Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Bescherming van vogels

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 13 november 2004. U leest nu de tekst die gold op 12 november 2004.
Bescherming van vogels
De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Gelet op artikel 10 van de Richtlijn (EEG) 79/409 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PbEG L 206);
Gezien het advies van de Natuurbeschermingsraad;
Besluit:
Artikel 1
Als nationale lijst van met uitroeiing bedreigde of speciaal gevaar lopende soorten als bedoeld in bijlage V van de Richtlijn (EEG) 79/409 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PbEG L 206) waartoe het onderzoek en de werkzaamheden nodig voor de bescherming en het beheer, wordt bevorderd, wordt vastgesteld de volgende lijst van soorten:
Dodaars Tachybaptus ruficollis
Geoorde Fuut Podiceps nigricollis
Roerdomp Botaurus stellaris
Woudaapje Ixobrychus minutus
Kwak Nycticorax nycticorax
Purperreiger Ardea purpurea
Ooievaar Ciconia ciconia
Lepelaar Platalea leucorodia
Zomertaling Anas querquedula
Krooneend Netta rufina
Eidereend Somateria mollissima
Rode Wouw Milvus milvus
Blauwe Kiekendief Circus cyaneus
Grauwe Kiekendief Circus pygargus
Korhoen Tetrao tetrix
Patrijs Perdix perdix
Porseleinhoen Porzana porzana
Kwartelkoning Crex crex
Kraanvogel Grus grus
Kluut Recurvirostra avosetta
Griel Burhinus oedicnemus
Bontbekplevier Charadrius hiaticula
Strandplevier Charadrius alexandrinus
Kemphaan Philomachus pugnax
Watersnip Gallinago gallinago
Grutto Limosa limosa
Tureluur Trioga totanus
Grote Stern Sterna sandvicensis
Visdief Sterna hirundo
Noordse Stern Sterna paradisaea
Dwergstern Sterna albifrons
Zwarte Stern Chlidonias niger
Kerkuil Tyto alba
Steenuil Athene noctua
Velduil Asio flammeus
Nachtzwaluw Caprimulgus europaeus
IJsvogel Alcedo atthis
Hop Upupa epops
Draaihals Jynx torquila
Groene Specht Picus viridis
Kuifleeuwerik Galerida cristata
Oeverzwaluw Riparia riparia
Duinpieper Anthus campestris
Paapje Saxicola rubetra
Roodborsttapuit Saxicola torquata
Tapuit Oenanthe oenanthe
Snor Locustella luscinioides
Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus
Grote Karekiet Acrocephalus arundinaceus
Baardmannetje Panurus biarmicus
Grauwe Klauwier Lanius collurio
Klapekster Lanius excubitor
Roodkopklauwier Lanius senator
Raaf Corvus corax
Geelgors Emberiza citrinella
Ortolaan Emberiza hortulana
Grauwe Gors Miliaria calandra
Artikel 2
Voor de volgende soorten is Nederland van bijzondere betekenis, omdat een groot deel van de populatie van Noord-west-Europa in Nederland verblijft:
Lepelaar Platalea leucorodia
Kleine Zwaan Cygnus columbianus
Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus
Kolgans Anser albifrons
Grauwe Gans Anser anser
Brandgans Branta leucopsis
Rotgans Branta bernicla
Smient Anas penelope
Toppereend Aythya marila
Nonnetje Mergus albellus
Scholekster Haematopus ostralegus
Kluut Recurvirostra avosetta
Grutto Limosa limosa
Rosse Grutto Limosa lapponica
Zwarte Stern Chlidonias niger
Blauwborst Luscinia svecica
Baardmannetje Panurus biarmicus
Artikel 3
De regeling van de minister van Landbouw en Visserij van 28 november 1985, nr. J 7582 (Stcrt. 240) wordt ingetrokken.
Artikel 4
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
's-Gravenhage, 27 januari 1994
De van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ,
Staatssecretaris
voor deze:
De
directeur-generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij