Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 4a
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beschikking particuliere opslag zuivelprodukten en vlees 1980

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 15 juli 2007. U leest nu de tekst die gold op 14 juli 2007.
Beschikking particuliere opslag zuivelprodukten en vlees 1980
De Minister van Landbouw en Visserij,
Gelet op de artikelen 32 en 35 van de Landbouwwet;
Gehoord het Produktschap voor Zuivel en het Produktschap voor Vee en Vlees,
Besluit:
Artikel 1
In deze beschikking wordt verstaan onder:Minister:
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;Dienst Regelingen:
Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Artikel 2
Aan degene die, met inachtneming van het in Verordening (EEG) No. 804/68 van de Raad, houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk- en zuivelprodukten (Pb. E.G. No. L 148) en haar uitvoeringsregelingen bepaalde, met de Minister een overeenkomst heeft aangegaan voor de particuliere opslag van boter onderscheidenlijk magere melkpoeder van communautaire oorsprong, wordt ingevolge de artikelen 6 en 7 van de genoemde verordening steun verleend, indien en voor zover hij ten genoegen van Dienst Regelingen heeft aangetoond dat hij zijn verplichtingen uit hoofde van die overeenkomst is nagekomen.
Artikel 3
Het bepaalde in het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van het verlenen van steun voor de particuliere opslag van varkensvlees ingevolge artikel 3 van Verordening (EEG) No. 2759/75 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees (Pb. E.G. No. L 282) onderscheidenlijk rundvlees ingevolge artikel 5 van Verordening (EEG) No. 805/68 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (Pb. E.G. No. L 148)onderscheidenlijk schape- en geitevlees ingevolge artikel 6 van Verordening (EEG) no. 1837/80 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector schape- en geitevlees (Pb. E.G. no. L 183) en haar uitvoeringsbepalingen.
Artikel 4
Dienst Regelingen is belast met de toekenning en uitkering van de in de artikelen 2 en 3 bedoelde steun.
Artikel 4a
Deze regeling berust op artikel 15 van de Landbouwwet.
1.
Deze beschikking kan worden aangehaald als ‘Beschikking particuliere opslag zuivelprodukten en vlees 1980’.
2.
Zij treedt in werking met ingang van 1 januari 1980 en wordt bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant.
's-Gravenhage, 14 december 1979
De van Landbouw en Visserij ,
Minister
Voor deze,
De .
secretaris-generaal