{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Aanspraken van inwoners van Nederland
Artikel 2. Belgische regeling
Artikel 3. Intrekking
Artikel 4. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Belgische uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-België

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Belgische uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-België
De staatssecretaris van Financiën,
Besluit:
Door plaatsing in de Staatscourant het navolgende ter kennis van belanghebbende inwoners van Nederland te brengen:
Regeling inzake vermindering of vrijstelling van Belgische belasting op dividenden, interest en royalty's genoten door inwoners van Nederland.
Artikel 1. Aanspraken van inwoners van Nederland
Aan de op 19 oktober 1970 tussen Nederland en België gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting op het gebied van belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het vaststellen van enige andere regelen verband houdende met de belastingheffing (Trb. 1970, 192 en Trb. 1971, 174) kunnen inwoners van Nederland onder meer de volgende aanspraken ontlenen, geregeld in de hieronder tussen haakjes vermelde artikelen van de Overeenkomst:
a. vermindering tot 15% van de Belgische roerende voorheffing op dividenden, betaald door een vennootschap die inwoner van België is ( artikel 10, par. 2, 2°);
b. verdere vermindering tot 5% van de Belgische roerende voorheffing op dividenden, indien de genieter van de dividenden een Nederlandse vennootschap op aandelen is die onmiddellijk ten minste 25 percent bezit van het kapitaal van de Belgische vennootschap die de dividenden betaalt en de dividenden in Nederland niet aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen ( artikel 10, par. 2, 1°, en onderdeel IV van het Protocol);
c. algehele vrijstelling van de Belgische roerende voorheffing op interest, afkomstig uit België betaald aan een door een inwoner van Nederland gedreven onderneming, met uitzondering van:-
interest van obligaties en andere in effecten belichaamde leningen, daaronder niet begrepen handelspapier dat handelsschuldvorderingen vertegenwoordigt;-
interest betaald door een vennootschap op aandelen of een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die inwoner van België is, aan een zodanige vennootschap die inwoner van Nederland is, indien een van de beide vennootschappen onmiddellijk ten minste 25 percent van het kapitaal van de andere vennootschap bezit ( artikel 11, par. 3 en 4);
d. vermindering tot 10% van de Belgische roerende voorheffing op interest, afkomstig uit België, waarop niet de onder c bedoelde algehele vrijstelling van toepassing is ( artikel 11, par. 2);
e. algehele vrijstelling van de Belgische roerende voorheffing op royalty's, afkomstig uit België ( artikel 12, par. 1).
De hierboven vermelde verminderingen of vrijstellingen zijn niet van toepassing, indien de genieter van de dividenden, de interest of de royalty's in België een vaste inrichting heeft en het aandelenbezit uit hoofde waarvan de dividenden worden betaald, de vordering uit hoofde waarvan de interest verschuldigd is, of het recht of het goed uit hoofde waarvan de royalty's verschuldigd zijn, tot het bedrijfsvermogen van die vaste inrichting behoort.
Artikel 2. Belgische regeling
Ter uitvoering van vorenstaande bepalingen is van Belgische zijde de volgende regeling getroffen:
a. Dividenden
1. Voor het verkrijgen van de verminderingen van Belgische belasting, bedoeld onder artikel 1, onderdeel a of b, dient de belanghebbende inwoner van Nederland gebruik te maken van een formulier Nr. 276 Div.-Aut. Bij dit formulier is een verklarende nota 276 Div. (Not.) (A) gevoegd, waarin wordt aangegeven op welke wijze het formulier moet worden ingevuld, welke bewijsstukken moeten worden verstrekt en hoe met de beide exemplaren van het formulier moet worden gehandeld.
De belanghebbende dient bij het invullen van het formulier in vak II, onderdeel 7b) (eventueel bijzondere voorwaarden), de punten 1 tot en met 4 door te halen, tenzij hij aanspraak maakt op vermindering van de Belgische belasting tot 5%. In dat geval moet hij in vak II, onderdeel 7b), de punten 2 en 3 invullen. De punten 1 en 4 kan hij doorhalen. Na invulling, dagtekening en ondertekening moet de belanghebbende de beide exemplaren van het formulier zenden aan het hoofd van de eenheid van de Belastingdienst binnen wiens ambtsgebied hij woont of gevestigd is. Het Hoofd van de eenheid houdt het tweede exemplaar van het formulier achter en geeft het eerste exemplaar, na dit van de vereiste bevestiging te hebben voorzien, aan de belanghebbende terug. Alvorens de bevestiging wordt afgegeven, haalt het hoofd van de eenheid het op het formulier zowel in vak IV, punt 2 (1e exemplaar), als in vak III, punt 2 (2e exemplaar), voorkomende onderdeel "een aangifte voor de inkomstenbelasting van ... enz." door.
2. Voor iedere Belgische vennootschap waarvan de belanghebbende dividenden geniet, dient een afzonderlijk formulier te worden ingevuld.
3. Als algemene regel geldt dat de Belgische belasting bij de uitbetaling van de opbrengst ten volle wordt ingehouden en dat de vermindering waarop de belanghebbende aanspraak heeft, hem wordt verleend door teruggaaf van hetgeen te veel is ingehouden. Tot het verkrijgen van de teruggaaf zendt de belanghebbende het door hem terugontvangen eerste exemplaar van het formulier aan het Centraal Taxatiekantoor Brussel-Buitenland, Sint Lazaruslaan 10, 1210 Brussel. Indien het verzoek om teruggaaf dividenden van effecten aan toonder betreft, dient de belanghebbende bij het formulier de bewijsstukken over te leggen (couponborderel e.d.), waaruit blijken
(a) het bedrag van de geheven Belgische belasting en
(b) dat hij de uiteindelijk gerechtigde tot de dividenden is.
4. In afwijking van de onder 3 vermelde algemene regel mag de Belgische vennootschap die de dividenden verschuldigd is, op eigen verantwoordelijkheid de belasting aan de bron beperken (tot 15% of tot 5%), indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. de dividenden hebben betrekking op aandelen of delen op naam of op een door de vennootschap als belangrijk aangemerkte deelneming van effecten aan toonder waarvan de coupons aan haar worden afgegeven, en
b. de vennootschap betaalt zelf de dividenden rechtstreeks uit aan de aandeelhouders.
Ten einde deze beperking van de Belgische belasting aan de bron te verkrijgen, dient de belanghebbende het door hem terugontvangen eerste exemplaar van het formulier Nr. 276 Div.-Aut. binnen 10 dagen na de betaalbaarstelling van de dividenden aan de uitkerende vennootschap te doen toekomen. Indien de beperking van de Belgische belasting om welke reden dan ook niet onmiddellijk bij de bron kon worden verleend, dient de onder 3 aangegeven procedure te worden gevolgd, te weten toezending van het formulier aan het Centraal Taxatiekantoor Brussel-Buitenland, ten einde teruggaaf te verkrijgen van hetgeen te veel werd ingehouden.
b. Interest
1. Voor het verkrijgen van de algehele vrijstelling of de vermindering van Belgische belasting, bedoeld onder artikel 1, onderdeel c, onderscheidenlijk d, dient de belanghebbende inwoner van Nederland gebruik te maken van een formulier Nr. 276 Int.-Aut. Bij dit formulier is een verklarende nota 276 Int. (Not.) (A) gevoegd, waarin wordt aangegeven op welke wijze het formulier moet worden ingevuld, welke bewijsstukken moeten worden verstrekt en hoe met de beide exemplaren van het formulier moet worden gehandeld. De belanghebbende dient bij het invullen van het formulier in vak II, onder 7b) (eventuele bijzondere voorwaarden), de punten 1 tot en met 3 door te halen, hetzij hij aanspraak maakt op algehele vrijstelling van de Belgische belasting. In dat geval behoort hij in vak II, onderdeel 7b), de punten 2 en 3 in te vullen.
Na invulling, dagtekening en ondertekening moet de belanghebbende de beide exemplaren van het formulier zenden aan het hoofd van de eenheid van de Belastingdienst binnen wiens ambtsgebied hij woont of gevestigd is. Het Hoofd van de eenheid houdt het tweede exemplaar van het formulier achter en geeft het eerste exemplaar, na dit van de vereiste bevestiging te hebben voorzien, aan de belanghebbende terug. Alvorens de bevestiging wordt afgegeven, haalt het hoofd van de eenheid het op het formulier zowel in vak IV, punt 2 (1e exemplaar), als in vak III, punt 2 (2e exemplaar) voorkomende onderdeel "een aangifte voor de inkomstenbelasting van ... enz." door.
2. Voor iedere Belgische schuldenaar van interest, van wie de belanghebbende die interest ontvangt, dient een afzonderlijk formulier te worden ingevuld.
3. Voor interest van effecten aan toonder geldt als algemene regel dat de Belgische belasting bij de uitbetaling van de opbrengst ten volle wordt ingehouden en dat de vermindering waarop de belanghebbende aanspraak heeft, hem wordt verleend door teruggaaf van hetgeen te veel is ingehouden. Tot het verkrijgen van de teruggaaf zendt de belanghebbende het door hem terugontvangen eerste exemplaar van het formulier aan het Centraal Taxatiekantoor Brussel-Buitenland, Sint Lazaruslaan 10, 1210 Brussel. De belanghebbende dient bij het formulier de bewijsstukken over te leggen (couponborderel e.d.), waaruit blijken
(a) het bedrag van de geheven Belgische belasting en
(b) dat hij de uiteindelijk gerechtigde tot de interest is.
4. Met betrekking tot interest van schuldvorderingen, leningen, obligaties en deposito's op naam, alsmede - in afwijking van de onder 3 vermelde algemene regel - met betrekking tot interest van effecten aan toonder ingeval de schuldenaar zelf de interest rechtstreeks aan de obligatiehouders betaalt, mag de Belgische schuldenaar van de interest op eigen verantwoordelijkheid de inhouding van belasting aan de bron beperken (tot 10%) of algehele vrijstelling van de belasting aan de bron verlenen.
Ten einde deze beperking of vrijstelling van de Belgische belasting aan de bron te verkrijgen, dient de belanghebbende het door hem terugontvangen eerste exemplaar van het formulier Nr. 276 Int.-Aut. binnen 10 dagen na de vervaldag van de interest aan de schuldenaar te doen toekomen.
Indien de beperking of vrijstelling van de Belgische belasting om welke reden dan ook niet onmiddellijk bij de bron kon worden verleend, dient de onder 3 aangegeven procedure te worden gevolgd, te weten, toezending van het formulier aan het Centraal Taxatiekantoor Brussel-Buitenland, ten einde teruggaaf te verkrijgen van hetgeen te veel werd ingehouden.
5. indien interest van schuldvorderingen, leningen en deposito's op naam meer dan één maal per jaar wordt betaald, kan de vrijstelling of vermindering worden verkregen door het indienen van één enkele aanvraag op een formulier Nr. 276 Int.-Aut. voor al de in hetzelfde jaar vervallen interesten.
c. Royalty's
1. Voor het verkrijgen van de vrijstelling van Belgische belasting, bedoeld onder artikel 1, onderdeel e, dient de belanghebbende inwoner van Nederland gebruik te maken van een formulier Nr. 276 R. Bij dit formulier is een verklarende nota 276 R (Not.) gevoegd, waarin wordt aangegeven op welke wijze het formulier moet worden ingevuld, welke bewijsstukken moeten worden verstrekt en hoe met de beide exemplaren van het formulier moet worden gehandeld. De belanghebbende dient bij het invullen van het formulier in vak II, onderdeel 3b) (eventuele bijzondere voorwaarden) de punten 1 en 2 door te halen.
Na invulling, dagtekening en ondertekening moet de belanghebbende de beide exemplaren van het formulier zenden aan het hoofd van de eenheid van de Belastingdienst binnen wiens ambtsgebied hij woont of gevestigd is. Het hoofd van de eenheid houdt het tweede exemplaar van het formulier achter en geeft het eerste exemplaar, na dit van de vereiste bevestiging te hebben voorzien, aan de belanghebbende terug. Alvorens de bevestiging wordt afgegeven, haalt het hoofd van de eenheid het op het formulier in vak IV, punt 2, voorkomende onderdeel "een aangifte voor de inkomstenbelasting van ... enz." door.
2. Voor iedere Belgische schuldenaar van royalty's, van wie de belanghebbende die royalty's ontvangt, dient een afzonderlijk formulier te worden ingevuld.
3. Als algemene regel geldt dat de vrijstelling waarop de belanghebbende aanspraak heeft, hem bij de bron wordt verleend. Daartoe dient de belanghebbende het door hem terugontvangen eerste exemplaar van het formulier binnen 10 dagen na de vervaldag van de royalty's aan de Belgische schuldenaar van de royalty's te doen toekomen.
4. Indien de vrijstelling van de Belgische belasting om welke reden dan ook niet bij de bron kon worden verleend, zendt de belanghebbende het door hem terugontvangen eerste exemplaar van het formulier te zamen met alle bewijsstukken met betrekking tot het bedrag van de werkelijk geheven belasting toe aan het Centraal Taxatiekantoor Brussel-Buitenland, Sint Lazaruslaan 10, 1210 Brussel, ten einde teruggaaf te verkrijgen van hetgeen te veel werd ingehouden.
5. Indien royalty's meer dan één maal per jaar worden betaald, kan de vrijstelling worden verkregen door het indienen van één enkele aanvraag op een formulier Nr. 276 R. voor al de in hetzelfde jaar vervallen royalty's.
d. Termijn van indiening van verzoeken om teruggaaf van belasting
Verzoeken om teruggaaf van te veel ingehouden Belgische belasting op dividenden, interest of royalty's, door middel van een formulier Nr. 276 Div.-Aut., Nr. 276 Int.-Aut. of Nr. 276 R., moeten zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval vóór het einde van een termijn van drie jaren, aanvangende op 1 januari van het jaar na dat waarin de inkomsten zijn betaald of betaalbaar gesteld, worden ingediend bij het Centraal Taxatiekantoor Brussel-Buitenland, Sint Lazaruslaan 10, 1210 Brussel.
e. Verkrijgbaarheid van de formulieren
De formulieren Nr. 276 Div.-Aut., Nr. 276 Int.-Aut. en Nr. 276 R. zijn, behalve bij het Centraal Taxatiekantoor Brussel-Buitenland, Sint Lazaruslaan 10, 1210 Brussel, voor belanghebbenden ook (kosteloos) verkrijgbaar bij de Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening, Afdeling Logistiek reprografisch centrum, Postbus 1314, 7301 BN Apeldoorn.
Artikel 3. Intrekking
De beschikking van de Staatssecretaris van Financiën van 5 september 1985, nr. 085-2086 (Stcrt. 1985, nr. 176) wordt ingetrokken.
1.
Deze regeling kan worden aangehaald als: Belgische uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-België.
2.
Zij treedt in werking met ingang van 1 januari 1991.
3.
Zij vindt met inachtneming van het bepaalde in artikel 2, vijfde lid, onderdeel d, toepassing met betrekking tot dividenden, interest en royalty's die betaald of betaalbaar zijn gesteld op of na 1 januari 1971.
De van Financiën ,
staatssecretaris
namens deze,
De
directeur-generaal voor Fiscale Zaken