{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beschikking gestructureerd overleg jeugdbeleid particuliere organisaties

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 28 augustus 2004. U leest nu de tekst die gold op 27 augustus 2004.
Beschikking gestructureerd overleg jeugdbeleid particuliere organisaties
De minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de staatssecretaris van Justitie,
Overwegende,
- dat wij het tussentijdse verslag van de Stuurgroep Herstructurering Landelijke Organisaties onder de titel ‘Een acceptabel aanbod; voorstel voor de nieuwe vormgeving van het (landelijk) bestel’ op 17 juli 1987 aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Genetaal hebben aangeboden met als ons standpunt, dat de in genoemd verslag aangegeven lijnen verder moeten worden uitgewerkt;
- dat bij beschikking van 28 april 1978 (SCW-U 4239 I) het Gestructureerd Overleg op het terrein van het sociaalcultureel werk is ingesteld;
- dat bij beschikking van 20 mei 1981 (directie Kinderbescherming, nr. 284/781) een tijdelijk gestructureerd overleg jeugdhulpverlening overkoepelende particuliere organisaties is ingesteld,
Besluiten:
1.
De Beschikking tijdelijk gestructureerd overleg jeugdhulpverlening overkoepelende particuliere organisaties van 20 mei 1981 (directie Kinderbescherming, nr. 284/781) is ingetrokken.
2.
De Beschikking gestructureerd overleg op het terrein van het sociaal-cultureel werk van 28 april 1978 (SCW-U-4239 I) is ingetrokken, voor zover betrekking hebbend op jeugd- en jongerenvoorzieningen.
1.
Er is een gestructureerd overleg jeugdbeleid tussen de betrokken bewindslieden en landelijke organisaties, wier werkterrein ligt op het gebied van jeugdvoorzieningen.
2.
Het gestructureerd overleg jeugdbeleid is gericht op het tot stand brengen van een samenhangend jeugdbeleid door middel van:
a. uitwisseling van informatie over het bestaande beleid en over beleidsvoornemens;
b. het bespreken van standpunten, voorstellen en ideeën omtrent het gevoerde of te voeren beleid;
c. het voor zover mogelijk en gewenst maken van afspraken ten aanzien van het gevoerde of te voeren beleid.
1.
Het overleg tussen de departementen van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en van Justitie en de landelijke organisaties over hoofdlijnen van het Jeugdbeleid vindt plaats in het gestructureerd overleg jeugdbeleid, overeenkomstig het in dit besluit gestelde.
2.
Dit gestructureerd overleg kan eventueel worden gesplitst in twee sectoren:
a. gestructureerd overleg jeugdhulpverlening, waarin de hoofdlijnen van beleid met betrekking tot de jeugdhulpverlening worden besproken;
b. gestructureerd overleg jeugdeducatie, waarin de hoofdlijnen van beleid met betrekking tot het sociaal educatief jeugd- en jongerenwerk worden besproken.
3.
Indien overeenkomstig het voorgaande lid het gestructureerd overleg wordt gesplitst in twee sectoren, vergaderen de beide sectoren in de regel toch gemeenschappelijk; bij uitzondering kan per sector vergaderd worden.
4.
De delegatie van de particuliere organisaties wordt geacht gemandateerd te zijn afspraken te maken ten aanzien van onderwerpen, die zijn behandeld in het ambtelijk vooroverleg, zoals bedoeld in artikel 7.
1.
Agendapunten voor het overleg kunnen zowel door de delegatie van de particuliere organisaties als door de rijksoverheid worden aangemeld bij de ambtelijk coördinator van het overleg.
2.
De agenda en de bijbehorende stukken worden aan de deelnemers toegezonden uiterlijk 7 dagen voorafgaande aan de datum waarop een vergadering is belegd.
1.
Het in artikel 2 sub 1 genoemde overleg staat onder voorzitterschap van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.
2.
Voor zover in het overleg agendapunten worden besproken, betrekking hebbende op jeugdhulpverlening, neemt de staatssecretaris van Justitie deel aan het overleg en vervult hij/zij het voorzitterschap als de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur niet in staat is de vergadering voor te zitten.
3.
Indien in het overleg een onderwerp wordt behandeld, dat mede een ander departement regardeert, dan kan de betreffende bewindspersoon of diens plaatsvervanger deelnemen aan het overleg.
4.
Het overleg bestaat voorts uit zes vertegenwoordigers namens de landelijke particuliere organisaties, wier werkterrein ligt op het gebied van jeugdvoorzieningen.
5.
De sub 4 genoemde deelnemers aan het overleg kunnen zich laten vervangen door een daartoe aangewezen vaste plaatsvervanger.
6.
De minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur wijst voor het overleg een ambtelijk coördinator aan.
Artikel 6
Het gestructureerd overleg jeugdbeleid komt ten minste tweemaal per jaar bijeen.
1.
De vergaderingen van het gestructureerd overleg jeugdbeleid worden voorbereid in een ambtelijk vooroverleg.
2.
Het gestelde in artikel 3, sub 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing op het ambtelijk vooroverleg.
3.
Het ambtelijk vooroverleg staat onder voorzitterschap van het Hoofd van de directie Jeugdbeleid van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur of, voor zover het overleg plaatsvindt in de sector jeugdhulpverlening, bij diens afwezigheid van het hoofd van de directie Jeugdbescherming en Reclassering van het ministerie van Justitie.
4.
Het ambtelijk vooroverleg bestaat voorts uit de personen, genoemd in artikel 5, lid 4 en een aantal daartoe aangewezen ambtenaren van de ministeries van Justitie en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.
5.
De sub 3 en 4 genoemde deelnemers aan het ambtelijk vooroverleg kunnen zich laten vervangen door een daartoe aangewezen vaste plaatsvervanger.
6.
Indien in het vooroverleg een onderwerp wordt behandeld, dat mede een ander departement regardeert, dan kan een daartoe aangewezen ambtenaar van het betrokken departement deelnemen aan het overleg.
7.
De ambtelijk coördinator van het gestructureerd overleg jeugdbeleid is dit tevens van het ambtelijk vooroverleg.
Artikel 8
Het gestelde in artikel 4 is eveneens van toepassing op het ambtelijk vooroverleg.
Artikel 9
Het gestructureerd overleg jeugdbeleid en het ambtelijk vooroverleg kunnen ter voorbereiding van de behandeling van onderwerpen in hun overleg een of meer ad-hoc werkgroepen instellen met betrekking tot daartoe in aanmerking komende onderwerpen.
1.
In 1991 zal een evaluatie plaatsvinden van de werking van deze beschikking.
2.
Op grond van deze evaluatie zal in een vergadering van het gestructureerd overleg zoals bedoeld in artikel 2 worden overlegd of wijziging van deze beschikking wenselijk is.
1.
Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking gestructureerd overleg jeugdbeleid particuliere organisaties.
2.
Deze beschikking treedt in werking daags na plaatsing ervan in de Nederlandse Staatscourant.
3.
Deze beschikking zal in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.
De
minister
De
staatssecretaris