Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beschikking zijderupsenteelt

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 23 december 2004. U leest nu de tekst die gold op 22 december 2004.
Beschikking zijderupsenteelt
De Minister van Landbouw en Visserij,
Overwegende, dat uitvoering moet worden gegeven aan Verordening (EEG) nr 845/72 van de Raad van 24 april 1972, tot vaststelling van bijzondere maatregelen ter bevordering van de zijderupsenteelt (Pb. E.G. nr. L 100);
Gelet op artikel 15 van de Landbouwwet;
Gehoord het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten,
Besluit:
Artikel 1
Voor de toepassing van deze beschikking wordt verstaan onder:
a. minister:
Minister van Landbouw en Visserij;
b. hoofdproduktschap:
Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten;
c. verordening:
Verordening (EEG) nr. 845/72 van de Raad van 24 april 1972, tot vaststelling van bijzondere maatregelen ter bevordering van de zijderupsenteelt (Pb. E.G. nr. L 100).
Artikel 2
De overeenkomstig de verordening te verlenen steun wordt aangemerkt als een geldelijke bijdrage, bedoeld in artikel 15, van de Landbouwwet.
1.
De voorzitter van het hoofdproduktschap is namens de minister belast met de uitkering van de in artikel 2 bedoelde steun.
2.
De in het vorige lid genoemde voorzitter is bevoegd nadere regelen van administratieve aard vast te stellen met het oog op een juiste uitvoering van de verordening.
1.
De voorzitter van het hoofdproduktschap is bevoegd de hem in deze beschikking toegekende bevoegdheid onder zijn verantwoordelijkheid te doen uitoefenen door onder zijn gezag geplaatste functionarissen van het hoofdproduktschap.
2.
Hij oefent de hem in deze beschikking toegekende bevoegdheden slechts uit met inachtneming van het bepaalde in de verordening en de uitvoeringsregelingen daarvan.
Artikel 5
Deze beschikking kan worden aangehaald als: ‘Beschikking zijderupsenteelt’; zij treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.
's-Gravenhage, 14 augustus 1972
De van Landbouw en Visserij ,
Minister
Voor deze,
De
secretaris-generaal,