Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beschikking Commissie Begeleiding Scholing en Herplaatsing AOC-boventalligen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 23 december 2004. U leest nu de tekst die gold op 22 december 2004.
Beschikking Commissie Begeleiding Scholing en Herplaatsing AOC-boventalligen
De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Gelet op de wenselijkheid de scholing en herplaatsing van personeelsleden die ten gevolge van fusieprocessen in het lager en middelbaar landbouwonderwijs nu reeds boventallig zijn geworden, te begeleiden:
Besluit:
Artikel 1
Deze regeling verstaat onder:
de minister: de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
instelling: openbare of uit de openbare kas bekostigde bijzondere school voor lager en middelbaar beroepsonderwijs als bedoeld in de artikelen 15 en 16, eerste lid, van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (Stb. 1986, 552) betrekking hebbend op het lager en middelbaar Landbouwonderwijs, alsmede openbaar of uit de openbare kas bekostigd bijzonder instituut als bedoeld in artikel 1 van het Besluit proefprojecten nieuw vervolg./beroepsonderwijs (Stb. 1980, 283) betrekking hebbend op het volletijd kort middelbaar Landbouwonderwijs;
landelijke coördinatiepunt: bureau, belast met de uitvoering van het scholings- en herplaatsingsbeleid zoals vastgesteld door de Commissie bedoeld in artikel 2, eerste lid;
belanghebbende: 1. degene, die op 31 juli 1988 in dienst is van een instelling, zolang hij aan die instelling dan wel aan een andere instelling ononderbroken blijft verbonden:
1. degene, die op 31 juli 1989 in dienst is van een instelling, zolang hij aan die instelling dan wel aan een andere instelling ononderbroken blijft verbonden;
2. degene, die op 31 juli 1990 in dienst is van een instelling, zolang hij aan die instelling dan wel aan een andere instelling ononderbroken blijft verbonden:
3. degene, die op 31 juli 1990 in dienst is van een instelling, zolang hij aan die instelling dan wel aan een andere instelling ononderbroken blijft verbonden en die recht heeft op herplaatsing en omscholing:
de commissie: Commissie begeleiding scholing en herplaatsing van AOC-boventalligen, bedoeld in artikel 2, eerste lid;
besturenorganisaties: bestuursorganisaties zoals bedoeld in artikel IV B.
vierde lid, van het Rechtspositiebesluit Onderwijs (Stb. 1985, 148):
personeelsorganisatie: personeelsorganisaties zoals bedoeld in artikel IV A, vierde lid, van het Rechtspositiebesluit Onderwijs (Stb. 1985, 148).
1.
Er is een Commissie begeleiding, scholing en herplaatsing van AOC-boventalligen, die is gevestigd te 's-Gravenhage.
2.
De commissie is werkzaam tot 1 augustus 1993.
3.
De commissie heeft tot taak de vaststelling van het beleid inzake de scholing en herplaatsing van belanghebbenden, begeleiding van de uitvoering van het door de Commissie vastgestelde beleid, alsmede bemiddeling in conflicten tussen bij de scholing en herplaatsing betrokken belanghebbenden, instellingen en het landelijke coördinatiepunt.
1.
De commissie bestaat uit 10 leden, waarvan 4 leden worden voorgedragen door de besturenorganisatie, 4 leden door de personeelsorganisatie en 2 leden worden aangewezen door de minister. De commissie wijst uit haar midden een voorzitter aan.
2.
De leden van de commissie worden benoemd, geschorst en ontslagen door de minister.
3.
De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijke secretaris die door de minister wordt benoemd. De minister benoemt tevens een plaatsvervangend secretaris.
4.
Door de commissie wordt de wijze vastgesteld, waarop zij haar werkzaamheden verricht. De leden handelen daarbij zonder last of ruggespraak.
1.
De belanghebbende, of een bij de scholing en herplaatsing betrokken instelling, kan bij de voorzitter van de commissie schriftelijk een met redenen omkleed verzoek tol bemiddeling indienen, wanneer met betrekking tot de scholing een geschil ontstaat tussen hem en het bevoegd gezag dan wel tussen hem en het landelijke coördinatiepunt.
2.
Het resultaat van de bemiddeling als bedoeld in het eerste lid wordt uiterlijk 30 dagen nadat het verzoek daartoe de commissie heeft bereikt, schriftelijk aan de verzoeker zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel kenbaar gemaakt.
3.
De voorzitter van de commissie zendt een afschrift van de kennisgeving als bedoeld in het tweede lid van dit artikel aan het bevoegd gezag van de instelling en het landelijke coördinatiepunt.
Artikel 5
Het Vacatiegeldenbesluit 1988 (Stb. 1988, 205) categorie algemeen en het Reisbesluit 1971 (Stb. 1970, 602) zijn op de leden van de commissie van toepassing tenzij reeds een andere faciliteitenregeling op hen van toepassing is.
Artikel 6
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag van haar bekendmaking in de Staatscourant en werkt terug tot 1 augustus 1990.
Artikel 7
Zij kan worden aangehaald als: Beschikking Commissie Begeleiding Scholing en Herplaatsing AOC-boventalligen.
's-Gravenhage, 13 december 1990
De van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij .
minister
voor deze:
De ,
secretaris-generaal