Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Benoeming
Artikel 2. Secretariaat
Artikel 3. Deskundigen
Artikel 4. Beheer archiefbescheiden
Artikel 5. Inlichtingenplicht
Artikel 6. Vergoeding
Artikel 7. Bekendmaking
Artikel 8. Inwerkingtreding
Artikel 9. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Benoemingsbesluit Raad van advies inzake de Inspectie van het onderwijs

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2008. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2008.
Regeling van 10 januari 2003, houdende de benoeming van de leden van de Raad van advies inzake de Inspectie van het onderwijs
De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen, handelende na overleg met de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij,
Gelet op artikel 24 van de Wet op het onderwijstoezicht,
Besluit:
Artikel 1. Benoeming
In de Raad van advies, bedoeld in artikel 24, eerste lid, van de Wet op het onderwijstoezicht - hierna te noemen: de Raad van advies - worden benoemd:
a. prof. dr. R.J. Bosker,
b. mr. E.H.M. Brans, en
c. prof. dr. P. Schnabel.
1.
De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen voegt aan de klachtadviescommissie een secretariaat toe.
2.
Het secretariaat wordt verzorgd door de Inspectie van het Onderwijs.
Artikel 3. Deskundigen
De Raad van advies kan voor zijn werkzaamheden deskundigen raadplegen.
Artikel 4. Beheer archiefbescheiden
Artikel 6 van het Beheersreglement Documentatie Informatie Verzorging OCenW is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 5. Inlichtingenplicht
De Inspectie van het onderwijs en de Inspectie landbouwonderwijs en kennisprogramma's verstrekken de Raad van advies desgevraagd dan wel uit eigen beweging de inlichtingen die deze nodig heeft voor de uitoefening van zijn taak.
1.
Als vergoeding worden toegekend vacatiegeld en reiskosten op basis van het Vacatiegeldenbesluit 1988 (Stb. 1988, 205) en de daarop gebaseerde voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen geldende regelingen, waarbij de Raad van advies als zware commissie in de zin van de Regeling maximumbedragen vacatiegeld (Stcrt. 1988, 98) wordt aangemerkt.
2.
Indien de Raad van advies besluit ten behoeve van zijn werkzaamheden deskundigen te raadplegen en hieraan kosten zijn verbonden dan dient voor de vergoeding van deze kosten vooraf door de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen goedkeuring te zijn verleend.
Artikel 7. Bekendmaking
Dit besluit zal in Uitleg worden geplaatst.
Artikel 8. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg waarin het besluit is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2003.
Artikel 9. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Benoemingsbesluit Raad van advies inzake de Inspectie van het onderwijs.
De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,