Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beschikking landbouwtelling 1991

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 24 januari 2004. U leest nu de tekst die gold op 23 januari 2004.
Beschikking landbouwtelling 1991
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Gelet op de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet (Stb. 1957, 342);
Gehoord het Landbouwschap;
Besluit:
Artikel 1
In deze beschikking wordt verstaan onder:
a. directeur :
directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie van het Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
b. opgaveplichtige:
degene die, anders dan in het kader van de teelt van griendhout, riet en biezen, in de landbouw zijn hoofdbestaan of een gedeelte van zijn bestaan vindt, voor zover hem een beschrijvingsbiljet, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, dan wel anderszins een oproep voor de landbouwtelling is uitgereikt of is verzonden;
c. districtsbureauhouder:
districtsbureauhouder van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in wiens werkgebied het landbouwbedrijf van de opgaveplichtige dan wel het grootste gedeelte daarvan is gelegen.
Artikel 2
In het tijdvak dat loopt van 2 april tot en met 7 juni 1991 wordt een landbouwtelling gehouden als bedoeld in de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet (Stb. 1957, 342) met dien verstande dat de landbouwtelling in het district Zwartsluis in Overijssel zal worden gehouden van 2 april tot en met 5 juli 1991.
1.
Ten behoeve van de telling als bedoeld in artikel 2 wordt een beschrijvingsbiljet of worden meerdere biljetten, waarvan de modellen als bijlagen bij deze beschikking zijn gevoegd, uitgereikt of verzonden door of vanwege de directeur.
2.
De opgaveplichtige dient de op het beschrijvingsbiljet of de beschrijvingsbiljetten gevraagde gegevens te verstrekken naar de toestand op de datum van ondertekening, tenzij op de biljetten of door de districtsbureauhouder anders is aangegeven, en daarbij de overige op de biljetten of door de districtsbureauhouder gestelde aanwijzingen in acht te nemen.
3.
De opgaveplichtige dient voorts de ingevulde en ondertekende beschrijvingsbiljetten op de zittingsdag dan wel, indien de beschrijvingsbiljetten aan de opgaveplichtige zijn toegezonden, binnen vijf dagen nadat deze aan hem zijn verzonden in te leveren bij de districtsbureauhouder.
1.
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Staatscourant.
2.
Zij kan worden aangehaald als: Beschikking landbouwtelling 1991 .
's-Gravenhage, 12 maart 1991
De van Landbouw en Visserij ,
Minister
voor deze:
De
secretaris-generaal