{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Aanwijzing
Artikel 2. Taken en activiteiten
Artikel 3. Werkwijze en vergoeding
Artikel 5. Aanpassing aanwijzing
Artikel 6. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beschikking aanwijzing Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2016. U leest nu de tekst die gold op -.
Beschikking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 juli 2011, nr. G&VW/GW/2011/12368, tot aanwijzing van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gelet op artikel 9, derde lid Arbeidsomstandighedenwet;
Besluit:
Artikel 1. Aanwijzing
Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam, verder te noemen het NCvB, voor de periode van 1 januari 2012 tot 1 januari 2016 aan te wijzen als de instelling waar arbodiensten en bedrijfsartsen melding moeten doen van een bij een werknemer aangetoonde beroepsziekte.
1.
Het NCvB dient de hieronder in het tweede en derde lid genoemde taken en activiteiten uit te oefenen:
2.
Het registreren van en rapporteren over beroepsziekten, zoals onder meer door:
a. Het beheer, onderhoud en ontwikkelen van registratiesystemen en peilstations met inachtneming van het gestelde over gegevens beroepsziekten in artikel 1.11 van de Arbeidsomstandighedenregeling;
b. Het verwerken, beoordelen en analyseren van meldingen;
c. Het rapporteren over het vóórkomen van beroepsziekten in Nederland aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, verder te noemen SZW, en aan de Commissie (Eurostat) op grond van de Verordening (EG) nr. 1338/2008 van 16 december 2008. De rapportage aan SZW vindt plaats in de vorm van het rapport ‘Beroepsziekten in Cijfers’ en – indien gewenst – door middel van tussentijdse overzichten en kerncijfers. Het NCvB draagt er zorg voor dat gegevens en rapportages op een zodanige wijze worden gepresenteerd dat geen enkele relatie kan worden gelegd naar individuele werknemers en werkgevers;
d. Het onderhouden van intensief contact met meldingsplichtigen over het (verbeteren van) melden van beroepsziekten;
e. Het geven van speciale aandacht voor het monitoren en signaleren van nieuwe risico’s en beroepsziekten;
f. Het zo mogelijk onderzoeken, benutten en verwerken van overige kennis en registratiegegevens die beschikbaar zijn op nationaal en internationaal terrein.
3.
Het ontsluiten van kennis over beroepsziekten, zoals onder meer door:
a. Het ontwikkelen en onderhouden van registratierichtlijnen. Dit gebeurt op basis van wetenschappelijke literatuur en ervaringen uit de praktijk;
b. Het beheer, onderhoud en ontwikkelen van een website en helpdesk, het uitbrengen van nieuwsbrieven en publicaties en het houden van lezingen;
c. Het ondersteunen bij kennis- en beleidsmatige vraagstukken en het deelnemen aan platforms en werkgroepen op het terrein van het monitoren en signaleren van beroepsziekten.
1.
SZW en het NCvB leggen de afspraken en verplichtingen over de samenwerking en uitoefening van (internationale) wettelijke taken vast in een raamovereenkomst.
2.
Binnen de bepalingen van de raamovereenkomst sluiten SZW en het NCvB jaarlijks een nadere overeenkomst op basis van een op verzoek van SZW door het NCvB in te dienen jaarplan en begroting.
3.
Het NCvB ontvangt jaarlijks, met inachtneming van de TK-brief ‘Invulling hoofdlijnen taakstelling SZW-domein 2012-2015’ d.d. 14 maart 2011, op basis van de afgesloten nadere overeenkomst een vergoeding voor het uitvoeren van de in het jaarplan en begroting genoemde activiteiten.
1.
Indien de uit de wet voortvloeiende taken in de loop van de periode waarvoor het NCvB is aangewezen wijzigen of anderszins aanleiding bestaat tot het aanpassen van deze aanwijzingsbeschikking zal deze door SZW worden herzien.
2.
Indien het NCvB met ingang van 1 januari 2016 niet opnieuw wordt aangewezen zal SZW dit vóór 1 januari 2015 aan het NCvB kenbaar maken. Indien het NCvB voor de periode vanaf 1 januari 2016 opnieuw wordt aangewezen zal SZW dit uiteraard voorafgaand schriftelijk melden.
1.
Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2012 en is geldig tot 1 januari 2016.
2.
Deze beschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Hoogachtend,
de
Staatssecretaris
Directeur Gezond en Veilig Werken.