Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanpassing enkele amvb's aan de Vreemdelingenwet 2000 en wijziging Bekostigingsbesluit WPO (verlaging drempel groeiregeling)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 25 november 2002, houdende aanpassing van enkele algemene maatregelen van bestuur op het terrein van OCenW aan de Vreemdelingenwet 2000 en wijziging van het Bekostigingsbesluit WPO in verband met een verlaging van de drempel voor de groeiregeling (Aanpassingsbesluit van enkele amvb's aan de Vreemdelingenwet 2000 en wijziging Bekostigingsbesluit WPO (verlaging drempel groeiregeling))
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Maria J.A. van der Hoeven, van 13 september 2002, nr. WJZ/2002/33743 (2582), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 69, tweede lid, 120, eerste lid, 122, eerste lid, en 185, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 117, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra en artikel 16, tweede lid, en 233, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;
De Raad van State gehoord (advies van 26 september 2002, nr. W05.02.0407/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van 18 november 2002, nr. WJZ/2002/37119 (2582);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Bekostigingsbesluit WPO.]
Artikel II
[Wijzigt het Formatiebesluit WPO.]
Artikel III
[Wijzigt het Besluit trekkende bevolking WPO.]
Artikel IV
[Wijzigt het Formatiebesluit WEC.]
Artikel V
[Wijzigt het Formatiebesluit W.V.O.]
Artikel VI
[Wijzigt het Inrichtingsbesluit W.V.O.]
Artikel VII
Artikel 14, zesde lid, van het Bekostigingsbesluit WPO zoals dat luidde op 31 december 2001, blijft van toepassing op de tijdvakken waarvoor het gelding had, en op de op die tijdvakken betrekking hebbende geschillen inzake de toepassing van artikel 14, zesde lid, van het Bekostigingsbesluit WPO.
1.
De artikelen I, onderdeel A, en III van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, waarbij wordt bepaald dat deze terugwerken tot en met 1 april 2001.
2.
De artikelen I, onderdeel B, en VII van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, waarbij wordt bepaald dat artikel I, onderdeel B, terugwerkt tot en met 1 januari 2002.
3.
De koninklijke besluiten, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden niet genomen voordat vier weken zijn verstreken nadat dit besluit is overgelegd aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en evenmin indien binnen die termijn door of namens de Tweede Kamer de wens te kennen wordt gegeven dat het in de artikelen I, III en VII van dit besluit geregelde onderwerp bij wet wordt geregeld.
4.
De artikelen II, IV, V en VI van dit besluit treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, en werken terug tot en met 1 april 2001.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 25 november 2002
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
Uitgegeven de drieëntwintigste december 2002
De Minister van Justitie,