Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Uit de markt nemen van producten
+ § 3. Bestemming interventieproducten
+ § 4. Afvoer van interventieproducten
+ § 5. Administratieve verplichtingen
+ § 6. Slotbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit 2001/2 Verordening PT steun en interventie telersverenigingen groenten en fruit 2001

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 27 februari 2010. U leest nu de tekst die gold op 26 februari 2010.
Besluit van het Productschap Tuinbouw van 27 november 2001, houdende de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de interventieregeling (Besluit 2001/2 Verordening PT steun en interventie telersverenigingen groenten en fruit 2001) Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW;Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
op voorstel van de sectorcommissie Groenten en Fruit;
gelet op artikel 10, eerste lid, van Verordening PT steun en interventie telersverenigingen groenten en fruit 2001;
Gelet op de titels II, IV en Vl, van Verordening (EG) nr. 2200/96 (PbEG 1996, L 297);
Gelet op Verordening (EG) nr. 659/97 (PbEG 1997, L 100);
Gelet op de Beschikking controlevoorschriften inzake het gebruik of de bestemming van bepaalde landbouwproducten 1979;
BESLUIT:

§ 1. Begripsbepalingen

Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 1
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van Verordening PT steun en interventie telersverenigingen groenten en fruit 2001 en verstaat voorts onder: Bijlage 2 Verordening PT steun en interventie telersverenigingen groenten en fruit 2001 Verordening nr. 2200/96
a. interventieproducten producten die uit de markt zijn genomen als bedoeld in titel IV, van Verordening (EG) nr . 2200/96;
b. afnemer een afnemer van interventieproducten, zijnde:
    1° Veehouder, doch niet tevens teler van, handelaar in of conserveerder van producten;
    2° Handelaar in veevoeder, doch niet tevens veehouder, teler of conserveerder van producten;
    3° Verwerker van producten, doch niet tevens teler of conserveerder van producten of veehouder of handelaar in veevoeder;
    4° Composteur, doch niet tevens teler, conserveerder of verwerker van producten of veehouder of handelaar in veevoeder;
c. KCB Kwaliteit Controle Bureau voor groenten en fruit;
d. storten het deponeren van een partij interventieproducten in een vrachtauto of een daartoe bestemde container;
e. EU-vrachtbrief een vrachtbrief als bedoeld in van dit besluit die door het productschap wordt verstrekt;
f. colli op = colli af systeem de hoeveelheid interventieproducten die wordt gedeclareerd komt exact overeen met de hoeveelheid die is gestort;
g. verordening ;
h. EU-vergoeding een communautaire ophoudvergoeding of een ophoudcompensatie als bedoeld in artikel 15, derde lid onder a, van .
Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.

§ 2. Uit de markt nemen van producten

Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 2
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
Een partij interventieproducten wordt geacht uit de markt te zijn genomen op het moment dat deze partij is gestort.
2.
De interventieproducten voldoen tot het moment van stort aan de krachtens artikel 2, van Verordening (EG) nr. 2200/96, en krachtens artikel 2, van Verordening (EG) nr, 659/97 vastgestelde normen.
Artikel 3
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Telersverenigingen melden tenminste 24 uur voor het moment van stort dat zij producten uit de markt wensen te nemen. Deze melding wordt gedaan bij het lokale bijkantoor van het KCB.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 4
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
Voordat wordt gestort gaat het KCB na of de interventieproducten voldoen aan de normen als bedoeld in artikel 2, tweede lid.
2.
De interventieproducten mogen slechts worden gestort na toestemming en in aanwezigheid van het KCB.
3.
Terzake van de gestorte hoeveelheden interventieproducten zal het KCB een “stort- en containeradministratie” voeren. Hierin wordt de hoeveelheid product die wordt gestort vermeld.
Artikel 5
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
Na de stort van de interventieproducten dienen deze producten dusdanig te worden behandeld dat deze producten niet meer geschikt zijn voor menselijke consumptie.
2.
Op aanwijzing van het KCB worden de interventieproducten gehakseld of geprikt, indien de behandeling, bedoeld in het eerste lid, onvoldoende is uitgevoerd.

§ 3. Bestemming interventieproducten

Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 6
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Telersverenigingen zijn jegens het productschap te allen tijde verantwoordelijk voor de bestemming van interventieproducten als bedoeld in dit besluit en in titel IV, van Verordening (EG) nr . 2200/96 .Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 7
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
Telersverenigingen sluiten met afnemers een overeenkomst volgens het model dat als Bijlage 1 bij dit besluit is opgenomen.
2.
Aanvullingen op de overeenkomst als bedoeld in het eerste lid, zijn slechts toegestaan na toestemming van het productschap.
3.
De overeenkomst ais bedoeld in het eerste lid, wordt ieder kalenderjaar vóór de eerste aflevering van de interventieproducten getekend en een origineel getekend exemplaar wordt onverwijld door de telersvereniging naar het productschap gezonden.

§ 4. Afvoer van interventieproducten

Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 8
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Alvorens interventieproducten het terrein van de telersvereniging verlaten, wordt dit door de telersvereniging bij het lokale bijkantoor van het KCB gemeld.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 9
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
Interventieproducten die het terrein van de telersvereniging verlaten gaan vergezeld van een EU-vrachtbrief.
2.
De EU-vrachtbrieven worden op nummer volgorde gebruikt.
3.
Verschreven of anderszins in ongebruik geraakte exemplaren van EU-vrachtbrieven worden onverwijld aan het productschap geretourneerd. Op deze EU-vrachtbrieven wordt duidelijk de tekst “vervallen” vermeld.
Artikel 10
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
De EU-vrachtbrief wordt door de telersvereniging volledig ingevuld en gestempeld.
2.
De telersvereniging draagt er zorg voor dat de afnemers alsmede, indien van toepassing, de transporteurs de EU-vrachtbrief ondertekenen. Bij de voorzitter van het productschap dient bekend te zijn wie namens de afnemers en de transporteurs bevoegd is deze te tekenen .
3.
Na ondertekening bewaart de telersvereniging een kopie conform het in artikel 12 bepaalde in haar administratie.
Artikel 11
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
De telersvereniging draagt er zorg voor dat de transporteur, die in opdracht van een afnemer interventieproducten bij de telersvereniging komt afhalen, dit vooraf schriftelijk meldt aan de telersvereniging.
2.
De telersvereniging meldt op haar beurt vooraf schriftelijk aan het lokale bijkantoor van het KCB het in het eerste lid bepaalde, onder opgaaf van de naam van de transporteur en het kenteken van het transporterende voertuig.

§ 5. Administratieve verplichtingen

Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 12
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
Telersverenigingen zijn verplicht om een zorgvuldige boekhouding en voorraadadministratie met betrekking tot de interventieproducten te voeren. Hierbij worden de terzake geldende bepalingen van de Beschikking controlevoorschriften inzake het gebruik of de bestemming van bepaalde landbouwproducten 1979 en van Verordening (EG) nr. 659197 in acht genomen.
2.
De voorraadadministratie wordt bijgehouden volgens het systeem van “colli op = colli af” en wordt per product waarvoor een EU-vergoeding wordt geclaimd gevoerd.
3.
Voor producten die in aanmerking komen voor een communautaire ophoudvergoeding wordt de voorraadadministratie separaat gevoerd voor de volgende categorieën: -
producten, aangevoerd door leden van de telersvereniging;-
producten, aangevoerd door leden van een andere telersvereniging (conform artikel 11, eerste lid, onder c), punt 3, tweede en derde aandachtsstreepje, van Verordening (EG) nr. 2200/96;-
producten, aangevoerd door telers die bij geen enkele telersvereniging zijn aangesloten (conform artikel 24, van Verordening (EG) nr. 2200/96).
4.
Uit de voorraadadministratie als bedoeld in het eerste lid, blijkt te allen tijde de nog resterende hoeveelheid interventieproducten die nog niet gestort zijn. Eveneens blijkt uit deze voorraadadministratie welke producten in welke vrachtauto, dan wel daartoe bestemde container zijn gestort.
5.
De voorraadadministratie als bedoeld in het eerste lid, wordt maandelijks door het KCB geaccordeerd.
6.
Bescheiden die betrekking hebben op interventieproducten worden gedurende tenminste 7 kalenderjaren volgende op het kalenderjaar waarin het desbetreffende verkoopseizoen eindigt, door de telersvereniging bewaard.
Artikel 13
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
Indien een telersvereniging in aanmerking wenst te komen voor een EU-vergoeding ten aanzien van interventieproducten overlegt zij iedere kalendermaand de volgende bescheiden aan het productschap: -
de declaratieformulieren, zoals deze door het productschap ter beschikking worden gesteld; deze dienen door het KCB te zijn geaccordeerd, met name met betrekking tot de totale hoeveelheid interventieproducten en de daarop van toepassing zijnde kwaliteitseisen;-
de volledig ingevulde en ondertekende originele exemplaren van EU-vrachtbrieven, die op de betreffende declaratie betrekking hebben;-
de voorraadadministraties, die op de betreffende declaratieformulieren betrekking hebben.
2.
Indien er verschillen bestaan tussen de bescheiden, bedoeld in het eerste lid, en de stort- en containeradministratie van het KCB als bedoeld in artikel 4, wordt deze laatste door het productschap als doorslaggevend geacht.
Artikel 14
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Het productschap betaalt slechts een EU-vergoeding uit wanneer de telersvereniging het in dit besluit bepaalde op juiste wijze nakomt.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.

§ 6. Slotbepaling

Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 15
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit 2001/2 Verordening PT steun en interventie telersverenigingen groenten en fruit 2001.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 16
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Zoetermeer, 27 november 2001
voorzitter
Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
secretaris