{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Instelling commissie
Artikel 2. Taak
Artikel 3. Samenstelling
Artikel 4. Werkwijze
Artikel 5. Vergoeding
Artikel 6. Archief
Artikel 7. Bekendmaking
Artikel 8. Inwerkingtreding en duur
Artikel 9. Citeertitel
Artikel 10. Afschriften
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beschikking begeleidingscommissie onderzoek VB-accountants

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2004. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2004.
Beschikking begeleidingscommissie onderzoek VB-accountants
De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
Besluit:
Artikel 1. Instelling commissie
Er is een commissie ter begeleiding van het onderzoek door VB-Accountants naar de kosten van administratie, beheer en bestuur, verder te noemen: de commissie.
Artikel 2. Taak
De commissie heeft vanuit haar deskundigheid een begeleidende taak bij de uitvoering van het onderzoek naar de gevolgen voor de kosten van administratie, beheer en bestuur die voortvloeien uit:
a. de afspraken gemaakt in de CAO-Onderwijspersoneel 1993-1995 voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie,
b. de invoering van lump sum-bekostiging in het primair onderwijs zoals afgesproken in het Schevenings Beraad, en
c. de invoering van lump sum-bekostiging in het voortgezet onderwijs.
Artikel 3. Samenstelling
In de commissie hebben zitting:
als voorzitter:
· dr. W. de Bruin, raadadviseur van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;
als ambtelijk secretaris:
· drs. R. van der Ree, beleidsmedewerker bij de directie Voortgezet Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;
als vertegenwoordigers van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:
· drs. V.F.M. Severins, hoofd bij de directie Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
· A. Voet, beleidsmedewerker bij de directie Primair Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;
als vertegenwoordigers van de besturenorganisaties:
· drs. P.M. van Stel, Algemene Besturenbond voor Beroepsonderwijs en ander voortgezet onderwijs, vorming en opleiding (ABB),
· C.A. de Bondt, Besturenraad protestants christelijk onderwijs (BPCO),
· mr. drs. H.J. Nijkamp, Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS),
· H.M. Davids, Vereniging van Besturenorganisaties van Katholieke Onderwijsinstellingen (VBKO),
· R. Brouwer, vereniging Verenigde Bijzondere Scholen voor onderwijs op algemene grondslag (VBS),
· mr. J.G. Macdaniël, Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS),
· B. Spoorenberg, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG);
als adviseur namens de besturenorganisaties:
· drs. R. Zuidema, secretariaat van de Normeringscommissie;
als vertegenwoordigers van de organisaties van schoolleiders:
· dr. C. Dekker, conrector van het Revius Lyceum te Doorn, Algemene Vereniging van Schoolleiders bij het voortgezet onderwijs/Algemene Vereniging voor Onderwijsmanagement (AVS/AVOM),
· mevrouw drs. A.A.M. Zandvliet, Algemene Vereniging van Schoolleiders bij het voortgezet onderwijs/Algemene Vereniging voor Onderwijsmanagement (AVS/AVOM),
· F.H.M. van Rooij, lid van het dagelijks bestuur van de Katholiefke Onderwijs Vakorganisatie (KOV),
· ir. R.J. Laroy, rector van het Maeerlant College te Brielle, Nederlands Genootschap van Leraren (NGL).
1.
De commissie bepaalt zelf haar werkwijze; als zij hierbij geen overeenstemming kan bereiken, beslist de voorzitter.
2.
De onderzoekers van het onderzoeksbureau kunnen de vergaderingen bijwonen.
Artikel 5. Vergoeding
De leden van de commissie ontvangen een vergoeding voor reis- en verblijfkosten volgens het Reisbesluit binnenland, voor zover ze deze kosten uit hoofde van hun ambt of functie niet elders kunnen declareren.
1.
Het beheer van de bescheiden van de commissie geschiedt met inachtneming van de ter zake geldende bepalingen van het Besluit algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
2.
Na opheffing van de commissie, of zoveel eerder als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, wordt het secretariaatsarchief overgedragen aan de onderafdeling Centrale Archiefbewaarplaats (FACB/DBA) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Artikel 7. Bekendmaking
Deze beschikking zal in het blad Uitleg van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen worden geplaatst.
1.
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van verschijning van het blad Uitleg, waarin deze beschikking is bekendgemaakt, en werkt terug tot en met 14 februari 1995.
2.
De werkzaamheden van de commissie zijn beëindigd bij de afronding van het onderzoek.
Artikel 9. Citeertitel
Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking begeleidingscommissie onderzoek VB-Accountants.
Artikel 10. Afschriften
Afschriften van deze beschikking worden gezonden aan de belanghebbenden.
De
staatssecretaris
namens deze,
directeur Voortgezet Onderwijs