Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Begripsbepalingen en toepassing
+ Hoofdstuk II
+ Hoofdstuk III. Vervoersvoorwaarden
+ Hoofdstuk IV
+ Hoofdstuk V
+ Hoofdstuk VI
+ Hoofdstuk VII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beschikking ABC-vluchten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2009. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2009.
Beschikking ABC-vluchten
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 7 van het Besluit ongeregeld luchtvervoer (Stb. 1975, 227),
Besluit:
Artikel 1
De begripsbepalingen, gegeven in de luchtvaartwet en de daarop rustende algemene maatregelen van bestuur, zijn tevens van toepassing op deze beschikking. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze beschikking bepaalde wordt voorts verstaan onder
A. A(dvance) B(ooking) C(harter)vlucht:
heen-en terugvlucht waarbij een of meerdere reisorganisatoren of reisorganisaties zitplaatsruimte van een of meer vliegtuigen hebben gehuurd voor het vervoer van een of meer niet-besloten groepen personen die zich een bepaalde tijd voor de vlucht verbonden hebben tot het ondernemen van een retourreis van een bepaalde tijdsduur;
B. toestemming respectievelijk ontheffing:
door de Minister van Verkeer en Waterstaat verleende toestemming respectievelijk ontheffing, als bedoeld in de artikelen 3 en 4 van het Besluit ongeregeld luchtvervoer;
C. de inspecteur-generaal: de inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.
Artikel 2
Tenzij bij internationale overeenkomst anders is geregeld, gelden de bepalingen van deze beschikking met betrekking tot het uitvoeren door luchtvaartmaatschappijen van ABC-vluchten naar of uit Nederland of met Nederland als tussenstation, over Noord-Atlantische routes, naar of uit Canada, Mexico en/of de Verenigde Staten van Amerika, waarvan de dag van de heenvlucht valt nà 14 oktober 1979, alsmede voor vluchten in Nederland welke aansluiting geven op de hiervoren bedoelde vluchten.
1.
De in artikel 2 bedoelde vluchten mogen slechts worden uitgevoerd na toestemming aan iedere betrokken luchtvaartmaatschappij.
2.
Het geven van toestemming wordt geacht te zijn geweigerd indien binnen 30 dagen na ontvangst van een aanvraag voor toestemming daarop niet is beschikt.
1.
De ABC-vluchten, alsmede de bij die vluchten te bewerkstelligen ABC-reizen, dienen aan de in deze beschikking gestelde bepalingen te voldoen, tenzij daarvan ontheffing is verleend.
2.
Er mogen geen ABC-vluchten worden uitgevoerd waarop vervoer wordt aangeboden en/of verkocht tegen lagere tarieven dan waarmee de Minister van Verkeer en Waterstaat heeft ingestemd of waarbij de ABC-vluchten dan wel de ABC-reizen uit anderen hoofde niet voldoen aan de gestelde bepalingen.
3.
De Minister van Verkeer en Waterstaatkan verlangen dat een luchtvaartmaatschappij hem aantoont, dat een door haar uit te voeren of uitgevoerde vlucht, alsmede het bij een zodanige vlucht te bewerkstelligen of bewerkstelligde vervoer voor ABC-reizen, zal voldoen dan wel heeft voldaan aan de gestelde bepalingen; indien zulks niet op bevredigende wijze wordt aangetoond kan toestemming worden onthouden voor een aangevraagde vlucht of aangevraagde vluchten, dan wel een reeds verleende toestemming worden ingetrokken.
Artikel 5
Meerdere ABC-groepen mogen tegelijkertijd met éénzelfde vliegtuig reizen met inachtneming van de volgende bepalingen:
a. ABC-groepen, die de heenreis maken niet hetzelfde vliegtuig, mogen de terugreis maken op verschillende data en met verschillende vliegtuigen;
b. vermenging met andere soorten van personen chartervervoer is toegestaan tot een maximum van drie verschillende soorten per vlucht;
c. er dient een huurovereenkomst te bestaan met iedere betrokken luchtvaartmaatschappij inzake de in te nemen zitplaatsruimte van het te gebruiken of de te gebruiken vliegtuigen.
Artikel 6
Een aan een ABC-vlucht deelnemende groep dient uit ten minste 20 personen te bestaan, die allen zowel de heen- als de terugreis gezamenlijk moeten afleggen.
Artikel 7
Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een niet overdraagbaar reisbiljet, dat geldig is voor de heen- en terugreis en ten minste de volgende gegevens moet bevatten:
a. naam van de vervoerende luchtvaartmaatschappij;
b. naam van de reisorganisatie of reisorganisator;
c. naam van de deelnemer en volgnummer op de in artikel 9 genoemde definitieve lijst;
d. de prijs die uitsluitend voor het lucht vervoer is betaald;
e. vaste boekingen voor zowel de heen- als de terugvlucht;
f. de opdruk A.B.C.
Artikel 8
Ten minste 30 dagen onmiddellijk voorafgaande aan de datum van de heenvlucht dient door iedere betrokken luchtvaartmaatschappij - per groep - te zijn overgelegd aan de inspecteur-generaal:
1. een lijst (hoofdlijst) die de volgende gegevens moet bevatten:
a. de namen van de deelnemers in alfabetische volgorde;
b. hun nationaliteit;
c. hun geboortedatum of nummer van het paspoort of van een ander officieel identiteitsbewijs.
Het aantal namen mag dat van de gecontracteerde zitplaatsen niet overtreffen.
2. Een aan de onder lid 1 genoemde hoofdlijst eventueel toegevoegde lijst (wachtlijst), inhoudende dezelfde gegevens, waarbij het aantal namen dat van het aantal op de hoofdlijst niet mag overtreffen.
Artikel 9
Uiterlijk op de dag van de heenvlucht dient door iedere betrokken luchtvaartmaatschappij aan de inspecteur-generaal - per groep - een definitieve lijst van de deelnemers te worden overgelegd met de gegevens, zoals vermeld in artikel 8, waaruit een eventuele overgang uit de wachtlijst naar de hoofdlijst blijkt, Deze overgang mag niet meer dan 15% van het aantal op de hoofdlijst voorkomende namen bedragen. Daarnaast dienen eventuele bijboekingen, verricht tot op de dag van de heenvlucht, welke maximaal 10% van het aantal per vlucht voor ABC-vervoer gecontracteerde stoelen mogen bedragen, te worden vermeld.
1.
De tijdsduur van een groepsreis moet ten minste 7 dagen bedragen.
2.
De voornoemde tijdsduur van 7 dagen wordt geacht zowel de dag van vertrek als die van terugkeer te omvatten.
1.
Aan het publiek mogen geen ABC-reizen worden aangeboden en/of verkocht alvorens de Minister van Verkeer en Waterstaat met de vervoerprijzen voor de desbetreffende ABC-vluchten dan wel ABC-reizen heeft ingestemd.
2.
Een groepsreis mag slechts aan het publiek worden aangeboden onder aanduiding, dat het een ABC-vlucht betreft, waarbij de voornaamste voorwaarden waaronder een dergelijke vlucht mag plaatsvinden moeten worden aangegeven, daaronder in ieder geval begrepen:
a. de naam van de vervoerende luchtvaartmaatschappij(en);
b. de naam van de reisorganisatie of reisorganisator die de huurovereenkomst met de luchtvaartmaatschappij(en) heeft gesloten;
c. zowel voor de heen- als voor de terugvlucht de luchthavens van vertrek en aankomst;
d. de prijs die uitsluitend voor het lucht vervoer (heen- en terugreis) moet worden betaald;
e. dat deelnemers die 30 dagen of eerder vóór hun reisdatum hebben geboekt uiterlijk 30 dagen vóór de heenvlucht 25% van de vervoerprijs moeten hebben betaald;
f. dat alle deelnemers uiterlijk op de dag van de heenvlucht de totale vervoerprijs moeten hebben voldaan;
g. de afzonderlijke vermelding van de luchthavenbelasting(en) en van de aard en de kosten van alle arrangementen, zoals voor overnachtingsaccommodatie, doorverbinding, verzekeringen, autohuur of anderszins, die aanvullend aan het zuivere luchtvervoer eventueel worden aangeboden.
3.
Het op welke wijze dan ook aanbieden of verkopen van ABC-reizen tegen lagere vervoerprijzen dan waarmee de Minister van Verkeer en Waterstaat heeft ingestemd is niet toegestaan.
4.
De gegevens in het gebruikte advertentiemateriaal dienen in overeenstemming te zijn met de voorwaarden, waaronder het vervoer daadwerkelijk wordt bewerkstelligd.
5.
Door of ten behoeve van een reisorganisatie of reisorganisator uitgegeven advertentiemateriaal dient dadelijk na uitgifte aan de inspecteur-generaal te worden overgelegd.
Artikel 12
De deelnemers, die zijn opgenomen in de hoofdlijst, genoemd in artikel 8, eerste lid, zullen ten minste 30 dagen onmiddellijk voorafgaande aan de reisdatum 25% van de prijs van het luchtvervoer moeten hebben betaald.
Artikel 13
Alle deelnemers zullen tenminste uiterlijk op de dag van de heenvlucht de totale prijs voor het luchtvervoer moeten hebben voldaan.
Artikel 14
De reisorganisatie of reisorganisator zal ten minste 30 dagen onmiddellijk voorafgaande aan de reisdatum 25% van de charterprijs aan de luchtvaartmaatschappij(en) moeten hebben betaald, terwijl het restant daarvan uiterlijk op de dag van de heenvlucht aan de luchtvaartmaatschappij(en) moet zijn voldaan.
1.
Voordat ABC-vluchten of vluchten waarop ABC-reizen worden uitgevoerd, aan het publiek worden aangeboden en/of verkocht dient de luchtvaartmaatschappij die de vluchten uitvoert zich bij de Minister van Verkeer en Waterstaat te verzekeren van de instemming met de op de desbetreffende vluchten van toepassing zijnde vervoerprijzen, alsmede het door de reisorganisatie of reisorganisator aan de luchtvaartmaatschappij te betalen chartertarief.
2.
Behalve voor kinderen tot en met de leeftijd van 11 jaar mogen op de vervoerprijzen waarmee de Minister van Verkeer en Waterstaat heeft ingestemd geen kortingen of reducties, in welke vorm of op welke wijze dan ook, worden verleend. Deze kinderen zullen naar rato van de door hen te betalen vervoerprijs medetellen bij de bepaling van het aantal ingevolge artikel 6 per groep vereiste minimum van 20 passagiers.
3.
Op de charterprijzen waarmee de Minister van Verkeer en Waterstaat heeft ingestemd zijn geen kortingen of reducties en/of commissies, in welke vorm of op welke wijze dan ook, toegestaan.
Artikel 16
Luchthavenbelastingen (passagiersbelastingen) moeten afzonderlijk naast de prijs voor het luchtvervoer aan het publiek in rekening worden gebracht. Deze belastingen mogen op generlei wijze in mindering worden gebracht op de vervoerprijs, bedoeld in artikel 15, waarmee de Minister van Verkeer en Waterstaat heeft ingestemd.
1.
Indien door de reisorganisatie(s) of reisorganisator(en) en/of wederverkoper(s) naast het luchtvervoer een landarrangement, doorverbindingen, verzekeringen en/of andere faciliteiten worden aangeboden, dient bij aanbieding aan het publiek de totale prijs daarvan afzonderlijk te worden vermeld naast de door de passagier te betalen prijs voor het luchtvervoer en naast de vermelding van de in artikel 16 van deze beschikking vermelde luchthavenbelasting.
In het geval dat een landarrangement wordt aangeboden, zullen in reder geval de afzonderlijke componenten daarvan moeten worden vermeld, zoals b.v. overnachtingsaccommodatie, autohuur, grondtransport, maaltijdvoorzieningen en excursies. Specificatie van de totale prijs van enig aangeboden arrangement kan worden verlangd.
2.
Kosten van de hiervoor bedoelde faciliteiten mogen op generlei wijze in mindering worden gebracht op de in artikel 15 bedoelde vervoerprijs noch direct, noch indirect een deel daarvan vormen, b.v. in de vorm van waardecoupons of tegoedbonnen.
Artikel 18
Toestemming voor ABC-vluchten als in artikel 2 bedoeld dient door iedere betrokken luchtvaartmaatschappij schriftelijk te worden aangevraagd bij de Minister van Verkeer en Waterstaat (Plesmanweg 1-6 te Den Haag, faxnummer 070 356 34 50) ten minste 30 dagen voor de vlucht onder overlegging van een kopie van de huurovereenkomst(en) tussen de luchtvaartmaatschappij(en) en de reisorganisatie(s) of de reisorganisator(en) en onder verstrekking van alle eventueel verder benodigde gegevens.
1.
Indien het karakter van de aanvraag om toestemming daartoe aanleiding geeft, dienen op verzoek van de Minister van Verkeer en Waterstaat de door deze nodig geachte aanvullende gegevens te worden verstrekt.
2.
De Minister van Verkeer en Waterstaat kan verlangen dat de luchtvaartmaatschappijen hem periodiek gedetailleerde overzichten verstrekken van de door hen krachtens deze beschikking uitgevoerde vluchten.
Artikel 20
De beschikking POL/L 20310 van 16 januari 1979 wordt ingetrokken met ingang van 15 oktober 1979.
Artikel 21
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin zij wordt geplaatst. Zij kan worden aangeduid als ‘Beschikking ABC-vluchten’.
Deze beschikking zal worden geplaatst in de Staatscourant en in de Luchtvaartgids Nederland, terwijl bij Mededeling aan Luchtvarenden (MAL) en Information Circular de uitvaardiging van de beschikking bekend wordt gemaakt. De beschikking wordt toegezonden aan de Dienst Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie op de Luchthaven Schiphol.
's-Gravenhage, 11 juni 1979
De
Staatssecretaris