Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Voorschot op eerste betaling uitkering hoofdstuk II WW
Artikel 3. Voorschot bij onzekerheid over het recht op of hoogte van uitkering hoofdstuk II WW
Artikel 4. Voorschot op uitkering hoofdstuk IV WW
Artikel 5. Inwerkingtreding en intrekking besluiten
Artikel 6. Overgangsrecht
Artikel 7. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels voorschotverstrekking WW 2015

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregels voorschotverstrekking WW 2015
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op het bepaalde in artikel 4:95, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht,
Besluit:
Artikel 1. Definities
In dit besluit wordt verstaan onder:
aanvraag van WW-uitkering: een aanvraag van WW-uitkering op grond van hoofdstuk II van de WW die voldoet aan alle vereisten die bij en krachtens de WW aan een geldige aanvraag van een dergelijke uitkering zijn gesteld. Bij voorkomende verdragsgevallen geldt dat de aanvraag vergezeld moet gaan van het EU-formulier E 301 dan wel van het SED-document U1 of U002 , dan wel van bescheiden die gelijkwaardig zijn aan het genoemde EU-formulier of de genoemde SED-documenten;
het UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
WW: Werkloosheidswet .
hoofdstuk II WW van Beleidsregels voorschotverstrekking WW 2015">
Artikel 2. Voorschot op eerste betaling uitkering hoofdstuk II WW
1.
De werknemer ontvangt van het UWV een voorschot op een uitkering op grond van hoofdstuk II van de WW indien aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
a. de werknemer heeft een aanvraag van WW-uitkering ingediend;
b. de werknemer heeft een aanvraag van een voorschot op de eerste betaling van de uitkering ingediend;
c. de werknemer heeft aannemelijk gemaakt dat hij verkeert in een zodanige omstandigheid dat hij mede als gevolg van de latere betaling van uitkering op grond van hoofdstuk II van de WW niet in staat is te voorzien in noodzakelijke en niet te vermijden kosten van het bestaan van hem en van zijn gezin.
2.
Het voorschot, bedoeld in het eerste lid, is eenmalig en heeft alleen betrekking op de eerste betaling na de betreffende aanvraag van WW-uitkering en wordt verrekend met de eerstvolgende betaling.
3.
Het voorschot, bedoeld in het eerste lid, wordt vastgesteld op ten hoogste de vermoedelijke eerste betaling op de WW-uitkering.
4.
Indien geheel onzeker is hoeveel de vermoedelijke eerste betaling, bedoeld in het derde lid, zal bedragen, dan wordt het voorschot vastgesteld op het bedrag van een WW-uitkering die berekend is naar een maandloon ter hoogte van 21,75 maal het minimumloon als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de WW.
hoofdstuk II WW van Beleidsregels voorschotverstrekking WW 2015">
Artikel 3. Voorschot bij onzekerheid over het recht op of hoogte van uitkering hoofdstuk II WW
1.
Het UWV betaalt een voorschot op de uitkering op grond van hoofdstuk II WW als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
a. de werknemer heeft een aanvraag van WW-uitkering ingediend;
b. de werknemer heeft een aanvraag van een WW-voorschot ingediend.;
c. er bestaat onzekerheid omtrent het recht op of de hoogte van de uitkering op grond van hoofdstuk II van de WW;
d. het voorschot ziet niet op tijdvakken als bedoeld in artikel 31, eerste lid, van de WW;
e. als gevolg van de onder sub c bedoelde onzekerheid kan de WW-uitkering niet door het UWV betaald worden vóór de vijftiende dag van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarop de uitkering betrekking heeft.
2.
Het voorschot, bedoeld in het eerste lid, wordt telkens pas vastgesteld nadat de werknemer het inkomstenformulier, bedoeld in artikel 1, onder e, van het Uitkeringsreglement WW 2015 over de betreffende kalendermaand heeft ingediend op de door het UWV in artikel 3, tweede lid, van genoemd uitkeringsreglement voorgeschreven wijze.
3.
Het voorschot, bedoeld in het eerste lid, wordt vastgesteld op de te verwachten hoogte van de uitkering.
4.
Indien de te verwachten hoogte, bedoeld in het derde lid, geheel onzeker is, wordt het voorschot vastgesteld op het bedrag van een WW-uitkering die berekend is naar een maandloon ter hoogte van 21,75 maal het minimumloon als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de WW.
5.
Het UWV is bevoegd aan een voorschot als bedoeld in het eerste lid voorschriften te verbinden.
hoofdstuk IV WW van Beleidsregels voorschotverstrekking WW 2015">
Artikel 4. Voorschot op uitkering hoofdstuk IV WW
1.
Het UWV verstrekt ambtshalve een voorschot op een uitkering op grond van Hoofdstuk IV WW indien er zekerheid bestaat omtrent het recht op die uitkering.
2.
Indien er geen zekerheid bestaat omtrent het recht op uitkering op grond van Hoofdstuk IV WW verstrekt het UWV een voorschot op die uitkering als aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:
a. de werknemer heeft een aanvraag van een voorschot ingediend;
b. redelijkerwijs kan worden aangenomen dat er enig recht op uitkering zal worden vastgesteld.
3.
Het voorschot, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt vastgesteld op de te verwachten hoogte van de uitkering.
4.
Indien de te verwachten hoogte, bedoeld in het derde lid, geheel onzeker is, wordt het voorschot vastgesteld op het bedrag van een WW-uitkering die berekend is naar een maandloon ter hoogte van 21,75 maal het minimumloon, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de WW.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2015.
2.
Het Besluit voorschotverstrekking WW 1999 en de Beleidsregels voorschot bij inkomstenverrekening langdurig werklozen worden ingetrokken.
Artikel 6. Overgangsrecht
De Beleidsregels voorschot bij inkomstenverrekening langdurig werklozen , zoals deze luidden op 30 juni 2015, blijven van toepassing op de werknemers waarop op grond van het bepaalde in artikel 130z van de WW het bepaalde in artikel 20, zesde lid, onder b, van de WW, zoals deze bepaling luidde op de dag voor de datum waarop artikel XXVI, onderdeel S, van de Wet werk en zekerheid in werking is getreden, van toepassing is.
Artikel 7. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als Beleidsregels voorschotverstrekking WW 2015.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 6 mei 2015
Voorzitter Raad van Bestuur UWV