Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Leden
Artikel 2. Vergoeding
Artikel 3. Inwerkingtreding
Artikel 4. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Benoemingsbesluit Landelijke Commissie voor Geschillen Medezeggenschap deelnemers en ouders MBO 2015-2019

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 januari 2016, nr. MBO/835757, houdende benoeming van de voorzitter en (plaatsvervangende) leden van de Landelijke Commissie voor Geschillen Medezeggenschap deelnemers en ouders MBO 2015–2019 (Benoemingsbesluit Landelijke Commissie voor Geschillen Medezeggenschap deelnemers en ouders MBO 2015–2019)
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;
Gelet op artikel 8a.4.1, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs en art. 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;
Besluit:
1.
Tot lid van de Landelijke Commissie voor Geschillen Medezeggenschap deelnemers en ouders MBO, als bedoeld in artikel 8a.4.1, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, worden benoemd:
a. mevrouw mr. A.M.T. Wigger, tevens voorzitter;
b. de heer mr. drs. G.W. van der Brugge, voorgedragen door de MBO Raad; en
c. de heer A.J.N. Vonken, voorgedragen door de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs.
2.
Tot plaatsvervangend lid van de Landelijke Commissie voor Geschillen Medezeggenschap deelnemers en ouders MBO, als bedoeld in artikel 8a.4.1, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, wordt benoemd:
a. mevrouw drs. M.J.M. Hodes, voorgedragen door de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs.
3.
De benoemingen gelden voor het tijdvak van 1 maart 2015 tot en met 28 februari 2019.
4.
Bij tussentijds vertrek van een lid kan de Minister een ander lid benoemen.
1.
De voorzitter en de andere leden van de commissie ontvangen per vergadering een vergoeding, voor zover zij niet vallen onder de uitzondering van artikel 2, derde lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies en hiermee niet het in artikel 6, eerste lid, van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies bedoelde maximumbedrag overschrijden.
2.
De vergoeding per vergadering van de leden en de plaatsvervangende leden van de commissie bedraagt 3% van het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 .
3.
De vergoeding per vergadering van de voorzitter van de commissie bedraagt 130% van de hoogte van de vergoeding per vergadering die aan de andere leden van de commissie is toegekend, bedoeld in het tweede lid.
4.
De leden en de plaatsvervangende leden van de commissie ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfkosten op de voet van het Reisbesluit binnenland .
5.
Twee of meer vergaderingen op dezelfde dag worden als één vergadering aangemerkt.
Artikel 3. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2015.
Artikel 4. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Benoemingsbesluit Landelijke Commissie voor Geschillen Medezeggenschap deelnemers en ouders MBO 2015–2019.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. Een afschrift zal worden gezonden aan de in het besluit genoemde leden.
De
Minister