{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Algemeen
+ § 2. Frequenties
+ § 3. Overige bepalingen met betrekking tot frequenties
+ § 4. Slotbepalinq
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beschikking toekenning frequeties aan MT 2 Mobiele Communicatie B.V. als houder van een vergunning voor GSM

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beschikking van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende toekenning van frequeties aan MT 2 Mobiele Communicatie B.V. als houder van een vergunning voor GSM
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op de artikelen 13e en 13l van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen;
Besluit:
Artikel 1
In deze beschikking wordt verstaan onder:
a. wet: de Wet op de telecommunicatievoorzieningen;
b. minister: de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;
c. GSM: het systeem voor openbare paneuropese digitale cellulaire mobiele telecommunicatie te land, zoals omschreven in de bijlage bij aanbeveling nr. 87/371/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 juni 1987, inzake de gecoördineerde invoering van openbare paneuropese digitale cellulaire mobiele telecommunicatie te land in de Gemeenschap (PbEG L 196);
d. CEPT: Conférence Européenne des Postes et des Télécommunications;
e. vergunning: de aan MT 2 Mobiele Communicatie B.V. (Vodafone Libertel B.V.) krachtens artikel 13a, eerste lid, van de wet verleende vergunning voor GSM;
f. vergunninghouder: MT 2 Mobiele Communicatie B.V. (Vodafone Libertel B.V.) als de houder van de onder e genoemde vergunning;
g. actieve SIM-kaart: een chipkaart met informatie die toegang tot GSM diensten geeft;
h. drukste uur: het klokuur waarin de hoeveelheid verkeer het grootste is;
i. frequentie-economie: teller/noemer, waarbij de teller is het aantal actieve SIM-kaarten aan het eind van het jaar X het verkeer tijdens het drukste uur per actieve SIM-kaart (in Erlangs) X het gemiddelde totale verkeer (in Erlangs), en de noemer is het aantal GSM-kanalen (2x200kHz) X het totale verkeer tijdens het drukste uur (in Erlangs);
j. 900 MHz band: frequentiebereik van 880–915 MHz en 925–960 MHz;
k. 1800 MHz-band: frequentiebereik van 1710–1785 MHz en 1805–1880 MHz;
l. transitiedatum 900: de dag na de datum waarop alle vergunningen, bedoeld in artikel 20.2 van de Telecommunicatiewet, voor zover zij betrekking hebben op de 900 MHz-band, en met inbegrip van verlengingen, zijn afgelopen
m. transitiedatum 1800: de dag na de datum waarop alle vergunningen, bedoeld in artikel 20.2 van de Telecommunicatiewet, voor zover zij betrekking hebben op de 1800 MHz-band, en met inbegrip van verlengingen, zijn afgelopen;
n. mededeling van de minister: de mededeling van de minister, als bedoeld in artikel 42, van de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en 1800 MHz;
o. verlengingsdatum: de datum waarop het besluit tot verlenging van deze vergunning voor de periode na 25 februari 2013 in werking treedt.
p. veiling: de veiling die plaatsvindt op basis van Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en 1800 MHz .
1.
Indien deze vergunning wordt gehouden door één vergunninghouder, zijn voor hem voor de uitvoering van deze vergunning de radiofrequenties beschikbaar, genoemd in tabel 1 van de vergunning.
2.
Indien deze vergunning wordt gehouden door meer dan één vergunninghouder, dan zijn voor iedere vergunninghouder de radiofrequenties, bedoeld in het eerste lid, beschikbaar die aan hem zijn overgedragen met toepassing van artikel 4, met dien verstande dat voor Vodafone Libertel B.V. ook de radiofrequenties beschikbaar zijn die behoren tot het deel van de vergunning dat zij niet heeft overgedragen.
3.
De frequenties die zijn opgenomen in de band 890–915 MHz worden alleen gebruikt voor de GSM-randapparatuur.
4.
De frequenties die zijn opgenomen in de band 935–960 MHz worden alleen gebruikt voor de basisstations.
1.
In het belang van continuïteit van dienstverlening, sluit de vergunninghouder binnen:
a. drie weken na de mededeling van de minister een schriftelijke raamovereenkomst met de houders van de vergunningen, bedoeld in artikel 20.2 van de Telecommunicatiewet, en
b. drie maanden na de mededeling van de minister, dan wel indien dit later is, binnen vier weken na de verlengingsdatum een schriftelijke transitie-overeenkomst, bedoeld in het vierde lid, met de houders van de vergunningen, bedoeld in artikel 20.2 van de Telecommunicatiewet.
2.
De raamovereenkomst regelt in elk geval afspraken over de frequentieruimte die gebruikt zal worden bij de uitvoering van de transitie.
3.
De vergunninghouder verstrekt onverwijld een afschrift aan de minister van de raamovereenkomst, de transitie-overeenkomst en wijzigingen daarvan.
4.
Voor zover de raamovereenkomst hierin niet voorziet, regelt de transitie-overeenkomst in elk geval:
a. het proces waarin elke houder van een vergunning, bedoeld in artikel 20.2 van de Telecommunicatiewet, het gebruik van de aan hem toegekende frequentieruimte op de verlengingsdatum, voor zover de vergunninghouder deze niet in de veiling heeft verworven, (geleidelijk) kan staken vóór de transitiedatum 900 dan wel de transitiedatum 1800;
b. de overdrachten van (delen van) vergunningen van de houders van vergunningen, bedoeld in artikel 20.2 van de Telecommunicatiewet, die hen in staat stellen om voor de transitiedatum 900 dan wel de transitiedatum 1800 over te schakelen naar de frequenties die overeenkomen met de frequenties behorend bij de 900 MHz- en 1800 MHz-vergunningen die zij verworven hebben in de veiling;
c. de data waarop de overdrachten bedoeld in onderdeel b plaatsvinden, welke per in de overeenkomst omschreven geografisch gebied kunnen verschillen;
d. de procedure waaronder de overeenkomst gewijzigd kan worden;
e. de wijze waarop storing wordt voorkomen, indien de vergunning met kenmerk HDTP/95/5446/HP door meerdere vergunninghouders wordt gehouden, en
f. Indien partijen geen overeenstemming bereiken over de financiële voorwaarden voor de overeengekomen overdracht, bedoeld in onderdeel b, wordt in de transitie-overeenkomst bepaald op welke wijze dat geschil later bindend wordt beslecht.
5.
Indien in het kader van de raamovereenkomst of de transitie-overeenkomst (delen van) vergunningen worden overgedragen wordt de ontvangst van een afschrift van de overeenkomst tot overdracht gelijkgesteld met de ontvangst van een aanvraag als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, van de Telecommunicatiewet. De Minister verleent door middel van dit lid toestemming voor een gehele overdracht van de vergunning met kenmerk HDTP/95/5446/HP en gedeeltelijke overdrachten waarbij de hoeveelheid over te dragen frequentiespectrum overal in Nederland gelijk is en tevens, vanaf de datum van inwerkingtreding van de transitie-overeenkomst, toestemming voor gedeeltelijke overdrachten waarbij de hoeveelheid over te dragen frequentiespectrum per regio van Nederland verschilt.
6.
De overeenkomst wordt nagekomen en bevat geen opschortende of ontbindende voorwaarden. Een geschil over de financiële voorwaarden is geen grond om de raamovereenkomst of de transitieovereenkomst niet te sluiten dan wel de uitvoering van de overdrachtsverplichtingen in de overeenkomst op te schorten.
7.
De minister kan de vergunninghouder aanvullende verplichtingen opleggen die verband houden met de omschakeling. De vergunninghouder heeft dan geen aanspraak op enigerlei vorm van schadevergoeding of schadeloosstelling.
1. De planning van de telecommunicatie-infrastructuur met frequenties dient plaats te vinden in overeenstemming met Recommandatie T/R 20-08 van de CEPT en de relevante GSM standaarden.
2. De in het eerste lid bedoelde telecommunicatie-infrastructuur wordt niet eerder in werking gesteld dan na goedkeuring door de minister.
Artikel 6
Vervallen
Artikel 7. Aanvragen om toekenning van frequenties
De vergunninghouder kan ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de capaciteit en kwaliteit van de telecommunicatie-infrastructuur bij de minister een aanvraag indienen om toekenning van aanvullende frequenties.
1.
Een aanvraag als bedoeld in artikel 7 om toekenning van aanvullende frequenties wordt slechts toegewezen, indien:
a. de aanvrager de gevraagde frequenties nodig heeft voor de verdere ontwikkeling van de capaciteit en kwaliteit van de telecommunicatie-infrastructuur ten einde nieuwe gebruikers te kunnen aansluiten, en
b. de frequentie-economie boven de 50 ligt.
2.
Indien bijzondere omstandigheden daartoe naar het oordeel van de minister aanleiding geven, kan de minister, door wijziging van het in het eerste lid bepaalde, voor de beoordeling van een aanvraag nadere technische of economische criteria vaststellen. Deze criteria kunnen slechts betrekking hebben op het doelmatig gebruik van de toegekende frequenties.
Artikel 9. Gronden voor intrekking
Een toegekende frequentie kan worden ingetrokken indien:
a. deze niet binnen een jaar na de dag van toekenning in gebruik is genomen, dan wel
b. de vergunninghouder een frequentie-economie heeft van minder dan 12,5, dan wel
c. andere door de minister te bepalen technische of economische criteria betreffende een doelmatig gebruik van de toegekende frequenties daartoe aanleiding geven.
Artikel 10. Geldigheidsduur
Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 april 1995.
De van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
Minister