Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
Artikel 1a. Grondslag
Artikel 2. Inhoud van het reïntegratieverslag
Artikel 2a. Verkort reïntegratieverslag Ziektewet
Artikel 3. Herstellen van tekortkomingen
Artikel 4
Artikel 5. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten reïntegratieverslagen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten reïntegratieverslagen
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op de artikelen 34a, eerste lid, 71a, negende lid, en 71b, derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Regeling procesgang eerste ziektejaar;
Besluit:
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de WAO: de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering ;
b. de regeling: de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar ;
c. UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in artikel 2 en hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
d. werkgever: de werkgever, bedoeld in artikel 71a, eerste lid, van de WAO, en de eigenrisicodrager, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel h, van de Ziektewet;
e. bedrijfsarts: de persoon, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998, die belast is met de bijstand, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van die wet;
f. reïntegratieverslag: het reïntegratieverslag, bedoeld in artikel 71a, derde lid, van de WAO en artikel 38, tweede lid, van de Ziektewet;
g. probleemanalyse: het oordeel en het advies van de bedrijfsarts of de arbodienst, bedoeld in artikel 2, tweede en derde lid, van de regeling;
h. plan van aanpak: het plan van aanpak, bedoeld in artikel 71a, tweede lid, van de WAO;
i. bijstelling van de probleemanalyse: een oordeel of advies van de bedrijfsarts of de arbodienst als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de regeling;
j. bijstelling van het plan van aanpak: een bijstelling van het plan van aanpak als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, van de regeling;
k. actueel oordeel bij de probleemanalyse: het actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst over het verloop van de ongeschiktheid tot werken, de functionele beperkingen en mogelijkheden van de werknemer tot het verrichten van arbeid, bedoeld in artikel 6, onderdeel j van de regeling, voor zover het geen medische gegevens en oordelen betreft;
l. eerstejaarsevaluatie en eindevaluatie: de evaluatie aan het einde van het eerste ziektejaar, respectievelijk de meeste recente evaluatie van de voortgang en de uitvoering van de in het plan van aanpak gemaakte afspraken, bedoeld in artikel 6, onderdeel h, van de regeling;
m. medische informatie: de medische gegevens en oordelen die ten grondslag liggen aan de probleemanalyse, de bijstellingen daarvan en het actueel oordeel bij de probleemanalyse;
n. oordeel van de werknemer: het oordeel van de werknemer omtrent de gegevens en oordelen, bedoeld in artikel 6, onderdelen a tot en met k, van de regeling.
Artikel 1a. Grondslag
Dit besluit berust mede op artikel 123b, tweede en derde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.
1.
Voor het indienen van het reïntegratieverslag stelt het UWV een formulier beschikbaar.
2.
Indien geen gebruik wordt gemaakt van het in het eerste lid bedoelde formulier, worden in elk geval als afzonderlijke en herkenbare elementen van het reïntegratieverslag weergegeven:
a. de probleemanalyse;
b. het plan van aanpak;
c. het actueel oordeel bij de probleemanalyse;
d. de eindevaluatie;
e. de medische informatie;
f. het oordeel van de werknemer.
3.
De in het tweede lid genoemde elementen worden elk afzonderlijk voorzien van de datum en van de naam en de functie van de opstellers of ondertekenaars.
4.
De noodzakelijke administratieve gegevens van de werknemer, de werkgever en de bedrijfsarts of de arbodienst, de gegevens omtrent de functie en de bekwaamheden van de werknemer, en de vermelding van de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte, bedoeld in artikel 6, onderdelen a, c, d en e, van de regeling, worden herkenbaar weergegeven bij de probleemanalyse of bij het actueel oordeel bij de probleemanalyse.
5.
De gegevens omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever, bedoeld in artikel 6, onderdeel b, van de regeling, worden herkenbaar weergegeven bij de eindevaluatie.
6.
Indien geen plan van aanpak is opgesteld omdat de werkgever heeft aangenomen dat de werknemer geen duurzaam benutbare mogelijkheden had als bedoeld in artikel 2 van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten, wordt hiervan in de probleemanalyse gemotiveerd melding gemaakt.
7.
Bijstellingen van de probleemanalyse worden herkenbaar weergegeven bij de probleemanalyse of in een afzonderlijk document.
8.
Bijstellingen van het plan van aanpak worden herkenbaar weergegeven bij het plan van aanpak of in een afzonderlijk document.
9.
De actuele oordelen van de bedrijfsarts of de arbodienst over de kwaliteit van de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, bedoeld in artikel 6, onderdelen i en k, van de regeling, worden herkenbaar weergegeven bij het actueel oordeel bij de probleemanalyse.
10.
De actuele oordelen van de werkgever over de kwaliteit van de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, bedoeld in artikel 6, onderdelen i en k, van de regeling, worden herkenbaar weergegeven bij de eindevaluatie.
1.
Indien geen probleemanalyse en geen plan van aanpak zijn opgesteld omdat naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst geen sprake zou zijn van dreigend langdurig ziekteverzuim als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de regeling, of omdat de tijdsperiode tussen de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken en de laatste dag voordat de dienstbetrekking eindigt korter is dan tien weken, kan in afwijking van artikel 2 worden volstaan met een beknopt verslag, aan te duiden als: verkort reïntegratieverslag Ziektewet.
2.
Voor het indienen van een verkort reïntegratieverslag Ziektewet stelt het UWV een afzonderlijk formulier beschikbaar.
3.
Indien geen gebruik wordt gemaakt van het in het tweede lid bedoelde formulier, worden in elk geval als afzonderlijke en herkenbare elementen van het verkort reïntegratieverslag Ziektewet weergegeven:
a. de actuele stand van zaken, met vermelding van de administratieve gegevens van de werknemer, werkgever en bedrijfsarts of arbodienst, gegevens omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever en omtrent de functie en de bekwaamheden van de werknemer, de eerste dag van diens ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte, een en ander als bedoeld in artikel 6, onder a tot en met e, van de regeling;
b. de medische informatie van de bedrijfsarts of de arbodienst, voor zover van toepassing met een onderbouwing van de gestelde afwezigheid van dreigend langdurig ziekteverzuim;
c. het oordeel van de werknemer.
1.
Het UWV stelt aan de werkgever schriftelijk een termijn van veertien dagen om het reïntegratieverslag te verstrekken of aan te vullen indien:
a. gebruik is gemaakt van het formulier, bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 2a, tweede lid, doch dit formulier niet deugdelijk en volledig is ingevuld en aan de werknemer ter hand gesteld;
b. een of meer elementen van het reïntegratieverslag, bedoeld in artikel 2, tweede lid of artikel 2a, derde lid, ontbreken doordat die elementen door de werkgever of door de bedrijfsarts of de arbodienst niet aan de werknemer ter hand zijn gesteld;
c. het reïntegratieverslag niet voldoet aan de vorm- en herkenbaarheidsvereisten, genoemd in artikel 2, derde tot en met tiende lid, respectievelijk artikel 2a, derde lid.
2.
Heeft de werkgever na het verstrijken van de in het eerste lid genoemde termijn zonder deugdelijke grond het reïntegratieverslag niet verstrekt of aangevuld, dan geeft het UWV toepassing aan artikel 39a, eerste lid, van de Ziektewet, respectievelijk artikel 71a, negende lid, van de WAO.
3.
Het UWV stelt aan de werknemer schriftelijk een termijn om het reïntegratieverslag te verstrekken of aan te vullen indien:
a. de werknemer die aanspraak maakt op ziekengeld het reïntegratieverslag desgevraagd niet bij het eerste spreekuurcontact verstrekt;
b. de aanvraag voor de toekenning van een uitkering op grond van de WAO niet vergezeld gaat van een reïntegratieverslag;
c. het oordeel van de werknemer bij het reïntegratieverslag ontbreekt, of niet als een afzonderlijk en herkenbaar element is weergegeven;
d. een of meer elementen van het reïntegratieverslag, bedoeld in artikel 2, tweede lid of artikel 2a, derde lid, ontbreken, terwijl die elementen door de werkgever of door de bedrijfsarts of de arbodienst wel aan de werknemer ter hand zijn gesteld.
4.
De in het derde lid bedoelde termijn bedraagt voor de werknemer die aanspraak maakt op ziekengeld zeven dagen, en voor de werknemer die een uitkering op grond van de WAO heeft aangevraagd veertien dagen.
5.
De werknemer die aanspraak maakt op ziekengeld wordt desgewenst in de gelegenheid gesteld zijn oordeel mondeling kenbaar te maken.
6.
Indien de werknemer na het verstrijken van de in het derde lid bedoelde termijn zonder deugdelijke grond het reïntegratieverslag niet heeft verstrekt of aangevuld, en de verstrekte gegevens onvoldoende zijn voor de beoordeling van zijn aanvraag voor de toekenning van een uitkering op grond van de WAO , besluit het UWV die aanvraag niet te behandelen.
7.
Wordt aan de werknemer die de verplichting tot het verstrekken van een reïntegratieverslag niet volledig is nagekomen, ziekengeld of een uitkering op grond van de WAO toegekend, dan legt het UWV die werknemer een maatregel op als bedoeld in artikel 45, eerste lid, onder n, van de Ziektewet, respectievelijk artikel 28, onderdeel f, van de WAO, tenzij op grond van artikel 29, tweede lid, van de WAO met een schriftelijke waarschuwing kan worden volstaan.
Artikel 5. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de publicatie van de Staatscourant waarin het is geplaatst.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 6 juni 2003
voorzitter Raad van bestuur UWV