Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beschikking aanwijzing overheidsinstanties

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beschikking aanwijzing overheidsinstanties
De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 3ter, dertiende lid onder c, van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Stb. nr. 7);
Gezien het advies van de directeur-generaal der Posterijen, Telegrafie en Telefonie van 8 juli 1985, nr. 850704/1350 RCD WJZ;
Besluit:
Artikel 1
Als overheidsinstanties belast met de zorg voor de veiligheid van de Staat, bedoeld in artikel 3ter, dertiende lid onder c van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Stb. nr. 7) worden aangewezen:
a. de krijgsmacht, de Koninklijke Marechaussee, de inter-serviceorganen ressorterende onder de minister van Defensie, alsmede de op grond van door de Nederlandse regering gesloten internationale overeenkomsten hier te lande aanwezige buitenlandse strijdkrachten voor zover de coördinatie van de bij deze strijdkrachten in gebruik zijnde frequenties geschiedt namens de minister van Defensie;
b. het korps Rijkspolitie, de gemeentelijke politie, de Politieverbindingsdienst, de afdeling Interpol La Haye, alsmede het Direktoraat-Generaal Politie- en Vreemdelingenzaken en het Direktoraat-Generaal Jeugdbescherming- en Delinquentenzorg van het Ministerie van Justitie met inbegrip van de daaronder ressorterende instellingen;
c. de onder de minister van Algemene Zaken en de minister van Binnenlandse Zaken ressorterende instanties belast met de zorg voor de interne veiligheid van de Staat.
Artikel 2
De aanwijzing in artikel 1 geldt uitsluitend voor zover de inrichtingen worden gebruikt voor de uitvoering van de specifieke taken die aan deze instanties zijn opgedragen.
Artikel 3
De aangewezen overheidsinstanties dienen bij de aanleg, het aanwezig hebben en het gebruik van de inrichtingen de voorschriften en aanwijzingen na te leven van de deelbeheerders, bedoeld in artikel 3 van de Regeling Etherbeheer (Stcrt. 1983, 253), aan wie de frequentiebanden, waarin het gebruik van de inrichtingen plaatsvindt, zijn toegewezen.
Artikel 4
De aangewezen overheidsinstanties dienen de inrichtingen te voorzien van een kenmerk, dan wel verklaringen bij de inrichtingen te voegen, waaruit voor de toezichthoudende instanties kan blijken dat de betreffende inrichtingen strekken tot gebruik overeenkomstig de in artikel 2 genoemde doelstelling.
1.
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de datum van inwerkingtreding van het Besluit radio-elektrische inrichtingen (Stb. 1985, 445) en kan worden aangehaald als ‘Beschikking aanwijzing overheidsinstanties’.
2.
Zij wordt in de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt.
's-Gravenhage, 22 augustus 1985
De voornoemd,
staatssecretaris