{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beschikking controlevoorschriften inzake de herkomst, samenstelling en kwaliteit van bepaalde landbouwprodukten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 15 juli 2007. U leest nu de tekst die gold op 14 juli 2007.
Beschikking controlevoorschriften inzake de herkomst, samenstelling en kwaliteit van bepaalde landbouwprodukten
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Gelet op de artikelen 19, 27, 28 en 32 van de Landbouwwet (Stb. 342);
Gehoord het Produktschap voor Zuivel, het Produktschap Vee en Vlees, het Produktschap voor Granen. Zaden en Peulvruchten en het Produktschap voor Margarine, Vetten en Oliën;
Besluit:
Artikel 1
In deze beschikking wordt verstaan onder:
a. Verordening (EEG) nr. 804/68: Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten (PbEG L 148);
b. Verordening (EEG) nr. 805/68: Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (PbEG L 148);
c. Verordening (EEG) nr. 2727/75: Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (PbEG L 281);
d. Verordening (EEG) nr. 136/66: Verordening (EEG) nr. 136/66 van de Raad van 22 september 1966 houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector oliën en vetten (PbEG L 172);
e. uitvoeringsregelingen: door de Raad van Ministers of de Commissie van de Europese Gemeenschappen ter uitvoering van de in onderdelen a, b, c of d genoemde verordeningen vastgestelde en in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakte verordeningen of beschikkingen;
f. Dienst Regelingen : Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
g. AID : Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
h. interventieprodukten: produkten die ingevolge de op de in de onderdelen a, b, c en d genoemde verordeningen gebaseerde uitvoeringsregelingen door de Minister worden aangekocht in het kader van de interventiemaatregelen;
i. fabrieksadministratie: administratie van de met betrekking tot de bereiding, be- en verwerking van interventieprodukten bedrijfsmatig verrichte werkzaamheden;
j. mededeling: mededeling van de Minister waarin de voorwaarden van de Minister worden neergelegd;
k. Minister : Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Artikel 2
De door de Minister terzake van de uitvoering van de interventiemaatregelen als bedoeld in Verordeningen (EEG) nrs. 804/68, 805/68, 2727/75 en 136/66 gehanteerde voorwaarden worden neergelegd in door hem uitgevaardigde mededelingen.
1.
Het is een ieder verboden boter of mager melkpoeder ter interventie te koop aan te bieden die niet beantwoordt aan de eisen als bepaald in Verordening (EEG) nr. 804/68 en haar uitvoeringsregelingen ten aanzien van herkomst, kwaliteit en samenstelling.
2.
De producent van boter of mager melkpoeder die ter interventie te koop wordt aangeboden is verplicht bij de bereiding van die boter of dat mager melkpoeder de daarop van toepassing zijnde eisen als bepaald in Verordening (EEG) nr. 804/68 en haar uitvoeringsregelingen ten aanzien van herkomst, kwaliteit en samenstelling in acht te nemen.
1.
Degene als bedoeld in artikel 3, tweede lid, is verplicht ter zake van de door hem verrichte gedragingen een dagelijks bij te houden voorraad- of fabrieksadministratie te voeren, alsmede de in het tweede lid bedoelde bescheiden gedurende drie jaren te bewaren.
2.
De in het eerste lid bedoelde voorraad- of fabrieksadministratie dient volledig te zijn, nauwkeurig en naar waarheid te worden bijgehouden en zodanig te zijn ingericht dat daaruit de volgende gegevens kunnen worden gekend, gestaafd door de nodige bewijsstukken zoals leveringsbewijzen, factoren, recepturen en analysegegevens:
herkomst, aard en hoeveelheid van de verwerkte grond- en hulpstoffen, dag van ontvangst, alsmede naam en adres van de leverancier of opdrachtgever;
gebezigde bereidingsmethode;
de produktiedatum van boter of mager melkpoeder, de dag van aflevering en de geleverde hoeveelheden boter of mager melkpoeder, alsmede de naam en het adres van de afnemer of opdrachtgever.
Artikel 5
Het is een ieder verboden rundvlees, graan of oliehoudend zaad ter interventie te koop aan te bieden dat niet van communautaire oorsprong is, alsmede niet beantwoordt aan de kwaliteitseisen als bepaald in de Verordeningen (EEG) nrs. 805/68, 272/75 en 136/66 alsmede in de op basis van deze verordeningen uitgevaardigde uitvoeringsregelingen.
1.
Degene die weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat de in de artikelen 3, eerste lid, en 5 genoemde produkten die hij bedrijfsmatig voorhanden of in voorraad heeft dan wel die hij uit anderen hoofde bedrijfsmatig onder zich heeft ter interventie te koop worden aangeboden, is verplicht ter zake van de door hem verrichte gedragingen een dagelijks bij te houden voorraad- of bedrijfsadministratie te voeren, alsmede de in het tweede lid bedoelde bescheiden gedurende drie jaren te bewaren.
2.
De in het eerste lid bedoelde voorraad- of bedrijfsadministratie dient volledig te zijn, nauwkeurig en naar waarheid te worden bijgehouden en zodanig te zijn ingericht dat daaruit de navolgende gegevens kunnen worden gekend, gestaafd door de nodige bewijsstukken, zoals leveringsbewijzen en facturen: -
de dag van ontvangst en de ontvangen hoeveelheden interventieproduktie, onderscheiden naar hun aard en herkomst, alsmede de naam en het adres van de leverancier of opdrachtgever;-
de dag van aflevering en de geleverde hoeveelheden interventieprodukten, onderscheiden naar hun aard en herkomst, alsmede de naam en het adres van de afnemer of opdrachtgever.
1.
Het is de in de artikelen 3, 5 en 6 bedoelde personen verboden gegevens te verstrekken die niet volledig en/of niet overeenkomstig de waarheid zijn.
2.
De in het eerste lid bedoelde personen zijn verplicht aan Dienst Regelingen dan wel de AID op het eerste verzoek daartoe, alle ter zake van die gegevens gewenste nadere inlichtingen terstond en naar waarheid te verstrekken.
Artikel 8
Indien na overname door de Minister blijkt dat de in de artikelen 3 en 5 genoemde interventieprodukten niet beantwoorden aan de in de artikelen 3, tweede lid en 5, gestelde eisen en zulks niet te wijten is aan de normale kwaliteitsachteruitgang, die inherent is aan de periode van opslag en de bewaring van het betreffende produkt, is de aanbieder verplicht deze terug te nemen en/of de koopprijs, vermeerderd met de kosten van opslag en eventuele financieringskosten, eventueel verminderd met de reeds bereikte opbrengsten, overeenkomstig de communautaire voorschriften terug te betalen.
1.
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Staatscourant.
2.
Zij kan worden aangehaald als: Beschikking controlevoorschriften inzake de herkomst, samenstelling en kwaliteit van bepaalde landbouwprodukten.
's-Gravenhage, 31 maart 1992
De van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ,
Minister
voor deze:
De
secretaris-generaal