Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begrippen
Artikel 2. Instellingsduur
Artikel 3. Doelstelling en reikwijdte
Artikel 4. Taken
Artikel 5. Werkwijze
Artikel 6. Samenstelling
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beschikking Hernieuwde instelling Forum Biotechnologie en Genetica

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 11 februari 2016. U leest nu de tekst die gold op 10 februari 2016.
Beschikking van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 maart 2008, nr. GMT/IB 2832180, houdende Hernieuwde instelling van het Forum Biotechnologie en Genetica
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Besluit:
Artikel 1. Begrippen
In deze regeling wordt verstaan onder het FBG: het Forum Biotechnologie en Genetica bedoeld in artikel 2.
Artikel 2. Instellingsduur
Het Form Biotechnologie en Genetica wordt ingesteld voor een periode van vier jaar.
Artikel 3. Doelstelling en reikwijdte
Het FBG heeft als doel om op de terreinen van de medische biotechnologie en de humane genetica en de hiermee verbonden nanotechnologieën en de ICT/informatica een bijdrage te leveren aan:
Informatie-uitwisseling tussen betrokken organisaties en de overheid en
meningsvorming en beleidsontwikkeling bij betrokkenen,
ten einde innovatie te bevorderen.
Het FBG richt zich op onderwerpen die spelen op nationaal en Europees bestuurlijk niveau, voor zover van invloed op de Nederlandse situatie en het Nederlandse beleid.
Artikel 4. Taken
Om zijn doelstelling te bereiken heeft het FBG de volgende taken:
1. Bevorderen van de uitwisseling van kennis en ervaring, inzichten en visies over nieuwe ontwikkelingen tussen de in het FBG participerende organisaties;
2. Uitwisselen van informatie, inzichten en visies met andere relevante instellingen en groepen in nationaal en internationaal verband;
3. Ontwikkelen van nieuwe visies, maatschappelijke en wetenschappelijke aspecten worden hierbij bekeken, zo ook ethische en verzekeringstechnische consequenties daarvan op het terrein van de volksgezondheid;
4. Afgeven van signalen en opstellen van signalementen voor de bevordering van innovatieve ontwikkelingen bij de stakeholders en ten behoeve van beleidsontwikkeling bij betrokken departementen op nationaal en Europees niveau;
5. Geven van maximaal twee signalementen per jaar op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Een van deze gevraagde signalementen gaat over de (verre) toekomst en de andere over een actuele situatie;
6. Fungeren als klankbord voor betrokken organisaties en ministeries.
1.
Het FBG zorgt voor het samenbrengen van opvattingen, zonder gericht te zijn op het tot stand brengen van eensluidende conclusies.
2.
Het FBG organiseert plenaire vergaderingen waarin informatie-uitwisseling en overleg centraal staan. Tevens worden er besluiten genomen over de signalen en signalementen en over interne zaken, zoals vaststellen van vergaderschema, verslagen en brieven enz.
3.
In tijdelijke werkgroepen kunnen onderwerpen multidisciplinair worden uitgediept.
4.
Op de eigen website is voor de deelnemers informatie beschikbaar. Periodiek komt een nieuwsbrief uit. Alle informatie, afgezien van het besloten deel van de website, is ook voor derden beschikbaar.
5.
In nader overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden enkele prestatie-indicatoren vastgelegd. Aan de hand hiervan worden de resultaten van de FBG-activiteiten jaarlijks getoetst aan de doelstelling en reikwijdte zoals in artikel 3 genoemd.
1.
Het FBG heeft een onafhankelijke voorzitter, de heer drs D.J.J. Dees.
2.
Het FBG regelt zijn eigen secretariaat.
3.
Deelnemers aan het FBG komen uit een brede kring van de werkterreinen zoals in artikel 3 genoemd en bevatten bij de start tenminste de partijen die een actief aandeel hebben aan
de wetenschap
de aanbieders van zorg
de verzekeraars
de organisaties die belangen behartigen van patiënten, zorgaanbieders en anderen
de industrie
adviesorganen
onderzoeksorganisaties
4.
Waarnemers van het FBG komen uit de kring van de rijksoverheid die het aangaat en bij de start zijn dat de ministeries van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Economische Zaken
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
1.
De voorzitter is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen.
2.
Specifiek valt onder de eindverantwoordelijkheid van de voorzitter te rekenen:
het voorzitten van voltallige vergaderingen en het zorgen voor een adequate secretariële en logistieke begeleiding van de voltallige bijeenkomsten;
het initiëren van werkgroepen, zonodig voorzitten ervan en het zorgen voor een adequate secretariële en logistieke begeleiding;
het stimuleren dat de vertegenwoordiging binnen het FBG zodanig breed is dat de doelstelling en reikwijdte, zoals in artikel 3 genoemd, multidisciplinair verwezenlijkt worden;
het vertegenwoordigen van het FBG in en buiten rechte;
het zorgen voor een adequaat financieel beheer en tijdige periodieke verslaglegging;
tijdige toezending van het jaarverslag en voortgangsrapportages aan de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
1.
Het FBG stelt zijn eigen werkwijze vast.
2.
Het FBG draait mee in de rapportagesystematiek van ZonMw, zodat jaarlijks een jaarverslag wordt opgesteld en één maal per jaar een voortgangsrapportage.
Artikel 9
Het beheer van de bescheiden vindt plaats op overeenkomstige wijze als bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van het FBG opgeborgen in het archief van dat ministerie.
1.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
2.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2008.
De
Staatssecretaris