Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Methodiek inkomstenverrekening langdurig werklozen
Artikel 3. Inwerkingtreding
Artikel 4. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels voorschot bij inkomstenverrekening langdurig werklozen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2015. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2015.
Beleidsregels voorschot bij inkomstenverrekening langdurig werklozen
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op het bepaalde in artikel 31, eerste lid, van de Werkloosheidswet;
Besluit:
Artikel 1. Definities
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
b. WW: Werkloosheidswet ;
c. langdurig werkloze: de werknemer, bedoeld in artikel 20, zesde lid, onderdeel b, van de WW.
1.
De langdurig werkloze, die recht heeft op een uitkering op grond van de WW en die op grond van artikel 20, zesde lid, van de WW, in aanmerking komt voor inkomstenverrekening, ontvangt vanaf het moment waarop hij daarvoor in aanmerking komt voorschotten.
Bij de vaststelling van de hoogte van het voorschot per kalenderweek wordt rekening gehouden met de in die week te verwachten gemiddelde inkomsten uit arbeid als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, Inkomstenbesluit Werkloosheidswet.
2.
Het UWV zal na afloop van elke voorschotperiode van 52 kalenderweken de definitieve hoogte van de uitkering over die periode vaststellen.
3.
Indien het recht op uitkering of de dienstbetrekking die ten grondslag lag aan de toepassing van de regeling tot inkomstenverrekening vóór het verstrijken van 52 kalenderweken eindigt, stelt het UWV in afwijking van het tweede lid de definitieve hoogte van de uitkering over de alsdan verstreken periode vast.
Artikel 3. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2009.
Artikel 4. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels voorschot bij inkomstenverrekening langdurig werklozen.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 28 juli 2009
Voorzitter Raad van Bestuur UWV