Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Aanvullende bevoegdheid van UWV
Artikel 2. Voorwaarden ten aanzien van de aanvraag van de vergoeding hoortoestellen
Artikel 3. De beslissing van UWV
Artikel 4. Hoogte van de vergoeding
Artikel 5. Vergoeding van accessoires
Artikel 6. Mogelijkheid tot wijziging van het maximumbedrag
Artikel 7. Inwerkingtreding van dit besluit
Artikel 8. Overgangsbepaling
Artikel 9. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels vergoeding hoorhulpmiddelen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 31 juli 2018. U leest nu de tekst die gold op 30 juli 2018.
Beleidsregels vergoeding hoorhulpmiddelen
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op de artikelen 34a en 35 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de artikelen 2:22 en 2:23 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en de artikelen 2, 3 en 4 van het Reïntegratiebesluit;
Besluit:
1.
UWV heeft op grond van artikel 2, tweede lid, van het Reïntegratiebesluit een aanvullende bevoegdheid inzake het vergoeden van hoortoestellen en overige hoorhulpmiddelen.
2.
Deze vergoeding kan slechts plaatsvinden indien:
a. een hoorhulpmiddel op grond van zijn specifieke kwaliteitskenmerken noodzakelijk is voor het vervullen of gaan vervullen van de werkzaamheden in loondienst of als zelfstandige, en
b. door de zorgverzekeraar een gedeeltelijke vergoeding is verstrekt of conform het bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet een vergoeding is geweigerd.
3.
Het maximum bedrag per door UWV te vergoeden hoorhulpmiddel wordt voor elk kalenderjaar vastgesteld in de Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen, normbedrag G23 .
1.
De aanvrager van de vergoeding van hoorhulpmiddelen verstrekt gelijktijdig of onmiddellijk aansluitend op zijn aanvraag ten minste de volgende gegevens:
a. een rapportage van de arbodienst met daarin een beschrijving van de belemmeringen die worden ondervonden in het werk;
b. een rapportage van een klinisch fysicus-audioloog verbonden aan een audiologisch centrum dat voldoet aan het FENAC-kwaliteitskader waarin verslag wordt gedaan van de audiologische, communicatieve en psychosociale aspecten van het hoorprobleem van de aanvrager in relatie tot de te verrichten arbeid, met daarbij de resultaten van het doorlopen revalidatietraject. Waar nodig zal de klinisch fysicus-audioloog een KNO-arts of andere medisch specialist consulteren. Deze rapportage is op het moment van de aanvraag niet ouder dan zes maanden;
c. een omschrijving van de hoorhulpmiddelen waarvoor de gevraagde vergoeding gewenst is;
d. een beschikking van de zorgverzekeraar waaruit blijkt dat een vergoeding is toegekend of afgewezen, en
e. een afschrift van de nota of van de offerte.
2.
Indien na herhaald verzoek een of meer van de in het eerste lid genoemde bijlagen ontbreken wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
Artikel 3. De beslissing van UWV
UWV neemt een besluit op basis van de in artikel 2 genoemde aanvraag en bijlagen en met inachtneming van de in de wetgeving en in de Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2012 aangegeven grenzen.
Artikel 4. Hoogte van de vergoeding
De vergoeding die door UWV wordt verstrekt bedraagt maximaal het normbedrag G23 voor elk hoorhulpmiddel. Deze vergoeding wordt eventueel in aanvulling verstrekt op een vergoeding die door de zorgverzekeraar is of wordt verstrekt. Hiernaast bestaat de mogelijkheid voor aanvullende vergoeding voor overige hulpmiddelen die noodzakelijk zijn voor adequaat functioneren op de werkplek.
Artikel 5. Vergoeding van accessoires
Naast de vergoeding,genoemd in artikel 4, bestaat aanspraak op vergoeding van de eerste verschaffing van de bij een hoortoestel behorende batterij of accu. Vergoeding voor de verschaffing en de vervanging van oorstukjes kan plaatsvinden, voorzover deze niet door de zorgverzekeraar worden vergoed.
Artikel 6. Mogelijkheid tot wijziging van het maximumbedrag
UWV kan besluiten om het maximaal te vergoeden bedrag G23 op een hoger of lager bedrag te stellen, indien de prijsontwikkelingen of het verstrekkingenbeleid van de zorgverzekeraars hiertoe grond geeft. Wijzigingen worden gepubliceerd in de Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2012 .
Artikel 7. Inwerkingtreding van dit besluit
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 8. Overgangsbepaling
Het bepaalde in artikel 2, aanhef, eerste lid en onderdelen a en b, is alleen van toepassing op aanvragen die na zes weken na datum van inwerkingtreding van dit besluit zijn ingediend.
Artikel 9. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels vergoeding hoorhulpmiddelen
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 3 april 2012
Voorzitter Raad van Bestuur UWV,