{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Begripsbepalingen en toepassing
+ Hoofdstuk II. Toestemming
+ Hoofdstuk III. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk IV. Bijzondere bepalingen
+ Hoofdstuk V. Aanvraag, toestemming en gegevens
+ Hoofdstuk VI. Slotbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beschikking vervoer besloten groepen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2009. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2009.
Beschikking vervoer besloten groepen
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 7 van het Besluit ongeregeld luchtvervoer (Stb. 1975, 227),
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepalingen
De begripsbepalingen, gegeven in de luchtvaartwet en de daarop rustende algemene maatregelen van bestuur, zijn tevens van toepassing op deze beschikking.
Voor toepassing van het bij of krachtens deze beschikking bepaalde wordt voorts verstaan onder:
A. Besloten groep:
een groep of vereniging, die voldoet aan de volgende eisen:
a. zij dient zich duidelijk te onderscheiden van het algemene publiek;
b. haar werkelijke doelstelling moet hoofdzakelijk een andere zijn dan het organiseren van reizen;
c. haar ledental mag niet meer dan 20 000 bedragen, behalve voor vervoer op de Noord-Atlantische routes, waarvoor het ledental 50 000 mag bedragen;
d. zij moet ten minste twee jaar voor de datum van een uit te voeren vlucht hebben bestaan.
B. Toestemming respectievelijk ontheffing:
door de Minister van Verkeer en Waterstaat verleende toestemming respectievelijk ontheffing, als bedoeld in de artikelen 3 en 4 van het Besluit ongeregeld luchtvervoer.
C. de inspecteur-generaal:
de inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.
Artikel 2. Toepassing
Tenzij bij internationale overeenkomst anders is geregeld, gelden de bepalingen van deze beschikking met betrekking tot het uitvoeren door luchtvaartmaatschappijen van vluchten voor vervoer van besloten groepen, die de zitplaatsruimte van het desbetreffende vliegtuig huren of laten huren, naar of uit Nederland of met Nederland als tussenstation, alsmede voor vluchten in Nederland welke aansluiting geven op de hiervoren bedoelde vluchten.
1.
De in artikel 2 bedoelde vluchten mogen slechts worden uitgevoerd, na toestemming aan de betrokken luchtvaartmaatschappij(en).
2.
Het geven van toestemming wordt geacht te zijn geweigerd indien niet is beschikt:
a. op aanvragen die ten minste 60 dagen voor de voorgenomen vluchtdatum zijn ingediend, binnen 30 dagen na ontvangst van de aanvraag;
b. op aanvragen die op een kortere termijn dan 60 dagen voor de voorgenomen vluchtdatum zijn ingediend, op een termijn die in redelijke verhouding staat tot de termijn waarop de aanvraag is ingediend.
1.
De in artikel 2 bedoelde vluchten, alsmede de bij die vluchten te bewerkstelligen besloten groepsreizen, dienen aan de in deze beschikking gestelde bepalingen te voldoen, tenzij daarvan ontheffing is verleend.
2.
De Minister van Verkeer en Waterstaat kan verlangen dat een luchtvaartmaatschappij hem aantoont, dat een door haar uit te voeren of uitgevoerde vlucht, alsmede het bij een zodanige vlucht te bewerkstelligen of bewerkstelligde besloten groepsvervoer, zal voldoen dan wel heeft voldaan aan de gestelde bepalingen; indien zulks niet op bevredigende wijze wordt aangetoond kan toestemming worden onthouden voor een aangevraagde vlucht of aangevraagde vluchten dan wel een reeds verleende toestemming worden ingetrokken.
1.
Vluchten voor het vervoer van besloten groepen dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:
a. de betrokken groepsreis mag niet buiten de kring van de vereniging of groep worden geadverteerd of op andere wijze aan het publiek worden aangekondigd;
b. alle deelnemers aan een groepsreis moeten zowel de heen- als de terugreis gezamenlijk afleggen;
c. de deelnemers moeten bestaan uit directe leden (en eventueel hun inwonende gezinsleden) van de desbetreffende groep of vereniging; buitengewone-, ere- of andere dan gewone lidmaatschappen geven geen recht tot deelname aan een besloten groepsreis;
d. een tussenpersoon mag alleen ingeschakeld worden voor het verlenen van technische bijstand; deze tussenpersoon mag hiervoor geen vergoeding ontvangen anders dan voor werkelijk gemaakte onkosten en als commissie van de luchtvaartmaatschappij voor zover hij hiertoe gerechtigd is;
e. de deelnemers aan de vlucht zullen tenminste gedurende een periode van zes maanden, onmiddellijk voorafgaande aan de reisdatum, lid moeten zijn geweest en een groep van minstens 40 personen vormen.
2.
De deelnemers aan een groepsreis moeten in het bezit zijn van een reisbiljet, dat geldig is voor de heen- en terugreis, waarop ten minste moet zijn aangegeven de naam van de vervoerende luchtvaartmaatschappij, de naam van de groep of vereniging, alsmede de duidelijke vermelding ‘alleen geldig met lidmaatschapskaart’.
Artikel 6
Het luchtvervoer van besloten groepen op routes tussen Nederland enerzijds en de Nederlandse Antillen anderzijds wordt in beginsel voorbehouden aan de luchtvaartmaatschappijen van de genoemde landen, die geregelde luchtdiensten tussen deze landen onderhouden.
Artikel 7
Aanvragen voor toestemming dienen door de betrokken luchtvaartmaatschappij(en) ten minste 35 dagen voor de heenvlucht te worden ingediend bij de Minister van Verkeer en Waterstaat (Plesmanweg 1–6 te Den Haag – faxnummer 070 356 34 50).
1.
Bij de aanvraag van toestemming dienen de volgende gegevens te worden verstrekt:
a. naam en adres van de organiserende vereniging(en), als charteraar optredende en van een eventuele tussenpersoon, zo deze als charteraar optreedt;
b. het traject, waarop het vervoer plaats zal hebben en het doel van het vervoer;
c. een schriftelijke verklaring van iedere aan de vlucht deelnemende vereniging, inhoudende:
1º. dat het retourreizen betreft;
2º. het ledental van de vereniging;
3º. dat overigens voldaan wordt aan het in de artikelen 1 en 5 ten aanzien van besloten groepen en het vervoer daarvan bepaalde;
d. het aantal groepen, dat op één vliegtuig zal reizen;
e. telex- of telegramadres van de betrokken luchtvaartmaatschappij;
f. capaciteit en type van het vliegtuig;
g. de data en tijden van vertrek uit en aankomst in Nederland.
2.
Wanneer zulks benodigd blijkt dienen aanvullende gegevens te worden overgelegd, zoals het overleggen van de statuten van de groep of vereniging, de ledenlijst en copie van het chartercontact, alsmede nadere informatie over doel en werkwijze van de groep of vereniging.
3.
Voor vluchten op de Noord-Atlantische en andere intercontinentale routes dient door de betrokken luchtvaartmaatschappij(en), ingaande 1 januari 1976, ten minste vier weken voor de datum van de heenvlucht – per groep – aan de inspecteur-generaal een lijst te zijn overgelegd met de namen in alfabetische volgorde, de geboortedatum en de adressen van de deelnemers. Het in redelijke mate bijboeken van andere dan de opgegeven deelnemers, mits behorende tot de desbetreffende groep of vereniging, is na verkregen toestemming echter toegestaan tot aan de datum van de heenvlucht. De definitieve deelnemerslijst dient zich aan boord van het betrokken vliegtuig te bevinden en binnen een week na de datum van de heenvlucht aan de inspecteur-generaal te worden toegezonden.
4.
De Minister van Verkeer en Waterstaat kan verlangen dat de luchtvaartmaatschappijen hem periodiek gedetailleerde overzichten verstrekken van de door hen krachtens deze beschikking uitgevoerde vluchten.
Artikel 9
Deze beschikking treedt in werking op 1 augustus 1975 en kan worden aangeduid als ‘Beschikking vervoer besloten groepen’.
's-Gravenhage, 29 juli 1975
De
Minister