Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 6a
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beschikking verevening superheffing

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 24 januari 2004. U leest nu de tekst die gold op 23 januari 2004.
Beschikking verevening superheffing
De minister van Landbouw en Visserij,
Overwegende dat de Raad van de Europese Gemeenschappen op 26 februari 1985, Verordening (EEG) nr. 590/85 en op 23 mei 1985, Verordening (EEG) nr. 1305/85, tot wijziging van de Verordening (EEG) nr. 857/84 heeft vastgesteld;
Gelet op de artikelen 13, 19 en 23 van de Landbouwwet (Stb. 1957, 342);
Gehoord het Produktschap voor Zuivel en het Landbouwschap;
Besluit:
Artikel 1
Deze regeling neemt over de begrippen van de Beschikking superheffing (Stcrt. 1984, 79) en verstaat onder ‘beschikking’: Beschikking superheffing (Stcrt. 1984, 79).
Artikel 2
In geval een heffing als bedoeld in de artikelen 2, 2a of 3 van de beschikking is verschuldigd voor de in artikel 5, eerste lid, van de beschikking bedoelde periode, blijft inning overeenkomstig de bepalingen van deze regeling gedeeltelijk achterwege.
1.
Inning van de heffing geschiedt, verschillend naar bedrijfsomvang, tot een hieronder genoemd percentage gerelateerd aan de heffingvrije hoeveelheid waarop de producent aanspraak kan maken in de periode, bedoeld in artikel 5, eerste lid van de beschikking en na eventuele toepassing van de artikelen 5 en 6. Dit percentage wordt vastgesteld volgens de volgende tabel:
2.
Indien de overschrijding van de heffingvrije hoeveelheid van de producent groter is dan de hoeveelheid berekend volgens de in het eerste lid bedoelde tabel blijft de inning per producent over het meerdere voor maximaal 30 000 kg achterwege, terwijl daar boven volledige inning plaatsvindt.
3.
Per producent vindt de in het eerste lid bedoelde inning in elk geval plaats over ten minste 10% van de hoeveelheid waarmee de heffingvrije hoeveelheid, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de beschikking is overschreden.
Artikel 4
Bij producenten die na 24 september 1983 met de melkproduktie zijn gestart en aan wie ingevolge de beschikking geen heffingvrije hoeveelheid op grond van een andere bepaling dan artikel 5 van de beschikking is toegewezen, is artikel 3 niet van toepassing en vindt inning slechts plaats over 10% van de overschrijding.
Artikel 5
Bij producenten waar een toewijzing heeft plaatsgevonden op grond van artikel 11 van de beschikking en waar het bepaalde in het vierde lid, laatste zin van artikel 11 van de beschikking is toegepast, wordt geen heffing geïnd voor zover de totale leveranties minder bedragen dan 3/4 van de heffingvrije hoeveelheid, bedoeld in artikel 11, vijfde lid, eerste volzin, van de beschikking.
Artikel 6
Bij producenten aan wie op grond van de Beschikking superheffing bijzondere opvolgingssituaties 1985 (Stcrt. 1985, 109) een heffingvrije hoeveelheid is toegewezen over de in artikel 2 bedoelde periode, vindt slechts over de overschrijding van deze heffingvrije hoeveelheid inning plaats. Voor producenten aan wie een dergelijke toewijzing op een later tijdstip dan de inning van de heffing geschiedt zal achteraf een verrekening plaatsvinden.
Artikel 6a
Deze regeling is van overeenkomstige toepassing op heffingen, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de beschikking.
1.
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.
2.
Zij kan worden aangehaald als: Beschikking verevening superheffing.
's-Gravenhage, 24 juni 1985
De
minister