Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Onderzoek
Artikel 2. Geldigheidsduur indicatie
Artikel 3. Inwerkingtreding
Artikel 4. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels Wsw

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 4 juni 2008. U leest nu de tekst die gold op 3 juni 2008.
Beleidsregels CWI inzake uitvoering WET sociale werkvoorziening (Beleidsregels WSW)
De Raad van bestuur van de Centrale organisatie werk en inkomen,
Gelet op artikel 21a Wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, en de artikelen 3 en 4 van het Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken;
Besluit:
1.
CWI maakt bij het onderzoek als bedoeld in artikel 3 van het Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken gebruik van:
a. de reeds bij CWI geregistreerde gegevens;
b. de door de aanvrager verstrekte gegevens;
c. de door of namens CWI, bij derden, waaronder de behandelend artsen en/of psychologen, opgevraagde gegevens;
d. in geval van een herindicatie, de van het college van burgemeester en wethouders ontvangen informatie als bedoeld in artikel 6 van het Besluit.
2.
Indien uit de beschikbare gegevens als bedoeld in het vorige artikellid, onduidelijk is of de aanvrager behoort tot de doelgroep, vraagt CWI – al dan niet in multidisciplinair verband – medisch-, psychologisch- en/of arbeids(des)kundig advies.
3.
In de in het vorige lid bedoelde deskundigheid wordt voorzien door deskundigen die in dienst zijn van CWI, of door deskundigen die door CWI op grond van een raamovereenkomst van een derde worden ingehuurd. De deskundigen voldoen aan de eisen ten aanzien van opleiding, ervaring en onafhankelijkheid, zoals neergelegd in de Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken .
4.
Aanvrager is verplicht medewerking te verlenen aan het onderzoek. Indien de aanvrager niet of niet behoorlijk meewerkt aan het onderzoek, kan CWI besluiten de aanvraag af te doen op grond van de beschikbare gegevens.
1.
CWI hanteert bij de bepaling van de geldigheidsduur van de indicatie en de herindicatie de uitgangspunten zoals neergelegd in dit artikel.
2.
De geldigheidsduur van de indicatie is 2 jaar.
3.
De geldigheidsduur van de herindicatie wordt gesteld op 2 jaar indien:
a. de aanvrager in de voorgaande indicatietermijn geen dienstverband in de sociale werkvoorziening had, of
b. de aanvrager naar het oordeel van CWI, zeer waarschijnlijk binnen twee jaar geheel of gedeeltelijk kan doorstromen naar andere voorzieningen dan de sociale werkvoorziening, of
c. er bij de aanvrager met een dienstverband in het kader van de Wsw sprake is van langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid.
4.
De geldigheidsduur van de herindicatie wordt gesteld op 5 jaar indien:
a. de situatie niet is gewijzigd sinds de vorige (her)indicatie, én
b. CWI van oordeel is dat de beperkingen van dien aard zijn dat zij zeer waarschijnlijk binnen de komende vijf jaar niet wezenlijk zullen wijzigen.
5.
De geldigheidsduur van de herindicatie wordt gesteld op langer dan 5 jaar doch ten hoogste 10 jaar indien:
a. de voorgaande indicatietermijn een duur kende van vijf jaar of langer, én
b. CWI van oordeel is dat de beperkingen beslist structureel van aard zijn en zeer waarschijnlijk binnen de komende tien jaar niet wezenlijk zullen wijzigen.
6.
De (her) indicatie eindigt bij het bereiken van de 65 jarige leeftijd van de aanvrager.
7.
CWI kan in bijzondere gevallen afwijken van de in dit artikel genoemde uitgangspunten voor de geldigheidsduur van de (her)indicatie, met dien verstande dat de geldigheidsduur van de indicatie nooit meer dan 2 jaar, en die van de herindicatie nooit meer dan 10 jaar zal bedragen.
Artikel 3. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na publicatie van dit besluit in de Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 2005.
Artikel 4. Citeertitel
Dit besluit kan worden aangehaald als: Beleidsregels Wsw.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 13 juni 2006
De
Voorzitter Raad van bestuur