Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Doel van de telling
3. De telformulieren
4. Fusie
5. Procedure
6. De wijzigingen ten opzichte van de vorige telling
7. Tijdbalk telling
8. Gevolg van overschrijding van de uiterste inzenddatum
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidstelling beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 2003 - 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidstelling beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 2003 - 2004
1. Inleiding
Vanaf 1 april 2004 zal de beleidstelling beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 2003 - 2004 worden gehouden. In deze publicatie wordt informatie verstrekt over de procedure en de op te vragen gegevens. Bij deze telling worden gegevens verzameld over het studiejaar 2003 - 2004. Deze gegevensopvraag vindt plaats op basis van het Uitvoeringsbesluit WEB (UWEB) (gelijk aan de Regeling Informatievoorziening Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie, bijlage 4, overzicht nummer 2 ). De telformulieren met de toelichtingsbrochure zullen vóór 1 april 2004 worden verzonden.
Wijzigingen ten opzicht van de vorige telling 2002 - 2003, zijn opgenomen onder punt 6.
2. Doel van de telling
Het doel van deze beleidstelling is om gegevens over het schooljaar 2003 -2004 te verzamelen ten behoeve van het door de minister te voeren beleid ten aanzien van het beroepsonderwijs. Het gaat daarbij om:
Gegevens die noodzakelijk zijn voor de onderwijsmatrix;
In deze matrix worden de deelnemersstromen tussen de verschillende onderwijssoorten zichtbaar gemaakt. De matrix wordt voorts gebruikt om de toekomstige bewegingen van de onderwijsdeelnemers in te schatten en op deze manier tot valide deelnemersramingen te komen. De ramingen zijn een belangrijk instrument in het proces om te komen tot de rijksbegroting van het ministerie,
Gegevens die noodzakelijk zijn voor de verantwoordingsplicht van de minister met betrekking tot de behaalde resultaten en prestaties in het onderwijs;
Gegevens die noodzakelijk zijn voor het voeren van beleid ten aanzien van de doelgroepen. Om inzicht te krijgen in het aandeel van deze doelgroepen in voornoemd onderwijs en de effecten van de door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en instellingen genomen maatregelen, worden vanaf 1999 deelnemerstellingen gehouden met betrekking tot deze groepen als onderdeel van de jaarlijkse Beleidstelling beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.
3. De telformulieren
Teneinde een overzichtelijke invulling van de formulieren mogelijk te maken, is de telformulierset gesplitst in vijf delen met 21 formulieren. De formulierenset bestaat uit de volgende vijf delen:A Algemeen deel
een voorblad (CFI 54089-1), voorbedrukt met:
het BRIN-nummer van de instelling (in het schooljaar 2003 - 2004);
naam en adresgegevens van de instelling en
ruimte voor de naam van de contactpersoon voor de ondertekening door het bevoegd gezag van de instelling of een gemachtigde.B Herkomstgegevens deelnemers
Herkomstgegevens van de deelnemers die zijn ingestroomd. (CFI 54089-2 t/m CFI 54089-10). De herkomstgegevens worden gevraagd per onderwijssoort en bevatten:
van de deelnemers die zijn ingestroomd in de periode vanaf 2 oktober 2002 t/m 1 oktober 2003;
de gegevens van de laatste vooropleiding in de periode vanaf 12 maanden voorafgaand aan de inschrijving;
Ingeval er geen (laatste) vooropleiding in deze periode is gevolgd, door de nieuw ingestroomde deelnemer, dan wordt de deelnemer opgenomen in de rubriek ”geen onderwijs”.C Leeftijdsopbouw deelnemers
Leeftijdsopbouw van alle deelnemers (CFI 54089-11 t/m CFI 54089-19). De leeftijdsopbouw wordt per onderwijssoort gevraagd voor alle deelnemers die op 1 oktober 2003 zijn ingeschreven bij uw instelling.
een telformulier (CFI 547089-20) waarop de gegevens over uitgestroomde ongediplomeerde deelnemers voltijd MBO, deeltijd MBO, BBO, BBL, voltijd BOL en deeltijd BOL in de periode 1 oktober 2002 tot 1 oktober 2003 kunnen worden ingevuld en
(CFI 54089-21) stroomgegevens Doelgroepen in de periode 1 oktober 2002 tot 1 oktober 2003 kunnen worden ingevuld.
Op de telformulieren zijn de definities van de doelgroepen opgenomen.
Ieder telformulier zal worden voorzien van een barcode, waardoor de telformulieren van een instelling, tijdens de voortgang van het telproces, uniek zijn te identificeren. Met het oog op de controle en tijdige verwerking van de gegevens wordt nadrukkelijk verzocht gebruik te maken van de door Cfi voorbedrukte formulieren. Het gebruik van afwijkende modellen kan ernstige vertraging veroorzaken bij de registratie en controle van de gegevens.
4. Fusie
De toezending van de telformulieren geschiedt op basis van de huidige situatie zoals deze in BRIN is geregistreerd. Indien er sprake is van een fusie dan dienen de formulieren door de nieuwe instelling te worden ingezonden. De telformulieren van de vóór de fusie bestaande instellingen dienen daarbij herkenbaar te blijven.
5. Procedure
Iedere instelling ontvangt vóór 1 april 2004 een formulierenset en een brochure ’Toelichting beleidstelling beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 2003 - 2004’. De formulieren zullen geel gekleurd zijn. Indien de instelling op 6 april 2004 de formulierenset nog niet heeft ontvangen, dient direct contact te worden opgenomen met het Informatie Centrum Onderwijs BVH (079- 3232666).
In de brochure worden nadere instructies gegeven voor de invulling van de formulieren. De gele formulierenset dient, ondertekend door het bevoegd gezag van de instelling of een gemachtigde, uiterlijk op 26 april 2004 geretourneerd te zijn aan:
Centrale Financiën Instellingen
Agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap
GEG/GGV
Postbus 606
2700 ML Zoetermeer
De verstrekte gegevens worden vervolgens door Cfi verwerkt in een geautomatiseerd bestand. De in dit bestand verwerkte gegevens zullen aan de instellingen worden teruggemeld op de blauwe overzichtsformulieren. Indien tijdens de verwerking van de gegevens onvolkomenheden worden geconstateerd, ontvangt de instelling een set groene terugmeldingsformulieren met een overzicht van de onvolkomenheden. De instelling dient aan de hand van dit overzicht deze onvolkomenheden op de groene terugmeldingsformulieren te corrigeren en de overige gegevens te controleren. Indien er na de verwerking van deze mutaties geen onvolkomenheden meer geconstateerd worden, ontvangt de instelling alsnog een set blauwe overzichtsformulieren.
6. De wijzigingen ten opzichte van de vorige telling
Dit jaar is de nieuwe opleidingsstructuur voor educatie opgenomen. Deze is eveneens in de telformulieren verwerkt. Instellingen die al gebruik maken van de nieuwe codes kunnen deze formulieren hiervoor gebruiken. Instellingen die deze nog niet gebruiken kunnen nog voor het laatst de oude KSE-structuur gebruiken:
7. Tijdbalk telling
Vóór 1 april 2004
Verzending gele telformulierenset met toelichtingsbrochure,26 april 2004
Uiterste datum waarop de gele telformulierenset door Cfi moet zijn ontvangen.1 mei 2004
Uiterste datum waarop de groene terugmeldingsformulierenset wordt verzonden, in het geval er onvolkomenheden zijn gesignaleerd.15 mei 2004
Uiterste datum waarop de groene terugmeldingsformulierenset door Cfi moet zijn ontvangen.Vóór 1 juni 2004
Verzending blauwe overzichtsformulieren (indien er geen fouten zijn geconstateerd)
8. Gevolg van overschrijding van de uiterste inzenddatum
Indien de gele telformulieren of (indien van toepassing) de groene terugmeldingsformulieren niet op de uiterste ontvangstdatum ontvangen zijn, wordt niet voldaan aan de verplichting conform het UWEB .
Dit heeft tot gevolg dat ik kan overgaan tot het opschorten of inhouden van de rijksbijdrage van de betreffende instelling. Deze opschorting of inhouding is gebaseerd op de publicatie ’ Opschorting en inhouding van bekostiging bij onderwijsinstellingen ’, kenmerk PDR/DRI-2003/63692, gepubliceerd in Uitleg Gele Katern nummer 1 van 21 januari 2004.
De
hoofddirecteur centrale fiinanciën instellingen