Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit 2004/2 PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van het Bestuur van het ProductschapTuinbouw, d.d. 4 mei 2004, houdende de vaststelling van de nadere omschrijving van diverse bepalingen uit de Verordening PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2004 (Besluit 2004/2 PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2004)
Het Bestuur van het Productschap Tuinbouw,
gelet op het bepaalde in de Verordening PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2004;
gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit worden de begripsbepalingen van de Verordening PT vakheffing bloembollen leverbaar 2004 overgenomen.
1.
De aangifte beplante oppervlakte, als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, van de Verordening PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2004, dient te geschieden op een vanwege het productschap te ver- strekken formulier en uiterlijk op de in dit formulier vermelde datum.
2.
De aangifte moet ook worden gedaan, wanneer er in het desbetreffende voorjaar of najaar geen teelt voor eigen rekening en risico plaatsvindt.
3.
Bij de aangifte van de beplante oppervlakte moet een onderscheid gemaakt zijn naar geslacht en per geslacht naar variëteiten.
4.
Als de beplante oppervlakte wordt aangemerkt het 94/100 gedeelte van de aan het telen dienstbaar zijnde oppervlakte, waaronder verstaan de werkelijk beplante oppervlakte, vermeerderd met de oppervlakte van een strook van 30 cm breedte, gelegen random de werkelijk beplante oppervlakte.
5.
Bij kasteelt wordt als de beplante oppervlakte aangemerkt de gehele kasoppervlakte, inwendig gemeten.
Artikel 3
Eenieder, die bloembollen-leverbaar, afkomstig uit eigen kraam, aanwendt ten behoeve van de teelt van hyacinten, lelies, narcissen en/of tulpen, is verplicht aangifte te doen van het aantal gebruikte bloembollen-leverbaar op een vanwege het productschap te verstrekken aangifteformulier, met inachtneming van de daarop gestelde vragen en gegeven aanwijzingen.
Artikel 4
Wanneer door een handelskaarthouder wordt aangetoond dat de geldelijke opbrengst van de leverbare raap van zijn gehele kraam lager is dan de waardering door het productschap, welke is verricht volgens artikel 11,van de Verordening PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2004, wordt de waardering herzien, indien de afwijking 10% of meer bedraagt.
1.
Voor eenieder, niet-handelskaarthouder zijnde, die bloembollen-leverbaar verkoopt uit eigen teelt afkomstig, wordt in gevallen waarin de verkoopwaarde van ingekochte bloembollen-leverbaar niet aan de hand van administratieve gegevens kan worden vastgesteld, voor de berekening van de door hem verschuldigde heffing c.q. de restitutie, waarop hij recht heeft, de verkoopwaarde gelijkgesteld aan de inkoopwaarde.
2.
De heffing wordt in dit geval als volgt berekend:
a. de opbrengst van de doorverkoop wordt gelijkgesteld aan de inkoop;
b. de inkoop wordt afgetrokken van de totale omzet: blijft over de waarde van de verkoop eigen teelt binnenland en/of export;
c. de "verkoop eigen teelt" wordt belast;
d. restitutie kan worden verleend over alle verkopen met korting.
Artikel 6
Indien op de factuur de behandelingskosten niet apart zijn vermeld, worden de volgende bedragen als zijnde behandelingskosten aangemerkt:
Soort Periode waarin behandelkosten worden berekend Prijs in €
Tulpen Vanaf december 0,48/100 stuks
Iris Gehele jaar 0,48/100 stuks
Hyacint Vanaf december 1,58/100 stuks
Gladiool April tot en met september 0,29/100 stuks
Narcis Vanaf december 0,15 kg
lelie April tot en met september 1,42/100 stuks
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit 2004/2 PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2004.
Dit besluit en de daarbij behorende toelichting wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bed rijfsorganisatie.
Zoetermeer, 4 mei 2003
voorzitter
secretaris