{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beschikking Nationale Postcode Loterij

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2008. U leest nu de tekst die gold op -.
Beschikking Postcodeloterij
De Staatssecretaris van Justitie,
Gelet op de artikelen 3, 5 en 34 van de Wet op de kansspelen en de artikelen 2 en 5 van het Kansspelenbesluit;
Gelezen de adviezen van het College van toezicht op de kansspelen van 22 september 1997 en 12 december 1997;
Besluit:
Artikel 1
In deze beschikking wordt verstaan onder:
a. de wet: de Wet op de kansspelen ;
b. het besluit: het Kansspelenbesluit ;
c. de minister: de Minister van Justitie;
d. de vennootschap: Nationale Postcode Loterij N.V., gevestigd te Amsterdam;
e. de holding: Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V., gevestigd te Amsterdam;
f. de stichting aandelen: de Stichting Aandelen Nationale Goede Doelen Loterijen, gevestigd te Amsterdam;
g. Nationale Postcode Loterij: een kansspel als bedoeld in artikel 1, onder a, van de wet, waarbij een postcode, zijnde een combinatie van 4 cijfers en 2 letters, deel uitmaakt van het lotnummer waarmee de deelnemers mededingen naar prijzen die door loting of trekking worden verkregen;
h. toegevoegd spel: een kansspel als bedoeld in artikel 1, onder a, van de wet, zijnde een loterij waaraan de deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij kunnen deelnemen, middels door de vennootschap om niet verstrekte deelnamebewijzen;
i. het college: het College van toezicht op de kansspelen als bedoeld in artikel 33 van de wet.
1.
Aan de vennootschap wordt voor de duur van vijf jaren, te rekenen vanaf 1 januari 2003 tot en met 31 december 2007 vergunning verleend tot het organiseren van de Nationale Postcode Loterij en het toegevoegd spel.
2.
De vergunning wordt verleend onder de voorwaarde dat en is slechts geldig indien de holding enig aandeelhouder van de vennootschap is en de stichting aandelen op haar beurt enig aandeelhouder van de holding is, en onder gehoudenheid van de stichting aandelen respectievelijk de holding in te staan voor de nakoming van alle verplichtingen van de vennootschap onder de vergunning.
3.
Aan de in het eerste lid bedoelde vergunning worden de in artikel 3 tot en met artikel 18 vervatte voorschriften verbonden, die zonodig kunnen worden gewijzigd en aangevuld.
1.
De Nationale Postcode Loterij en het toegevoegd spel worden georganiseerd met inachtneming van de statuten en reglementen van de vennootschap.
2.
De statuten en reglementen van de vennootschap, alsmede wijziging daarvan, behoeven de voorafgaande goedkeuring van de minister, gehoord het college.
3.
De reglementen behelzen in ieder geval bepalingen inzake de deelnamevoorwaarden, de prijzenschema’s, de prijsbepaling en de verdeling van de opbrengst van de krachtens deze vergunning georganiseerde kansspelen.
1.
De vennootschap zorgt voor een doelmatige administratie, organisatie en uitvoering van de krachtens deze vergunning georganiseerde kansspelen.
2.
De vennootschap neemt de nodige maatregelen met het oog op de naleving van de aan deze vergunning verbonden voorschriften en de op grond daarvan opgestelde reglementen door de organisaties en personen die op enigerlei wijze bij de administratie, organisatie en uitvoering van de Nationale Postcode Loterij en het toegevoegd spel zijn betrokken.
1.
In alle aankondigingen en voor openbaarmaking of verspreiding bestemde stukken dient te worden vermeld dat voor de Nationale Postcode Loterij en het toegevoegd spel vergunning is verleend door de Staatssecretaris van Justitie, onder aanhaling van datum en kenmerk van deze beschikking.
2.
Op alle in het eerste lid vermelde aankondigingen en stukken dient voorts, voorzover praktisch mogelijk, duidelijk te worden vermeld:
a. de naam van de vennootschap en het adres waar inlichtingen omtrent de Nationale Postcode Loterij en het toegevoegde spel verkrijgbaar zijn;
b. de bestemming van de netto-opbrengst overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, eerste lid;
c. het bedrag van de inleg;
d. de wijze waarop aan de Nationale Postcode Loterij en het toegevoegd spel kan worden deelgenomen;
e. plaats en tijdstip van de trekkingen.
3.
De vennootschap draagt er zorg voor dat aan wervings- en reclame-activiteiten op zorgvuldige en evenwichtige wijze vorm wordt gegeven, waarbij in het bijzonder wordt gewaakt tegen het aanzetten tot onmatige deelneming aan de door de vennootschap georganiseerde kansspelen.
4.
De vennootschap neemt bij haar wervings- en reclameactiviteiten de haar door de minister gegeven aanwijzingen, gehoord het college, in acht.
Artikel 6
Eventuele provisie aan verkopers van deelnemingsbewijzen dient te worden beperkt tot ten hoogste 10% van de nominale waarde van de door hun bemiddeling geplaatste deelnemingsbewijzen.
1.
De vennootschap organiseert ten hoogste 13 maal per jaar de Nationale Postcode Loterij, waarbij de perioden tussen de loterijen zodanig gekozen worden dat de loterijen verspreid over het jaar plaatsvinden.
Elke loterij bestaat uit één trekking.
2.
De inleg voor deelneming aan de Nationale Postcode Loterij bedraagt ten hoogste € 22,69 per geheel lot. De inleg per deellot wordt naar evenredigheid berekend. Deelloten geven aanspraak op een evenredig deel van de daarop gevallen prijs.
3.
De vennootschap organiseert ten hoogste een maal per week het toegevoegd spel.
Elk toegevoegd spel bestaat uit één trekking.
1.
De prijsbepaling en de vaststelling van de winnaars van de krachtens deze vergunning georganiseerde kansspelen geschiedt in het openbaar, onder toezicht en verantwoordelijkheid van een notaris, die het verloop van de prijsbepaling en de vaststelling van de winnaars telkens bij proces-verbaal constateert.
2.
De prijsbepaling en de vaststelling van de winnaars geschiedt op een door een notaris in een trekkingsprocedure vastgelegde wijze, welke deel uitmaakt van de reglementen van de vennootschap.
Artikel 9
Onverminderd de voorschriften bij en krachtens de Wet op de kansspelbelasting (Stb. 1961, 313), dienen na elke prijsbepaling de prijzen onverkort zo spoedig mogelijk aan de winnaars te worden uitgekeerd. Indien dit niet mogelijk is, dienen de prijzen overeenkomstig artikel 38 van de wet gedurende één jaar na de prijsbepaling te hunner beschikking te worden gehouden.
1.
De mechanische, elektrische en elektronische processen die gebezigd worden bij de deelneming, prijsbepaling en vaststelling van de winnaars van de krachtens deze vergunning georganiseerde kansspelen, zijn onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring en periodieke controle door één of meer door de minister aangewezen onafhankelijke deskundigen of keuringsinstellingen.
2.
Van de bevindingen van de in het eerste lid bedoelde onafhankelijke deskundigen en keuringsinstellingen wordt uiterlijk binnen drie maanden na afloop van een kalenderjaar verslag gedaan aan de minister en het college.
1.
Gerekend over een kalenderjaar bedraagt de afdracht ten minste 50% van de nominale waarde van de verkochte deelnemingsbewijzen.
2.
Als noodzakelijke kosten van de vennootschap worden uitsluitend aangemerkt die kosten die rechtstreeks verband houden met het organiseren van de kansspelen krachtens deze vergunning en die gerekend kunnen worden tot de normale bedrijfskosten.
3.
Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, kan ten behoeve van de continuïteit van de exploitatie een reservering worden gevormd. De omvang van deze reservering mag aan het einde van een kalenderjaar, ongeacht de periode waarin deze is opgebouwd, ten hoogste 2,5% bedragen van de nominale waarde van de in dat kalenderjaar verkochte deelnemingsbewijzen. De minister kan in bijzondere gevallen de omvang van de reservering op een hoger bedrag bepalen.
1.
De afdracht wordt aangewend ter verwezenlijking van doeleinden van algemeen belang, gelegen op het terrein van de ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten, natuur en milieu, humanitaire hulpverlening, maatschappelijk, sociaal en cultureel werk, alsmede volksgezondheid.
2.
De afdracht komt, overeenkomstig een door de vennootschap in haar reglementen opgenomen verdeelsleutel, ten goede aan:
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, gevestigd te ’s-Graveland;
Stichting Novib, gevestigd te ’s-Gravenhage;
Vereniging Vluchtelingen Werk Nederland, gevestigd te Amsterdam;
Wereld Natuur Fonds, gevestigd te Zeist;
Artsen Zonder Grenzen, gevestigd te Amsterdam;
Stichting Nederlands Comité UNICEF, gevestigd te ’s-Gravenhage;
Stichting Duurzame Ontwikkeling en Natuurbescherming, gevestigd te Amsterdam;
Stichting Oranje Fonds, gevestigd te Bunnik;
Stichting Skanfonds, gevestigd te Hilversum;
andere instellingen werkzaam op de in het eerste lid genoemde terreinen, in de vorm van structurele of incidentele uitkeringen, overeenkomstig het bepaalde in de reglementen van de vennootschap.
3.
Uiterlijk binnen drie maanden na afloop van een kalenderjaar vindt door de vennootschap de afdracht over dat kalenderjaar plaats aan de in het tweede lid genoemde instellingen. Daarvan wordt verslag gedaan in de in artikel 14, eerste lid, bedoelde jaarrekening.
Artikel 13
De vennootschap zendt binnen één maand na het einde van elk kwartaal aan de minister en het college een verslag betreffende het financiële verloop, alsmede andere door de minister noodzakelijk geachte gegevens, over dat kwartaal.
1.
De vennootschap stelt een jaarrekening en een jaarverslag op welke voldoen aan de eisen gesteld in Boek 2, Titel 9, van het Burgerlijk Wetboek. De minister kan, gehoord het college, aanwijzingen geven omtrent de inrichting van de jaarrekening en het jaarverslag.
2.
De vennootschap verleent aan een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek opdracht tot onderzoek van de jaarrekening. De uitslag van dit onderzoek wordt weergegeven in een verslag en een verklaring als bedoeld in onderscheidenlijk het vierde en het vijfde lid van artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het onderzoek dient mede betrekking te hebben op de naleving door de stichting van het bepaalde in deze beschikking.
3.
De vennootschap voert een zodanig beheer dat een goedkeurende verklaring als bedoeld in het tweede lid kan worden afgegeven.
4.
Binnen vier maanden na afloop van een kalenderjaar zendt de vennootschap de jaarrekening met het verslag en de verklaring, alsmede het jaarverslag aan de minister en het college.
1.
De kosten verbonden aan toezicht, goedkeuring, controle en onderzoek ingevolge de artikelen 8, eerste lid, 10, eerste lid, en 14, tweede lid, zijn voor rekening van de vennootschap.
2.
De jaarlijkse vergoeding bedoeld in artikel 3a van het besluit bedraagt € 2.268,- en dient binnen vier weken na aanvang van een kalenderjaar door de vennootschap te worden voldaan aan de minister.
1.
De door de minister aangewezen ambtenaren en andere personen zijn bevoegd inlichtingen van de vennootschap te verlangen, voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig is.
2.
De in het eerste lid bedoelde ambtenaren en andere personen zijn bevoegd inzage te verlangen van zakelijke gegevens en bescheiden van de vennootschap, voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig is.
3.
Zij zijn bevoegd van de gegevens en bescheiden kopieën te maken.
4.
Indien het maken van kopieën niet ter plaatse kan geschieden, zijn zij bevoegd de gegevens en bescheiden voor dat doel voor korte tijd mee te nemen tegen een door hen af te geven schriftelijk bewijs.
Artikel 17
Na de inwerkingtreding van deze beschikking berusten de krachtens de Beschikking Postcodeloterij (Stcrt. 1993, 48) vastgestelde besluiten op deze beschikking.
Artikel 18
De Beschikking Postcodeloterij (Stcrt. 1993, 48) wordt ingetrokken.
Artikel 19
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 20
Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking Nationale Postcode Loterij.
’s-Gravenhage, 19 december 1997
De
Staatssecretaris