Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Aanwijzing
Artikel 2. Taken en activiteiten
Artikel 3. Werkwijze en vergoeding
Artikel 4. Aanpassing aanwijzing
Artikel 5. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beschikking aanwijzing Stichting Projectenbureau Publieke Gezondheid van de Vereniging Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2019. U leest nu de tekst die gold op -.
Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2014, nr. 2014-0000018068, tot aanwijzing van de Stichting Projectenbureau Publieke Gezondheid van de Vereniging Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gelet op de artikelen 1.61a en 2.19a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;
Besluit:
Artikel 1. Aanwijzing
De Stichting Projectenbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland van de Vereniging Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland te Utrecht, verder te noemen, de Stichting, voor de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2019 aan te wijzen als de instelling, bedoeld in artikel 1.61a en 2.19a van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko).
1.
De Stichting heeft tot taak het bevorderen van de kwaliteit en uniformiteit van het toezicht op de kinderopvang.
2.
Ter uitvoering van het eerste lid verricht de Stichting taken en activiteiten die gericht zijn op de ontwikkeling en verbetering van de kwaliteit van het toezicht op de kinderopvang, teneinde de effectiviteit, uniformiteit, continuïteit en proportionaliteit van het toezicht te borgen. Hieronder valt onder meer:
a. het ondersteunen en adviseren van Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten (GGD-en) en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met betrekking tot het toezicht op de kinderopvang;
b. het uitvoeren van onderzoek ter ondersteuning van de in het eerste lid genoemde taken;
c. het ontwikkelen en onderhouden van landelijke toezichtinstrumenten;
d. het uitvoeren van aanvullende activiteiten, die samenhangen met de in het eerste lid genoemde taken.
1.
SZW en de Stichting leggen afspraken en verplichtingen over het samenwerken en de uitoefening van de wettelijke taken vast in Uitvoeringsafspraken.
2.
Met inachtneming van de Uitvoeringsafspraken worden Jaarafspraken gemaakt waarin is vastgelegd welke specifieke Diensten door de Stichting worden geleverd en welke financiële middelen daartoe door mij beschikbaar worden gesteld.
3.
Binnen de bepalingen van de Uitvoeringsafspraken legt de Stichting de in artikel 2 bedoelde voorgenomen activiteiten in een Jaarplan inclusief Begroting aan mij voor.
4.
Bij Beschikking inzake Nadere Uitvoeringsafspraken, zal de Stichting na mijn goedkeuring ter uitvoering van de in het Jaarplan genoemde voorgenomen activiteiten, een financiële vergoeding ontvangen.
1.
Deze aanwijzing kan worden herzien indien de uit de Wko voortvloeiende taken in de loop van de periode waarvoor de Stichting is aangewezen, wijzigen of anderszins aanleiding bestaat tot het aanpassen van deze aanwijzing.
2.
Deze aanwijzing kan worden ingetrokken indien de Stichting niet aan haar verplichtingen voldoet. Het voornemen tot intrekking wordt tijdig kenbaar gemaakt.
3.
Indien de Stichting met ingang van 1 januari 2019 niet opnieuw wordt aangewezen, wordt dit vóór 1 januari 2018 aan de Stichting kenbaar gemaakt.
1.
Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2015 en vervalt met ingang van 1 januari 2019.
2.
Deze beschikking wordt in de Staatscourant geplaatst. Indien bekendmaking in de Staatscourant plaatsvindt na 1 januari 2015, werkt deze terug tot 1 januari 2015.
De
Minister
Directeur Kinderopvang