Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23
Artikel 24
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beschikking totalisator 2005

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2008. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2008.
Beschikking van de Minister van Justitie van 21 juni 2005, nr. 5358571/05/DSP, houdende verlening van een vergunning tot het organiseren van een totalisator
De Minister van Justitie,
Overwegende dat de geldigheidsduur van de Beschikking Totalisator 1998 op 30 juni 2005 verstrijkt;
Overwegende dat Scientific Games Racing B.V., gevestigd te ’s-Gravenhage, heeft verzocht haar opnieuw vergunning te verlenen tot het organiseren van een totalisator;
Gelet op de artikelen 23, 24, 25 en 34 van de Wet op de kansspelen;
Gezien het advies van het College van toezicht op de kansspelen van 26 mei 2005, nr. C.377/05;
Besluit:
Artikel 1
In deze beschikking wordt verstaan onder:
a. de wet: de Wet op de kansspelen ;
b. de minister: de Minister van Justitie;
c. vennootschap: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Scientific Games Racing B.V., gevestigd te ’s-Gravenhage;
d. college: College van toezicht op de kansspelen bedoeld in artikel 33 van de wet;
e. NDR: Vereniging Nederlandse Draf- en Rensport, gevestigd te Wassenaar;
f. wedkantoor: door of namens de vennootschap opengestelde gelegenheid waar in hoofdzaak activiteiten worden verricht die verband houden met het afsluiten van weddenschappen op de uitslag van paardenrennen en harddraverijen en waar tevens, voorzover door de minister toegestaan, andere kansspelen kunnen worden aangeboden;
g. wed: inrichting zoals beschreven in artikel 1 van de Drank- en Horecawet, onder het begrip horecalokaliteit, waar tevens door de vennootschap de gelegenheid wordt opengesteld tot het afsluiten van weddenschappen op de uitslag van paardenrennen en harddraverijen;
h. verkooppunt: inrichting, niet zijnde een wedcafé, waar in overwegende mate activiteiten worden verricht welke geen verband houden met kansspelen en in welke tevens door de vennootschap de gelegenheid wordt opengesteld tot het afsluiten van weddenschappen op de uitslag van paardenrennen en harddraverijen;
i. speelautomatenhal: inrichting als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onder c, van de wet;
j. speelcasino: inrichting als bedoeld in artikel 27g, tweede lid, van de wet;
k. gemeenschappelijke buitenlandse pool: een pool waarin de weddenschappen, die ten aanzien van harddraverijen en paardenrennen in het buitenland in de deelnemende landen zijn afgesloten, worden samengevoegd ten behoeve van het voor uitkering beschikbare bedrag;
l. lokale pool: een pool waarin de weddenschappen in Nederland, ten aanzien van harddraverijen en paardenrennen in het binnenland of het buitenland zijn afgesloten, worden samengevoegd ten behoeve van het voor uitkering beschikbare bedrag.
1.
Aan de vennootschap wordt voor de periode van 1 juli 2005 tot en met 30 juni 2008 vergunning verleend tot het organiseren van een totalisator op de uitslag van harddraverijen en paardenrennen.
2.
De vergunning wordt verleend onder de voorwaarde dat en is slechts geldig indien Scientific Games Corporation Inc. gevestigd in New York, USA, of een 100%-dochtervennootschap van Scientific Games Corporation Inc. enig aandeelhouder van de vennootschap is, en onder gehoudenheid van Scientific Games Corporation Inc. in te staan voor de nakoming van alle verplichtingen van de vennootschap onder de vergunning.
3.
Aan de in het eerste lid bedoelde vergunning worden de in artikel 3 tot en met artikel 21 vervatte voorschriften verbonden, die zo nodig kunnen worden gewijzigd en aangevuld.
1.
Het is de vennootschap toegestaan de totalisator te organiseren:
a. ten aanzien van harddraverijen en paardenrennen die worden gehouden onder auspiciën van NDR op de koersdagen en op de banen die zijn vermeld op de door de NDR na overleg met de vennootschap vastgestelde en gepubliceerde Koersagenda;
b. ten aanzien van harddraverijen en paardenrennen in het buitenland, voorzover zij worden gehouden onder auspiciën van een daartoe in het betreffende land aangewezen officiële organisatie of instantie, waarbij de weddenschappen, die ter zake zijn afgesloten in de deelnemende landen, kunnen worden samengevoegd tot een gemeenschappelijke buitenlandse pool ten behoeve van het voor uitkering beschikbare bedrag;
c. ten aanzien van harddraverijen en paardenrennen in het buitenland, als hiervoor bedoeld onder b, waarbij de weddenschappen die ter zake zijn afgesloten worden samengevoegd tot een lokale pool ten behoeve van het voor uitkering beschikbare bedrag.
2.
De minister kan, de NDR gehoord, regels stellen betreffende de jurering en de dopingcontrole op de banen. Het is de vennootschap niet toegestaan de totalisator te organiseren op banen waar jurering en dopingcontrole niet overeenkomstig die regels plaatsvinden.
1.
Het is de vennootschap toegestaan weddenschappen af te sluiten:
a. op de banen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a;
b. in wedkantoren;
c. in wedcafés;
d. in verkooppunten;
e. in speelcasino’s;
f in speelautomatenhallen, voorzover dit krachtens de door de burgemeester afgegeven vergunning is toegestaan.
2.
Het is de vennootschap voorts toegestaan weddenschappen af te sluiten langs direct elektronische weg.
1.
De vennootschap zorgt voor de inachtneming van de vergunningvoorschriften, de statuten en reglementen van de vennootschap.
2.
De statuten en reglementen van de vennootschap behoeven voorafgaande instemming van de minister, gehoord het college.
3.
De reglementen behelzen in ieder geval bepalingen inzake de deelnemingsvoorwaarden, de soorten van weddenschappen en de wijze waarop de weddenschappen worden afgesloten, alsmede de regels die door bezoekers van een wedcafé in acht dienen te worden genomen.
Artikel 6
De vennootschap houdt van de totale inzet per koers, vóór de verdeling aan de winnaars van de weddenschappen, een bedrag in van 2,5%, van welk bedrag 8% is bestemd voor de Koninklijke Fondsen en 92% ter bevordering van de draf- en rensport in Nederland, volgens een door de minister te bepalen verdeelsleutel.
Artikel 7
De vennootschap houdt ten gunste van de NDR van de totale inzet per koers, vóór de verdeling aan de winnaars van de weddenschappen, in:
a. Een bedrag gelijk aan 11% van de totale omzet gerealiseerd op Nederlandse koersen, met dien verstande dat vanaf 1 januari 2007, het percentage van 11% van de omzet op binnenlandse koersen zal worden gewijzigd in 7%.
b. Een bedrag gelijk aan 7% van de totale omzet gerealiseerd op buitenlandse koersen.
c. In geval van een gemeenschappelijke pool als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b, kan het onder b genoemde percentage van 7 in overeenstemming met de NDR worden verlaagd naar niet minder dan 4%, met dien verstande dat vanaf 1 januari 2007, het voornoemde percentage van 4 zal worden gewijzigd in 7%.
1.
Binnen één maand na afloop van enige maand draagt de vennootschap de over die maand aan gerechtigden toekomende bedragen als bedoeld in artikel 6 en 7, aan gerechtigden af.
2.
Het positieve verschil tussen de aan de gerechtigden toekomende bedragen volgens de vastgestelde jaarrekening en de op het desbetreffende kalenderjaar betrekking hebbende maandafdrachten ingevolge het eerste lid, worden binnen één maand na de vaststelling van de jaarrekening afgedragen aan de gerechtigden.
3.
Indien het verschil als bedoeld in het tweede lid negatief is, houdt de vennootschap het van de gerechtigden te vorderen bedrag in op de afdracht over het eerste kwartaal volgende op het in het tweede lid bedoelde kalenderjaar.
4.
Begunstigden, bedoeld in het eerste lid, verantwoorden jaarlijks aan de vennootschap de rechtmatigheid en doelmatigheid van de besteding van de bedragen, aan hen door de vennootschap afgedragen. De vennootschap doet hierover verslag aan de minister en het college.
1.
Bij besluit van de minister kunnen ambtenaren en andere personen worden aangewezen die zijn belast met het toezicht op de naleving door de vennootschap van het bepaalde bij of krachtens de wet en van haar reglementen.
2.
De toezichthouders beschikken niet over de bevoegdheden, genoemd in de artikelen 5.18 en 5.19 van de Algemene wet bestuursrecht.
1.
De vennootschap doet binnen een maand na het einde van elk kwartaal aan de minister alsmede aan het college en de NDR schriftelijk verslag van de exploitatie van de totalisator betreffende dat kwartaal.
2.
Binnen vier maanden na afloop van een kalenderjaar zendt de vennootschap haar jaarrekening met het verslag, bedoeld in artikel 393, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek en de verklaring, bedoeld in het vijfde lid van dat artikel, alsmede het jaarverslag aan de minister, alsmede aan het college en de NDR.
3.
De minister kan, het college gehoord, aanwijzingen geven omtrent de inrichting van de rapportage, bedoeld in het eerste lid, en van de jaarrekening en het jaarverslag, bedoeld in het tweede lid.
1.
De vennootschap zorgt voor een doelmatige administratie, organisatie en uitvoering van de krachtens deze vergunning georganiseerde totalisator op de uitslag van harddraverijen en paardenrennen.
2.
De vennootschap neemt de nodige maatregelen met het oog op de naleving van de aan deze vergunning verbonden voorschriften en de op grond daarvan opgestelde reglementen door de organisaties en personen die op enigerlei wijze bij de administratie, organisatie en uitvoering van de totalisator zijn betrokken.
1.
Het aantal locaties bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder b, c, e en f, bedraagt in totaal ten hoogste 100.
2.
Het is de houder van een wedkantoor toegestaan in een wedkantoor een bar of buffet te exploiteren of aan derden te verpachten, waar geen alcoholhoudende drank verkrijgbaar is.
3.
Voor andere dan in het tweede lid genoemde voorzieningen in een wedkantoor ten behoeve van de bezoeker die geen verband houden met de organisatie van de totalisator is de voorafgaande instemming van de minister, gehoord het college nodig, behoudens in geval van nevenactiviteiten van beperkte omvang die het karakter van een wedkantoor niet wijzigen.
1.
Uitgesloten als locaties bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder b en d, zijn:
a. inrichtingen die beschikken over een vergunning horecabedrijf als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet;
b. inrichtingen waar activiteiten worden ontplooid welke in belangrijke mate gericht zijn op personen beneden de leeftijd van 18 jaar.
2.
De vennootschap stelt de gelegenheid open tot het afsluiten van weddenschappen in een locatie als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder d, tot uiterlijk één uur voor de aanvang van de eerste koers van de meeting waarop de weddenschap betrekking heeft, behoudens voorzover de mogelijkheid tot het afsluiten van weddenschappen wordt geboden door middel van mechanische, elektrische of elektronische voorzieningen.
1.
Onverminderd artikel 12, eerste lid, is het de vennootschap toegestaan in ten hoogste 20 wedcafés weddenschappen af te sluiten.
2.
De vennootschap stelt een huisreglement voor wedcafés op, met regels die door bezoekers van een wedcafé in acht dienen te worden genomen.
3.
Het huisreglement bevat tenminste regels inzake:
a. de openingsuren van de wedcafés;
b. de entreebewijzen;
c. het opleggen van entreebeperkingen en entreeverboden;
d. de orde en rust in de wedcafés en
e. de veiligheid van het personeel en bezoekers.
1.
De vennootschap dient het ongeoorloofd wedden en het aanbieden of verlenen van bemiddeling tot wedden op de uitslag van de harddraverijen en paardenrennen zoveel mogelijk tegen te gaan en daartoe al haar medewerking te verlenen aan personen, die zijn belast met de opsporing van overtreding van artikel 27 van de wet.
2.
De vennootschap is verplicht bij het aangaan van overeenkomsten met werknemers, andere medewerkers of zelfstandige ondernemers te bedingen dat de betrokken werknemer, andere medewerker of zelfstandige ondernemer gehouden is het bepaalde bij of krachtens de wet in acht te nemen.
3.
Van de bevindingen van de vennootschap betreffende het ongeoorloofd wedden en het aanbieden of verlenen van bemiddeling tot wedden op de uitslag van harddraverijen en paardenrennen, alsmede van de daartegen genomen maatregelen, wordt mededeling gedaan in het jaarverslag.
1.
Als deelnemer aan de totalisator mogen niet worden toegelaten personen die nog niet de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.
2.
Indien als winnaar in de totalisator wordt aangewezen een persoon die ingevolge het eerste lid niet als deelnemer mocht worden toegelaten of een persoon die bij de deelneming gehandeld heeft in strijd met de door de vennootschap gestelde voorwaarden, wordt de desbetreffende weddenschap buiten aanmerking gelaten.
1.
Het is de vennootschap terzake van de weddenschapvormen ‘Winnend’, ‘Plaats’, ‘Duo/Koppel’ en ‘Dubbel Winnend’ niet toegestaan weddenschappen aan te bieden of af te sluiten welke een inzet van tweehonderdvijftig euro (€ 250) per weddenschap te boven gaan. Voor de weddenschapvormen ‘Trio’, ‘Kwartet’, ‘V75’, ‘V65’, ‘V5’, ‘V3’, en ‘Bigsix’ geldt per weddenschap een limitering van duizend euro (€ 1000).
2.
Het is de vennootschap niet toegestaan geldleningen te verstrekken aan spelers of van deze te ontvangen.
3.
Op het tweede lid is artikel 15, tweede lid, van overeenkomstige toepassing.
1.
De vennootschap treft de noodzakelijke maatregelen en voorzieningen die nodig zijn om onmatige deelneming aan de totalisator zo veel mogelijk te voorkomen.
2.
De vennootschap ziet er op toe dat de verkooppunten onmatige deelneming aan de totalisator zo veel mogelijk tegengaan.
3.
Van het ingevolge het tweede lid gehouden toezicht wordt mededeling gedaan in het jaarverslag.
4.
De vennootschap draagt er zorg voor dat aan wervings- en reclame-activiteiten op zorgvuldige en evenwichtige wijze vorm wordt gegeven en neemt daarbij de haar door de minister gegeven aanwijzingen, in acht.
1.
De mechanische, elektrische en elektronische processen die gebezigd worden bij de deelneming, prijsbepaling en vaststelling van de winnaars van de krachtens deze vergunning georganiseerde totalisator, zijn onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring en periodieke controle door één of meer door de minister aangewezen onafhankelijke deskundigen of keuringsinstellingen.
2.
De eisen die gesteld worden aan de mechanische, elektrische en elektronische processen die gebezigd worden bij de deelneming, prijsbepaling en vaststelling van de winnaars wordt door de minister in overleg met de vennootschap vastgesteld.
3.
Van de bevindingen van de in het eerste lid bedoelde onafhankelijke deskundigen of keuringsinstellingen wordt steeds uiterlijk binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar verslag gedaan aan de minister en het college.
1.
De mogelijkheid weddenschappen af te sluiten langs direct elektronische weg, bedoeld in artikel 4, tweede lid, alsmede de mogelijkheid om in ten hoogste 20 wedcafés weddenschappen af te sluiten, wordt één jaar na het feitelijk openstelling van de betreffende mogelijkheid door de vennootschap geëvalueerd.
2.
De minister kan aanwijzingen geven omtrent de uitvoering van een evaluatie bedoeld in het eerste lid.
3.
De vennootschap stelt de minister telkens binnen vier maanden na afloop van de in het eerste lid genoemde periode in kennis van de resultaten van de evaluatie.
1.
Na inwerkingtreding van deze beschikking berusten de besluiten die zijn genomen ter uitvoering van de Beschikking Totalisator 1998 op deze beschikking.
2.
De weddenschappen die voor de inwerkingtreding van deze beschikking zijn afgesloten op grond van de in het eerste lid genoemde Totalisatorbeschikkingen worden door de vennootschap afgewikkeld overeenkomstig de ten tijde van het afsluiten van die weddenschappen geldende voorschriften en reglementen.
Artikel 22
De Beschikking Totalisator 1998 wordt ingetrokken.
Artikel 23
Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 juli 2005. Indien de Staatscourant waarin deze beschikking wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 2005, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van die Staatscourant en werkt terug tot en met 1 juli 2005.
Artikel 24
Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking totalisator 2005.
Den Haag, 21 juni 2005
De van Justitie ,
Minister
namens deze:
directeur Sanctie- en Preventiebeleid