{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Algemene bepalingen
+ Paragraaf 2. Bepalingen betreffende de bijzondere restitutie voor vlees
+ Paragraaf 3. Bepalingen betreffende de bijzondere restitutie voor technische delen
+ Paragraaf 4
+ Paragraaf 5. Bijzondere bepalingen betreffende de douaneformaliteiten bij uitvoer
+ Paragraaf 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beschikking bijzondere restituties bij uitvoer bepaalde soorten rundvlees 1984

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.
Beschikking bijzondere restituties bij uitvoer bepaalde soorten rundvlees 1984
De Minister van Landbouw en Visserij,
Gelet op artikel 11 en artikel 13, eerste lid, van het Invoer- en uitvoerbesluit landbouwgoederen 1980 (Stb. 758);
In overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën,
Besluit:
Artikel 1
Voor de toepassing van deze beschikking wordt verstaan onder:
a. Minister:
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
b. Dienst Regelingen:
Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
c. produktschap:
produktschap voor Vee en Vlees;
d. verordening 32/82:
Verordening (EEG) nr. 32/82 van de Commissie der Europese Gemeenschappen van 7 januari 1982, tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van bijzondere restituties bij uitvoer in de rundvleessector (Pb. E.G. 1982, nr. L 4). Laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2304/82 (Pb. E.G. 1982, nr. L 246);
e. verordening 1964/82:
Verordening (EEG) nr. 1964/82 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 20 juli 1982, tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van bijzondere restituties bij uitvoer van bepaalde soorten vlees zonder been (Pb. E.G. 1982, nr. L 212);
f. [Vervallen]
g. volwassen mannelijke runderen:
mannelijke runderen met een levend gewicht van meer dan 300 kg of, indien het levend gewicht niet kan worden vastgesteld, met een geslacht gewicht van ten minste 150 kg;
h. identificatieattest:
attest waarvan het model is opgenomen in de bijlage van verordening 32/82;
i. attest ‘uitgebeend vlees’:
attest waarvan het model is opgenomen in de bijlage van verordening 1964/82;
j. [Vervallen]
k. vlees:
vers of gekoeld vlees in de vorm van hele of halve karkassen, compensated quarters, voorvoeten of achtervoeten;
l. technische delen:
de in de bijlage 1 bij deze beschikking omschreven delen, zonder been, afkomstig van verse of gekoelde achtervoeten;
m. [Vervallen]
n. achtervoeten:
achterspannen of achtervoeten, zoals gedefinieerd in de Aanvullende Aantekeningen onder A sub f) en g) van hoofdstuk 2 van het gemeenschappelijk douanetarief, met ten hoogste 9 ribben of 9 paar ribben;
o. belanghebbende:
degene die aanspraak maakt op een bijzondere restitutie of degene die namens deze handelt;
p. uitsnijruimte:
ruimte in uitsnijderij, waar wordt uitgebeend en verpakt of uitgesneden;
q. bijzondere restituties:
bijzondere restitutie als bedoeld in verordening 32/82 dan wel 1964/82;
r. uitvoer:
uitvoer uit de Gemeenschap, leveranties als bedoeld in artikel 34 van Verordening (EEG) nr. 3665/87 (PbEG nr. l 351) of het plaatsen van de produkten onder de regeling bedoeld in artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 565/80 (Pb. E.G. nr. L 62).
1.
Overeenkomstig de bepalingen van verordening 32/82 en 1964/82 en van deze beschikking kan door het produktschap een bijzondere restitutie worden verleend ter zake van uitvoer van de volgende produkten:
a. vlees;
b. technische delen.
2.
Onverminderd de overige voor de onderscheiden produkten geldende voorwaarden voor de toekenning van de restitutie worden de in het eerste lid bedoelde bijzondere restituties slechts verleend indien:
a. het bewijs is geleverd, dat het vlees, onderscheidenlijk de achtervoeten waaruit de technische delen zijn verkregen, afkomstig zijn van volwassen mannelijke runderen, die in Nederland zijn geslacht;
b. de douaneformaliteiten voor uitvoer in Nederland zijn vervuld.
Het onder a, bedoelde bewijs wordt geleverd door overlegging van een door de Minister afgegeven identificatie-attest.
3.
Het produktschap neemt bij de berekening van de restitutie overeenkomstig het bepaalde in de In- en uitvoerbeschikking landbouwgoederen 1981 (Stcrt. 1981, 50) mede in acht de bevindingen of vaststellingen van het VIB zoals neergelegd in het identificatieattest, onderscheidenlijk het attest ‘uitgebeend vlees’.
4.
Indien belanghebbende met toepassing van artikel 86 van de In- en uitvoerbeschikking landbouwgoederen 1981 verzoekt om vooruitbetaling van de bijzondere restituties zijn in afwijking van het bepaalde in artikel 28, vierde lid, onder b, c en d, van Verordening (EEG) nr. 3665/87, de aldaar bedoelde behandelingen niet toegestaan.
1.
Belanghebbende dient het vlees schriftelijk uiterlijk voor 10.00 uur op de werkdag voorafgaande aan de dag waarop de verlading zal plaatsvinden bij Dienst Regelingen ter identificatie aan te melden.
2.
de Minister bepaalt welke gegevens de in het eerste lid bedoelde aanmelding dient te bevatten.
1.
Het vlees moet in het slachthuis waar de dieren zijn geslacht ter identificatie worden aangeboden in de vorm waarin het zal worden geëxporteerd.
2.
Het vlees dient ten behoeve van de identificatie op overzichtelijke wijze aanwezig te zijn.
3.
De identificatie vindt plaats op werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur in het slachthuis waar de dieren zijn geslacht.
4.
Indien de ambtenaar van Dienst Regelingen het vlees identificeert als afkomstig van volwassen mannelijke runderen voorziet hij het vlees van een onuitwisbaar merk volgens onderstaand model.
5.
Op de met het teken X aangeduide plaats in het in het vierde lid bedoelde merk dient een kenmerk opgenomen te worden van de ambtenaar van Dienst Regelingen die het merk aanbrengt.
6.
Op de met het teken Y aangeduide plaats, in het vierde lid bedoelde merk, dient het nummer van het attest te worden opgenomen.
Artikel 5
Het in artikel 4, vierde lid, bedoelde merk wordt aangebracht op:-
de voorvoet: op de fijne rib of op de naborst;-
de achtervoet: op de dunne lende of op de vang.
1.
Onmiddelijk nadat het vlees van het merk is voorzien dient het vlees onder toezicht van een ambtenaar van Dienst Regelingen in een vervoermiddel te worden geladen. Na inlading wordt het vervoermiddel door de ambtenaar van Dienst Regelingen verzegeld.
2.
Het gewicht van het vlees, waarvoor aanspraak wordt gemaakt op de bijzondere restitutie voor vlees, wordt vóór of na de inlading onder toezicht van ambtenaar van Dienst Regelingen vastgesteld.
1.
Het identificatie-attest, wordt in 4-voud uiterlijk op het moment van de verzegeling van het vervoermiddel opgemaakt door de ambtenaar van Dienst Regelingen die het merk als bedoeld in artikel 4, vierde lid, op het vlees heeft aangebracht.
2.
Het origineel vergezelt de partij en dient door of namens belanghebbende bij het doen van aangifte ten uitvoer te worden overgelegd.
3.
De in het eerste lid bedoelde ambtenaar van Dienst Regelingen behoudt twee afschriften, waarvan hij er een aan het produktschap toezendt.
1.
Voor elke partij afkomstig van één slachthuis wordt een afzonderlijk identificatie-attest opgemaakt. Een attest kan hoogstens betrekking hebben op één vervoermiddel.
2.
Het nummer van het attest dient op het formulier L, als bedoeld in artikel 19 van de In- en uitvoerbeschikking landbouwgoederen 1981 (Stcrt. 50) te worden vermeld.
3.
Indien meerdere partijen in één vervoermiddel zijn geladen dienen de nummers van de afzonderlijke attesten op één formulier L, als bedoeld in artikel 19 van de In- en uitvoerbeschikking landbouwgoederen 1981 (Stcrt. 50) vermeld te worden.
1.
Onverminderd het bepaalde in artikel 2, tweede lid, wordt de bijzondere restitutie voor technische delen slechts verleend indien:
a. met betrekking tot het uitbenen van de achtervoeten, waarvoor de in artikel 17, eerste lid, bedoelde verklaring is ingediend en het verpakken van de door uitbening verkregen delen één attest ‘uitgebeend vlees’ is afgegeven door de Minister;
b. bij de vervalling van de douaneformaliteiten voor uitvoer één enkel attest ‘uitgebeend vlees’, dat betrekking heeft op de totale hoeveelheid uitgebeend vlees, is overgelegd;
c. het vervullen van de douaneformaliteiten voor uitvoer voor de totale hoeveelheid vlees, waarop het attest ‘uitgebeend vlees’ betrekking heeft, op hetzelfde tijdstip bij hetzelfde douanekantoor en binnen de in artikel 23 vermelde termijn heeft plaatsgevonden;
d. de betrokken produkten niet onder de in artikel 38 van Verordening (EEG) nr. 3665/87 bedoelde regeling zijn geplaatst.
2.
Onverminderd het bepaalde in Verordening (EEG) nr. 3665/87 en behoudens overmacht, wordt de in het eerste lid bedoelde restitutie uitsluitend verleend indien de totale hoeveelheid door uitbening van de in het tweede lid onder a, bedoelde achtervoeten verkregen rundvlees is uitgevoerd. Beenderen, pezen, kraakbeen, stukken vet en andere afvallen van de opmaak, die bij het uitbenen zijn verkregen, mogen echter in de Gemeenschap worden verhandeld. Bij uitvoer uit de Gemeenschap komen deze produkten niet in aanmerking voor een restitutie.
3.
Ingeval het in het tweede lid bedoelde bewijs niet wordt geleverd kan door het produktschap, indien en voor zover aan de daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan, de normale restitutie voor rundvlees in delen, zonder been, worden verleend.
Artikel 10
Belanghebbende dient de achtervoeten, schriftelijk en tenminste twee werkdagen voorafgaande aan de dag waarop hij de identificatie en het wegen wil doen plaatsvinden bij Dienst Regelingen ter identificatie aan te melden.
1.
De achtervoeten dienen ter identificatie te worden aangeboden in het slachthuis waar de dieren zijn geslacht. Het bepaalde in artikel 4, tweede tot en met zesde lid, is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat de weging van de achtervoeten in hetzelfde slachthuis dient plaats te vinden waar de identificatie plaatsvindt en onmiddellijk na de identificatie.
2.
Een door de Minister vastgesteld merk wordt door de ambtenaar van Dienst Regelingen aangebracht op de technische delen die belanghebbende in zijn aanmelding heeft omschreven en waarin elke achtervoet zal worden uitgebeend. Onverminderd het bepaalde in artikel 14, eerste lid, worden de merken op de delen aangebracht op de door belanghebbende aangewezen plaats.
1.
Na het aanbrengen van de merken en de weging van de achtervoeten onder toezicht van de ambtenaar van Dienst Regelingen maakt deze in 4-voud een identificatie-attest op en vermeldt hij het nettogewicht van de achtervoeten in het daartoe bestemde vak. De opmerkingen B en C en vak 11 van dat attest zijn niet van toepassing.
2.
Het origineel wordt aan belanghebbende ter hand gesteld en dient door of namens hem bij de in artikel 15, eerste lid, bedoelde verklaring te worden overgelegd.
1.
Het uitbenen van de achtervoeten en het verpakken van de door uitbening verkregen delen dienen plaats te vinden in een door de Minister erkende uitsnijderij.
2.
de Minister verleent, op de voet van het bepaalde in de Regeling erkenningen interventie aan bedrijven die daarom verzoeken een erkenning als uitsnijderij, indien die bedrijven:
a. in het bezit zijn van een veterinair controlenummer, als bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de Beschikking uitvoer vers vlees 1974 (Stcrt. 1973, nr. 247) en
b. over een afsluitbare uitsnijruimte beschikken.
Aan de erkenning kunnen voorschriften worden verbonden; zij kan onder beperkingen of voorwaarden worden verleend.
1.
De achtervoeten mogen uitsluitend worden uitgebeend in de in de bijlage I bij deze beschikking omschreven technische delen. Een combinatie van deze delen is toegestaan mits de delen die worden gecombineerd op natuurlijke wijze met elkaar verbonden blijven.
2.
Bij het uitbenen en verpakken dienen de volgende voorwaarden in acht te worden genomen:
a. in de uitsnijruimte, dan wel in de onmiddelijke nabijheid daarvan, dient een geijkte weegschaal voorhanden te zijn;
b. in de uitsnijruimte mag naast varkensvlees slechts rundvlees voorhanden zijn afkomstig van volwassen mannelijke runderen;
c. de werkzaamheden van het uitbenen en verpakken dienen op werkdagen tussen 07.00 uur en 17.00 uur te worden verricht;
d. het uitbenen dient te geschieden zonder dat de door de ambtenaar van Dienst Regelingen overeenkomstig artikel 11, tweede lid, aangebrachte merken worden beschadigd of uitgewist;
e. de door uitbening verkregen technische delen dienen individueel te worden verpakt.
f. de verpakking dient zondanig te zijn, dat de onder d bedoelde merken op het eerste gezicht door de ambtenaar van Dienst Regelingen kunnen worden gecontroleerd of zichtbaar gemaakt;
g. de verzamelverpakkingen, waarin de individueel verpakte technische delen zijn verpakt dienen te zijn voorzien van door de Minister voor te schrijven aanduidingen;
h. per partij, waarop de in artikel 15, eerste lid, bedoelde verklaring betrekking heeft, dienen dagelijks paklijsten volgens een door de Minister voor te schrijven model te worden bijgehouden.
3.
Op verzoek van belanghebbende kan in gevallen waarin voldoende waarborgen bestaan voor de identificatie van de door uitbening te verkrijgen delen en het voorkomen van hun vervanging door andere produkten, door de Minister ontheffing worden verleend om in andere delen uit te benen dan de in bijlage 1 omschreven delen. Aan de ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden, zij kan onder beperkingen of voorwaarden worden verleend. Verzoeken om ontheffing dienen bij Dienst Regelingen te worden ingediend.
1.
Belanghebbende is verplicht, alvorens tot uitbening van de achtervoeten over te gaan, in aanwezigheid van de ambtenaar van Dienst Regelingen die de identificatie heeft verricht, een schriftelijke verklaring volgens door de Minister voor te schrijven model op te (doen) maken, strekkende tot verkrijging van een attest ‘uitgebeend vlees’. Bij de verklaring dient het origineel van het identificatie-attest te worden gevoegd.
2.
de Minister bepaalt welke gegevens de in het eerste lid bedoelde verklaring dient te bevatten.
3.
De in het eerste lid bedoelde ambtenaar van Dienst Regelingen voorziet de verklaring, in het geval hij deze aanvaardt, van de datum van aanvaarding.
4.
De datum van aanvaarding van de in het eerste lid bedoelde verklaring wordt vermeld op het indentificatie-attest.
1.
Belanghebbende is verplicht van zijn voornemen de uitgebeende en individueel verpakte technische delen, waarop de in artikel 15, eerste lid, bedoelde verklaring betrekking heeft, in vervoermiddelen te laden, telkens ten minste twee werkdagen voordat het laden plaatsvindt schriftelijk mededeling te doen aan Dienst Regelingen.
2.
de Minister bepaalt welke gegevens de in het eerste lid bedoelde mededeling dient te bevatten.
3.
De verzamelverpakkingen waarin de individueel verpakte technische delen zijn verpakt worden door de ambtenaar van Dienst Regelingen verzegeld.
4.
Onmiddelijk na deze verzegeling dient het vlees onder toezicht van de ambtenaar van Dienst Regelingen in een vervoermiddel te worden geladen. Na inlading wordt het vervoermiddel door de ambtenaar van Dienst Regelingen verzegeld. Artikel 6, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.
1.
Het attest ‘uitgebeend vlees’ wordt in 4-voud uiterlijk op het moment van de verzegeling van het vervoermiddel, opgemaakt door de ambtenaar van Dienst Regelingen die de verzegeling heeft verricht. Er wordt één enkel attest opgemaakt voor de totale hoeveelheid vlees waarop de in artikel 15, eerste lid, bedoelde verklaring betrekking heeft.
2.
De ambtenaar van Dienst Regelingen die het attest ‘uitgebeend vlees’ heeft opgemaakt vermeldt op dat attest:
a. het nummer, onderscheidenlijk de nummers van het in artikel 12, eerste lid, bedoelde identificatie-attest;
b. het overeenkomstig artikel 6, tweede lid, vastgestelde gewicht;
3.
Op het identificatie-attest, onderscheidenlijk de identificatie-attesten, vermeldt de ambtenaar van Dienst Regelingen het nummer van het attest ‘uitgebeend vlees’. Het origineel van het (de) identificatie-attest(en) zendt de ambtenaar van Dienst Regelingen toe aan het produktschap.
4.
Het origineel van het attest ‘uitgebeend vlees’ vergezelt de partij en dient door of namens belanghebbende bij het vervullen van de douaneformaliteiten bij uitvoer te worden overgelegd.
5.
De nummers van zowel het (de) identificatie-attest(en) als van het attest ‘uitgebeend vlees’ dienen op het formulier L, als bedoeld in artikel 19 van de In- en uitvoerbeschikking landbouwgoederen 1981 (Stcrt. 50) onderscheidenlijk op de in artikel 95, onder d, van de In- en uitvoerbeschikking landbouwgoederen 1981 bedoelde staat, te worden vermeld.
Artikel 23
Het vervullen van de douaneformaliteiten voor uitvoer van technische delen dient met inachtneming van de in artikel 9, eerste lid, onder b en c, vermelde voorwaarden en onverminderd het bepaalde in de In- en uitvoerbeschikking landbouwgoederen 1981, plaats te vinden binnen tien werkdagen volgend op de datum van aanvaarding van de verklaring, als bedoeld in artikel 15, eerste lid.
1.
Na beëindiging van de verificatie viseert de ambtenaar de, invoerrechten en accijnzen het origineel van het identificatie-attest onderscheidenlijk het attest ‘uitgebeend vlees’ door invulling van het daartoe bestemde vak.
2.
De in het eerste lid bedoelde ambtenaar zendt het identificatieattest onderscheidenlijk het attest ‘uitgebeend vlees’ tezamen met het formulier L, als bedoeld in artikel 19 van de In- en uitvoerbeschikking landbouwgoederen 1981 (Stcrt. 50) toe aan het produktschap.
In geval van levering als bedoeld in artikel 95 van de In- en uitvoerbeschikking landbouwgoederen 1981, zendt de vorenbedoelde ambtenaar het (de) betrokken attest(en) rechtstreeks toe aan het produktschap.
1.
Belanghebbenden zijn verplicht de gegevens die Dienst Regelingen in het kader van de uitvoering van deze beschikking behoeft volledig en naar waarheid te verstrekken.
2.
Belanghebbenden zijn verplicht aan Dienst Regelingen en het produktschap op hun verzoek, alle ter zake van die gegevens gewenste nadere inlichtingen terstond en naar waarheid te verstrekken en in voorkomend geval alle medewerking te verlenen.
Artikel 26
De beschikking bijzondere restitutie bij uitvoer rundvlees 1982 (Stcrt. 81) en de Beschikking bijzondere restitutie bij uitvoer uitgebeend rundvlees 1982 (Stcrt. 145) worden ingetrokken, behoudens ten aanzien van vlees, onderscheidenlijk achtervoeten waarvoor het VIB vóór 1 maart 1984 een identificatie-attest heeft afgegeven.
1.
Deze beschikking kan worden aangehaald als ‘ Beschikking bijzondere restituties bij uitvoer bepaalde soorten rundvlees 1984 ’.
2.
Zij treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant en werkt terug tot 1 maart 1984.
's-Gravenhage, 2 maart 1984
De van Landbouw en Visserij ,
Minister
Voor deze,
De
secretaris-generaal