Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Strekking van de regeling
Artikel 1
Artikel 2
Doel omroepvereniging
Artikel 3
Verenigingsactiviteiten
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Op geld waardeerbare voordelen voor leden
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Slotbepaling
Artikel 13
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels verenigingsactiviteiten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 7 juni 2018. U leest nu de tekst die gold op 6 juni 2018.
Regeling van het Commissariaat voor de Media van 4 december 2007 houdende beleidsregels omtrent verenigingsactiviteiten omroepverenigingen (beleidsregels verenigingsactiviteiten)
Artikel 1
De Beleidsregels vastgesteld in deze regeling hebben betrekking op de wettelijke voorschriften die zijn opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling.
Artikel 2
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. wet: de Mediawet ;
b. besluit: het Mediabesluit ;
c. Commissariaat: het Commissariaat voor de Media;
d. omroepvereniging: een vereniging die voldoet aan de eisen genoemd in artikel 14 van de wet en waaraan een erkenning op grond van artikel 32 van de wet is verleend.
1.
De activiteiten van een omroepvereniging bestaan uitsluitend, althans hoofdzakelijk uit het verzorgen van een programma voor algemene omroep en alle activiteiten met betrekking tot programmaverzorging en uitzending die daartoe nodig zijn.
2.
De vereniging stelt zich ten doel in haar programma een bepaalde, in de statuten aangeduide, maatschappelijke, culturele of godsdienstige dan wel geestelijke stroming te vertegenwoordigen en zich in haar programma te richten op de bevrediging van in het volk levende maatschappelijke, culturele of godsdienstige dan wel geestelijke behoeften.
Artikel 4
Onder verenigingsactiviteiten als bedoeld in artikel 57, eerste lid, van de wet worden verstaan:
a. activiteiten die voortvloeien uit de democratische verenigingsstructuur van de omroepverenigingen; en
b. activiteiten die redelijkerwijs nodig zijn voor het goed en democratisch functioneren van de vereniging.
1.
Niet als verenigingsactiviteiten worden aangemerkt activiteiten die bestaan uit:
a. het verzorgen van elektronische producten met beeld of geluid; en
b. die bedoeld zijn, al dan niet tegen betaling, al dan niet gecodeerd of al dan niet op individueel verzoek analoog of digitaal via elektronische communicatienetwerken als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel e, van de Telecommunicatiewet, te worden uitgezonden of verspreid;
c. én bestemd zijn voor ontvangst door het algemene publiek of een deel daarvan.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing op programma’s die reeds in het kader van de hoofdtaak zijn uitgezonden.
Artikel 6
Onder verenigingsactiviteiten als bedoeld in artikel 4, onder a, van deze regeling worden verstaan bijeenkomsten waar leden een feitelijk vaststelbare bijdrage kunnen leveren aan het goed en democratisch functioneren van de omroepvereniging én waar leden in staat worden gesteld op democratisch aanvaardbare wijze invloed uit te oefenen op het beleid van de omroepvereniging.
Artikel 7
Onder verenigingsactiviteiten als bedoeld in artikel 4, onder b, van deze regeling worden verstaan:
a. activiteiten die gebruikelijk zijn in een actief functionerende vereniging om de band tussen de leden onderling of tussen hen en de vereniging te versterken en die gekoppeld zijn aan de identiteit van de omroep of aan programma’s van de omroep;
b. andersoortige activiteiten die gekoppeld zijn aan de identiteit van de omroep en waarmee geen commerciële markt wordt betreden;
c. ledenwerfacties;
d. een éénmaal per jaar georganiseerde activiteit voor leden en niet-leden, die mede bedoeld is om leden te werven.
1.
Verenigingsactiviteiten als bedoeld in artikel 7, onder a, van deze regeling zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van de omroepvereniging.
2.
Verenigingsactiviteiten als bedoeld in artikel 7, onder b, c en d, van deze regeling zijn toegankelijk voor leden en niet-leden van de omroepvereniging.
Artikel 9
De aard van de activiteit is bepalend voor de beoordeling van de activiteit en niet de wijze van financiering.
1.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.
2.
Deze regeling wordt aangehaald als Beleidsregels verenigingsactiviteiten.
3.
Deze regeling wordt bekendgemaakt door kennisgeving ervan in de Staatscourant en op de internetsite van het Commissariaat voor de Media (www.cvdm.nl).
Het Commissariaat voor de Media