegpensioenfonds.]
Artikel XII
[Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs.]
Artikel XIII
[Wijzigt de Wet op de expertisecentra.]
Artikel XIV
[Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]
Artikel XV
[Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]
Artikel XVI
[Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]
Artikel XVII
[Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]
Artikel XVIII
[Wijzigt de Liquidatiewet ongevallenwetten.]
Artikel XIX
[Wijzigt de Noodwet arbeidsvoorziening.]
Artikel XX
[Wijzigt de Pensioenwet.]
Artikel XXI
[Wijzigt de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria.]
Artikel XXII
[Wijzigt de Werkloosheidswet.]
Artikel XXIII
[Wijzigt de Wet arbeid en zorg.]
Artikel XXIV
[Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]
Artikel XXV
[Wijzigt de Wet financiering sociale verzekeringen.]
Artikel XXVI
[Wijzigt de Wet gevolgen brutering uitkeringsregelingen.]
Artikel XXVII
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]
Artikel XXVIII
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]
Artikel XXIX
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen.]
Artikel XXX
[Wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.]
Artikel XXXI
[Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]
Artikel XXXII
[Wijzigt de Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering.]
Artikel XXXIII
[Wijzigt de Wet sociale werkvoorziening.]
Artikel XXXIV
[Wijzigt de Wet verplichte beroepspensioenregeling.]
Artikel XXXV
[Wijzigt de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.]
Artikel XXXVI
[Wijzigt de Wet werk en bijstand.]
Artikel XXXVII
[Wijzigt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.]
Artikel XXXVIII
[Wijzigt de Wijzigingswet Algemene Ouderdomswet (wijziging in de verhouding van ouderdomspensioen en toeslag).]
Artikel XXXIX
[Wijzigt de Ziektewet.]
Artikel XL
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 1.]
Artikel XLI
[Wijzigt de Wet bescherming persoonsgegevens.]
Artikel XLII
[Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]
Artikel XLIII
[Wijzigt de Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders.]
Artikel XLIV
[Wijzigt de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.]
Artikel XLV
[Wijzigt de Wet verplaatsing bevolking.]
Artikel XLVI
[Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945.]
Artikel XLVII
[Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers.]
Artikel XLVIII
[Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet.]
Artikel XLIX
[Wijzigt de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945.]
Artikel L
[Wijzigt de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945.]
Artikel LI. Inwerkingtredingsbepaling
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in werking treedt.
Artikel LII. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanpassing wetten inzake verhoging AOW-leeftijd.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Tavarnelle, 2 augustus 2012
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de achtste augustus 2012
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,