Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beroepsuitoefeningsverordening registerloodsen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beroepsuitoefeningsverordening registerloodsen
De minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op de artikelen 67, eerste lid, juncto 4, eerste lid, en 15, tweede lid, van de Loodsenwet (Stb. 1988, 353);
Besluit:
Artikel I
De verordening, bedoeld in artikel 15, eerste lid, onderdeel a, van de Loodsenwet (Stb. 1988, 353), wordt als volgt vastgesteld:
Verordening inzake een goede beroepsuitoefening door registerloodsen (Beroepsuitoefeningsverordening registerloodsen)
1. Alvorens de registerloods enige dienst als registerloods mag uitoefenen, dient deze de navolgende eed (belofte) af te leggen:
‘Ik zweer, (beloof), dat ik in de uitoefening van mijn diensten als registerloods mij stipt zal gedragen naar de bestaande of nader uit te vaardigen regels, verordeningen en nadere voorschriften betreffende mijn beroepsuitoefening als registerloods en dat ik voorts als registerloods zal handelen, zoals een goed registerloods schuldig is te doen.
Zo waarlijk helpe mij God almachtig (dat beloof ik)’.
2. Deze eed (belofte) wordt afgelegd in handen van de voorzitter van de corporatie of diens plaatsvervanger, voor zover mogelijk direct aansluitend op de ontvangst van de verklaring van inschrijving als registerloods in het register.
3. De voorzitter of diens plaatsvervanger maakt van een afgelegde eed (belofte) een proces-verbaal in tweevoud op, dat door hem en de registerloods dient te worden ondertekend, waarvan een exemplaar bestemd is voor betrokkene en een exemplaar ten bewijze van het afleggen van de eed (belofte) voor de algemene raad van de corporatie.Artikel 2
De registerloods dient zich in het openbaar zodanig te gedragen dat het vertrouwen in het beroep van registerloods of in zijn eigen beroepsuitoefening niet wordt geschaad.Artikel 3
De registerloods moet vermijden enige verplichting aan te gaan die zijn vrijheid en onafhankelijkheid in de uitoefening van zijn beroep in gevaar zou kunnen brengen.
1. De registerloods dient er voor zorg te dragen dat hij zijn beroepsuitoefening fit en uitgerust aanvangt.
2. De registerloods is verplicht zich op de hoogte te stellen van al hetgeen voor het verlenen van zijn diensten noodzakelijk is.
3. De registerloods is verplicht bij de uitoefening van zijn functie gebruik te maken van al hetgeen voor de navigatie van het schip van belang is.
4. De registerloods dient bij de uitoefening van zijn functie maatregelen te treffen om te voorkomen dat hij zichzelf of anderen in gevaar brengt.
5. De algemene raad en het bestuur van de regionale loodsencorporatie kunnen ten aanzien van het eerste tot en met vierde lid nadere voorschriften geven.
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 27 van de Scheepvaartverkeerswet is het de registerloods verboden zijn beroep uit te oefenen na zodanig gebruik van alcohol of van enige andere stof waarvan hij weet of redelijkerwijze moet weten dat het gebruik daarvan - al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof - de vaardigheid voor het uitoefenen van zijn taken en bevoegdheden als genoemd in artikel 2 van de Loodsenwet op enigerlei wijze kan verminderen.
2. Het bestuur van de regionale loodsencorporatie draagt zorg voor passende voorzieningen en zonodig voor nadere voorschriften om, in het geval er op grond van feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden bestaat dat de registerloods het verbod als omschreven in het eerste lid heeft overtreden of gaat overtreden, zoveel mogelijk te verhinderen dat de registerloods gedurende de mogelijke invloed van de betreffende stof of stoffen zijn beroep uitoefent.
3. Indien ten aanzien van de registerloods binnen een periode van 360 aaneengesloten dagen ten minste twee keer is opgetreden krachtens het tweede lid kan het bestuur van de regionale loodsencorporatie, in het geval er op grond van feiten of omstandigheden met betrekking tot de registerloods een redelijk vermoeden bestaat dat de registerloods het verbod als omschreven in het eerste lid zal kunnen overtreden, bepalen dat de registerloods zijn diensten niet mag verlenen totdat naar het oordeel van het bestuur is gebleken dat de grond voor dat redelijk vermoeden heeft opgehouden te bestaan.
4. Bij de toepassing van het derde lid is het bestuur verplicht een deskundige te raadplegen.
1. De registerloods dient in geval van een scheepsramp als bedoeld in artikel 10, derde lid, van het Loodsplichtbesluit (Stb. 1988, 397), waarbij hij betrokken is geweest het bestuur van de regionale loodsencorporatie, waartoe hij behoort, een schriftelijke verklaring inzake het gebeurde en zijn beroepsuitoefening daarbij te doen toekomen en desgevraagd nader toe te lichten.
2. De registerloods dient op verzoek van het bestuur van de regionale loodsencorporatie, waartoe hij behoort, een schriftelijke verklaring inzake zijn beroepsuitoefening aan dat bestuur te doen toekomen en desgevraagd nader toe te lichten.
3. Een schriftelijke verklaring als bedoeld in het eerste en tweede lid mag door het bestuur anders dan met toestemming van de betrokken registerloods slechts worden gebruikt voor lering.Artikel 7
De registerloods is verplicht tijdig, juist, en volledig te voldoen aan de administratieve verplichtingen, volgens de nadere voorschriften van het bestuur van de regionale loodsencorporatie, waartoe hij behoort.Artikel 8
De registerloods dient bij de uitoefening van zijn beroep als registerloods de door de algemene raad van de corporatie bepaalde uniforme kleding te dragen.
1. De registerloods is verplicht de hem door de algemene raad van de corporatie, onderscheidenlijk door het bestuur van de regionale loodsencorporatie, waartoe hij behoort, opgedragen taken ter uitvoering van de artikelen 9 , 13 en 15 van de Loodsenwet (Stb. 1988, 353) te verrichten met inachtneming van de door de algemene raad onderscheidenlijk het bestuur gegeven nadere voorschriften en richtlijnen.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de door de algemene raad van de corporatie, onderscheidenlijk door het bestuur van de regionale loodsencorporatie bepaalde of met derden overeengekomen taken.
3. De in dit artikel bedoelde verplichtingen zijn beperkt tot die taken, waarvoor specifieke loodsdeskundigheid is vereist.
1. De registerloods, die krachtens het bepaalde in artikel 63, eerste lid, van de Loodsenwet, in het register is ingeschreven en zijn verzoek daartoe vergezeld heeft doen gaan van een door hem in tweevoud ondertekende tekst van de eed (belofte), bedoeld in artikel 1, eerste lid, heeft daarmee voldaan aan het bepaalde in artikel 1.
2. Voor de toepassing van artikel 1, derde lid, geldt de in het eerste lid bedoelde schriftelijk afgelegde eed (belofte) als proces-verbaal.Artikel 11
Deze verordening kan worden aangehaald als: Beroepsuitoefeningsverordening registerloodsen.
Artikel II
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 1988.
Deze regeling zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.
's-Gravenhage, 18 augustus 1988
De
minister