Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Instelling Strategisch Regieoverleg primair onderwijs en voortgezet onderwijs
Artikel 3. Samenstelling van het Strategisch Regieoverleg primair onderwijs
Artikel 4. Samenstelling van het Strategisch Regieoverleg voortgezet onderwijs
Artikel 5. Voorzitter en secretariaat Strategisch Regieoverleg
Artikel 6. Werkwijze Strategisch Regieoverleg
Artikel 7. Intrekking beschikking van 30 juni 1999
Artikel 8. Bekendmaking
Artikel 9. Inwerkingtreding
Artikel 10. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beschikking tot instelling van het Strategisch Regieoverleg primair onderwijs en Strategisch Regieoverleg voortgezet onderwijs

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beschikking tot instelling van het Strategisch Regieoverleg primair onderwijs en Strategisch Regieoverleg voortgezet onderwijs
De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze beschikking wordt verstaan onder:
bewindspersoon: de minister of staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen;
primair onderwijs: de onderwijssoorten als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra;
voortgezet onderwijs: de onderwijssoorten als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs.
Artikel 2. Instelling Strategisch Regieoverleg primair onderwijs en voortgezet onderwijs
Er is een Strategisch Regieoverleg voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs voor het bespreken van hoofdlijnen van beleid. Het overleg heeft als doel deze hoofdlijnen vanuit een integrale visie op het onderwijs en in samenhang met het onderwijsbestel aan de orde te stellen. Het overleg leidt tot kaderstellende afspraken voor de uitwerking van die hoofdlijnen.
1.
Het overleg wordt in ieder geval gevoerd met de hierna te noemen organisaties voor bestuur en management:
de Vereniging Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs (Besturenraad);
de Vereniging Verenigde Bijzondere Scholen voor onderwijs op algemene grondslag (VBS);
de Vereniging Besturenorganisaties Katholiek Onderwijs (VBKO);
de Vereniging van Openbare en Algemeen Toegankelijke Scholen (VOS/ABB).
2.
Aan het overleg wordt deelgenomen door
a. de hierna te noemen personeelsvakorganisaties:
Algemene Onderwijsbond (AOb);
Onderwijsbond CNV;
Federatie van Onderwijsbonden CMHF/MHP.
b. de Algemene Vereniging Schoolleiders in het Primair Onderwijs (AVS).
1.
Het overleg wordt in ieder geval gevoerd met de hierna te noemen organisaties voor bestuur en management:
de Vereniging Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs (Besturenraad);
de Vereniging Verenigde Bijzondere Scholen voor onderwijs op algemene grondslag (VBS);
de Vereniging Besturenorganisaties Katholiek Onderwijs (VBKO);
de Vereniging van Openbare en Algemeen Toegankelijke Scholen (VOS/ABB).
2.
Aan het overleg wordt deelgenomen door
a. de hierna te noemen personeelsvakorganisaties:
Algemene Onderwijsbond (AOb);
Onderwijsbond CNV;
Federatie van Onderwijsbonden CMHF/MHP.
b. de Vereniging voor het management in het Voortgezet Onderwijs (VVO).
1.
De bewindspersoon of een door hem gemandateerde ambtenaar van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is voorzitter van het Strategisch Regieoverleg primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
2.
De bewindspersoon draagt zorg voor een ambtelijk secretariaat.
1.
Het overleg in het Strategisch Regieoverleg primair onderwijs en voortgezet onderwijs wordt gezamenlijk gevoerd, tenzij het desbetreffende beleidsonderwerp een gescheiden overleg wenselijk dan wel noodzakelijk maakt. De agenda wordt vastgesteld in overleg tussen de bewindspersoon en de deelnemers aan het Strategisch Regieoverleg. Voor het vaststellen van de agenda is een gemeenschappelijke beleidsagenda richtinggevend.
2.
Het overleg wordt enkele keren per schooljaar gevoerd, bij voorkeur met een redelijke spreiding over die periode.
Artikel 7. Intrekking beschikking van 30 juni 1999
De beschikking van 30 juni 1999, kenmerk BOA/BO/1999/26308, komt hiermee te vervallen.
Artikel 8. Bekendmaking
Deze beschikking wordt geplaatst in het blad Uitleg van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Artikel 9. Inwerkingtreding
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot 1 augustus 2001.
Artikel 10. Citeertitel
Deze beschikking wordt aangeduid als: Beschikking tot instelling van het Strategisch Regieoverleg primair onderwijs en Strategisch Regieoverleg voortgezet onderwijs.
De
staatssecretaris